YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

07.02.2008 - Cıbıltepe Turizm Merkezi Alt Yapı Projeleri İhalesi

SARIKAMIŞ KAYMAKAMLIĞI KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR

01-Birliğin Adı: T.C. Sarıkamış Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği

02-İhalenin adı, niteliği ve türü : Sarıkamış Cıbıltepe Turizm Merkezi Altyapı Ve Üst Yapı ( İçme Suyu şebeke ve deposu, Kanalizasyon-Yağmur Suyu şebeke ve kolektör hattı, Atık Su Arıtma Tesisi, Jeoteknik Çalışmalar, Yol, Elektrik-Telefon, Spor ve Kültür Kompleksi) kesin projelerinin yapımı ve yaklaşık maliyetlerinin belirlenmesi Hizmet Alımı İşi. Açık İhale Usulü.

03-İşin yapılacağı yer: Sarıkamış Cıbıltepe Turizm Merkezi.

04-İhale konusu işe başlama ve işi bitirme tarihi: Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 20 (yirmi) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. Yer teslimi tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) gündür.

05-İhaleye katılma şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu: İdari Şartnamenin 7/1 maddesine göre aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır;

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

1- Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2-Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2-Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

d) İdari Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname.

e) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

f) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. (Teklif edilen bedelin % 3 ünden az olmamak üzere isteklilerce belirlenecek geçici teminat.)

g) Bu şartnamenin (7.2) ve (7.3) üncü alt maddelerinde belirtilen, şekil ve içeriği Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri.

h) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi

j) İdari Şartnamenin 18 inci maddesinde istenmesi halinde, alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlerin listesi.

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

l) Bu Şartnamenin 8 inci veya 36 ncı maddelerinde istenmesi halinde “yerli istekli” olunduğuna ilişkin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen belgeler.

m) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname.

n) İdari şartnamenin 7.3 maddesinde iş deneyimi istenilmesi durumunda tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, (b), (c), (d), (k), (l) , (m) ve (n) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

İstekliler yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini, teklif mektubunu ve bu şartnamenin 7.3.2 maddesinde belirtilmiş olan ve noter onaylı iş deneyim belgesi ile birlikte şartnamenin 7.5.1. maddesinde belirtildiği şekilde en geç ihale saatine kadar İdareye ibraz edeceklerdir.

06-Ekonomik ve Mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

Bankalardan temin edilecek belgeler.
İdari şartnamenin 7.2 maddesinde belirtilen şekilde teklif edilen bedelin %10’undan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini yada serbest mevduatını gösterir, yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler.

07-Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

a) İdari şartnamenin 7.3.1 maddesindeki belirtilen şekilde isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren a,b,c,d ve e bentlerindeki belgelerin istekli tarafından verilmesi zorunludur.

b)İş Deneyim Belgeleri: (İdari Şartnamenin 7.3.2. Maddesi)

İsteklilerce, son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında gerçekleştirdiği veya yapımla ilgili hizmet işleri için geçerli olmak üzere en az % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili, teklif edilen bedelin % 50’si oranında, ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlere ait tek sözleşmeye dayalı olarak iş deneyimini gösteren belgelerin aslı veya noter tasdikli suretlerinin; iş bitirme veya iş denetleme veya iş durum veya iş yönetme belgesi verilecektir.

İş ortaklarında pilot ortağın, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, asgari iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz.

c)İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler: (İdari Şartnamenin 7.3.3. Maddesi)

1- İsteklilerce; asgari yeterlik kriteri olarak aşağıda pozisyon ve nitelikleri belirtilen anahtar teknik personelin çalıştırılıyor olması öngörülmüştür. Bu personelin ihale konusu hizmetin uzmanı, ihale tarihinden en az 1 ay önce işe alınmış (En az 1 aylık SSK priminin yatırılmış olması) ve aynı zamanda isteklinin bünyesinde çalışıyor olması şarttır.

Anahtar Personelin İsmi Mesleği AdetAsgari Tecrube (Yıl)
1......Proje Müdürü …(10)
 (Çevre veya İnş.Müh)  
2…….İnşaat Müh.1…(5)
3…….Makine Müh. 1     …(5)
4.......Harita Müh. 1  …(5)
5 ……Elektrik Müh.  …(5)

 2-Yüklenici sözleşme konusu işin yerine getirilmesi için Anahtar Teknik Personel dışında aşağıda belirtilen sayıda ve nitelikte teknik personeli çalıştıracağına dair “Teknik Personel Taahhütnamesi” verecektir.     

PozisyonAdetToplam
Tecrübe(Yıl)
Makine Mühendisi13
Elektrik Mühendisi13
Harita Mühendisi13
Jeoloji Mühendisi13
Çevre Mühendisi13
İnşaat Mühendisi13

Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

1- Kanalizasyon, yağmur suyu şebeke projeleri, atık su arıtma tesisi projeleri
2- İçmesuyu şebeke ve isale projeleri

08-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

09-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

10-İhale dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı: İhale dokümanı; Kaymakamlık Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürlüğünde görülebilir. İhale dokümanı bedeli 500,00.- (Beşyüz) YTL’dir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

11- İstekliler tekliflerini Anahtar Teslim Götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye toplam bedel üzerinden anahtar teslim götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

12- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günüdür.

13-İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı: İhale Sarıkamış Hükümet Konağı Kaymakamlık Makam Odasında, 26.02.2008 Salı günü saat:11.00’da yapılacaktır.

14-Tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği: Teklifler 26.02.2008 tarihi saat 11.00’a kadar Sarıkamış Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Komisyonu Başkanlığına bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından verilecektir. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirilmeye alınmaz.

İdare Yetkilisi
Mustafa DOĞANAY
Siv.Sav. Müd. V.
Birlik Müdürü