YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kültür ve Turizm Bakanlığının Yaklaşımı ve Hedefleri

Ülkemizdeki öz ve yenilenebilir olan jeotermal kaynakların daha etkin ve verimli kullanmasına yönelik olarak geleneksel kaplıca kullanımından farklı bir anlayış ve yaklaşım geliştirilmeye çalışılmaktadır. Termal turizmin geliştirilmesi yönünde kür parkı, kür merkezi ve konaklama entegrasyonu sağlayan tesisleri bünyesinde bulunduran uluslararası standartlara sahip nitelikli tesislerin sayısı ile birlikte, turizm geliri ve turist sayısının arttırılması hedeflenmektedir.

Termal turizmdeki anlayış, termal sularımızın yıkanma amaçlı kullanımı dışında insan sağlığı, zindelik, rekreasyon, eğlence, dinlence ve spor tesisleri gibi imkanların yer aldığı ve 12 ay boyunca hizmet verebilen tesisler yaratmaktır. Sağlık ve termal turizmine yönelik çalışmalar Bakanlığımızın turizmin çeşitlendirilerek ülke geneline yayılması politikası içinde önemli yer tutmaktadır.

Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ve Turizm Merkezleri tespitinde; ülkenin doğal, tarihi, arkeolojik ve sosyo-kültürel turizm değerleri, termal, kış, av ve su sporları ile sağlık turizmi ile mevcut diğer turizm potansiyeli dikkate alınmaktadır. Bakanlığımızca termal alanların koruma-kullanma dengesi çerçevesinde planlanması hedeflemekte olup bu çalışmalara öncelik verilmektedir.

Termal Turizmi geliştirmeye yönelik çalışmalar sonucunda;

• 12 ay - 4 mevsim turizm imkanı yaratılarak tesislerde yüksek doluluk oranları elde edilebilecek,
• Sürekli istihdam oluşturulabilecek,
• Yatırım ve işletme karlılığı elde edilebilecek (kür uygulamalarının 14-21 gün arasında olması nedeniyle),
• Yüksek iç turizm talebi karşılanabilecek,
• Bölgesel dengesizliklerin kıyı alanları dışına yaygınlaştırılması sağlanabilecek,
• Yaşlanan ABD ve AB nüfus yapısının oluşturduğu talepten yararlanılabilecek,
• Orta Doğu ve komşu ülkeler turizm pazar payının arttırılması sağlanabilecektir.

Hedefimiz, Türkiye’nin Termal Turizmde Avrupa’nın En Önemli ve Dünya’nın İlk Beş Destinasyonundan Birisi Olmasıdır.

“Termal Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi” (4 adet) ve “Termal Turizm Merkezi” (70 adet) ilanı kapsamında bu bölge ve merkezlerden 50 adetinin çevre düzeni planları tamamlanarak turizm yatırımcılarının ilgisine sunulmuştur.

Planlama çalışmaları sonucunda kısa dönem dönemde 50 bin yatak kapasiteli termal tesislerin yatırıma başlayarak önümüzdeki orta dönemde 100 bin yatağın işletmeye açılması ve uzun vadede 500 bin yatak ile sağlık ve termal turizmde ülkemizin dünyanın en önemli destinasyonu olması hedeflenmektedir.

Türkiye Turizm Stratejisi ve Türkiye’nin Termal Turizm Hedefleri Doğrultusunda;

Türkiye’nin Sağlık ve Termal Turizminde Dünyaya Açılım Projesi olan Termal Turizm Master Planı ile Kısa, Orta, Uzun Dönem (2007-2023) hedefler belirlenmiştir.

KISA DÖNEM (2007-2012) : 50.000

ORTA DÖNEM (2012-2017) : 100.000

UZUN DÖNEM (2017-2023) : 500.000 Termal Yatak

Bu hedeflerle termal turizminde konaklama, kür merkezi ve kür parkı entegrasyonu sağlayan, Dünyayla rekabet edebilecek nitelikte yatak kapasitesinin işletmeye açılması sağlanacak, bununla beraber mevcut yatak kapasitesinin de kalitesinin artması ve mevcut destinasyonların dönüşümü sağlanacaktır.