YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bakanlığımız kültür ve turizm yatırımlarına mali, maddi ve teknik yardım sağlıyor mu, kimler nasıl başvurabilir ?

Bakanlıkça yapılan mali yardımlar

Bakanlığımız direkt olarak mali yardım yapmamakta ancak, mülkiyeti İl Özel İdareleri, belediyeler, birlikler ve yatırım izleme koordinasyon başkanlıklarına ait olan yerlerle ilgili altyapı ve çevre düzenleme projelerine mali yardım vermektedir.
Altyapı ve çevre düzenleme projelerine mali yardım alabilmek için aşağıda belirtilen belgelerle müracaat edilebilir.


• Talep yazısı, 
• Gerekçe raporu, (mali yardım talebinde bulunulan işin turizme katkısının belirtilmesi),
• Bakanlıktan yardım talep edildiğine dair kurul kararı (İl Daimi Encümeni, Belediye Encümeni, Birlik Yönetim Kurulu vs.) yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarının başvurularında Valilik Oluru,
• Proje uygulama alanına ait döküman (onaylı imar planı, vaziyet planı, harita vs.),
• Mülkiyet sorunu olmadığına dair belge (tapu, kira kontratı, tasis belgesi ile, yol, kanalizasyon hattı, içme suyu hattı vb. uygulamalar içinmülkiyet sorunu olmadığına dair ilgili idarece hazırlanarak onaylanacak beyan),
• Uygulanacak proje,
• Yaklaşık maliyet(Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuata uygun),
• Yapılacak işin zaman çizelgesi veya işin süresini belirten belge,
 Yardım talep edilen konuya ait önceki yıllarda Bakanlığımızca mali yardım yapılıp yapılmadığına ilişkin doküman (Bakanlığımızca yardım yapıldı ise miktarlarının ve yıllarının,herhangi bir ödenek alınmamış ise alınmadığının belirtilmesi),
• Mali yardım alınması halinde, alınan mali yardımın gönderilen amacın dışında kullanılmayacağına dair taahhütname,

Bakanlığımız ne gibi yardımlar yapar 

Bakanlığımız, yerel yönetimlerce gerekli belgelerin Bakanlığımıza sunulması halinde çevre düzenleme ve altyapı uygulamaları için mali; yapmayı düşündükleri çevre düzenleme uygulamaları için teknik elemanlarına proje hazırlatmak suretiyle proje yardımı yapar.

Çevre düzenleme ve altyapı uygulamaları kapsamında neler bulunmaktadır
• Katı atık bertaraf tesisi
• Atıksu arıtma tesisi-sistemleri
• Kanalizasyon kollektör hattı veya şebekesi
• İçme suyu tesis ve sistemleri
• Jeotermal suyun tesis ve sistemleri
• Trafo ve aydınlatma sistemleri 
• Kış sporları mekanik tesisleri ve altyapı uygulamaları
• WC ve fosseptik
• Çevre, meydan, park ve yol düzenlemesi gibi altyapı uygulamaları

Mali yardım başvuruları nasıl yapılır

Bakanlığımıza proje yapımı ve mali yardım konusunda  İl Özel İdareleri, Yatırımı Geliştirme ve Koordinasyon Başkanlıkları, Belediyeler, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri ve Altyapı Birlikleri başvurabilir.

Köylere ilişkin talepler ise Özel İdareler, Yatırımı İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları ve Köylere Hizmet Götürme Birlikleri kanalıyla gelmelidir. Bunun için;
Muhtarlar, Kaymakamlık Köylere Hizmet Götürme Birliklerine ya da Valiliklere bir dilekçe ile başvururlar. Birlik ya da Valilik, köy adına Bakanlığımıza talepte bulunur ve aktarılan ödeneği köy adına sözkonusu talep için kullanır.

Kişiler, Vakıf ve Derneklerin talepleri değerlendirilmez.

Dikkat edilmesi gerekenler


Belgeler, yetkilileri tarafından imzalanmış, işlemleri tamamlanmış, mühürlenmesi gerekiyorsa mühürlenmiş olmalıdır. Bu belgelerin fotokopileri belge niteliği taşımaz. Fotokopi belgeler “aslının aynıdır” denilerek onaylanmalıdır.
Projeler de hem projeyi yapan teknik eleman tarafından imzalanmalı, kaşelenmeli hem de projeyi uygulayacak kurum amiri tarafından onaylanmalıdır.

Yaklaşık Maliyet ve Metrajlar da teknik elamanlarınca hazırlanmalı imzalanmalı, amirince de onaylanmalıdır.