YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

10.12.2009 - Bolu İli Mudurnu İlçesi Turistik Tesis Yapılacak Arazi İhalesi İlanı

BOLU İLİ MUDURNU İLÇESİ BABAS KAPLICA BİRLİĞİ’NDEN
EN AZ 80 YATAK KAPASİTELİ VE 4 YILDIZLI TERMAL OTEL YERİ KİRALAMA VE YAPIM İŞİ İHALESİ İLANI


1-Bu şartnamede özellikleri belirtilen, mülkiyeti Babas Kaplıca Birliğine ait ,Gürçam Köyü Kaplıca üstü mevkiinde tapunun 103 nolu ada 1 nolu parselde 220 m2.lik ve 103 nolu ada 2 nolu parselde 3846,80 m2.lik toplam 4066,80 m2 olan 2 adet arsanın ihaleyi alan yatırımcı tarafından birleştirme (TEVHİD) ve yola terk işlemi (İmar Uygulaması) yapılması şartı ile “YAP,İŞLET,DEVRET”modeli ile ihale şartnamesinde belirtilen şartlarla, üzerinde turizm amaçlı ‘‘ASGARİ 80 YATAK KAPASİTELİ VE ASGARİ 4 YILDIZLI TERMAL OTEL YERİ KİRALAMA VE YAPIM İŞİ” yapılmak üzere, yatırım gerçekleştirilerek ve Kültür ve Turizm Bakanlığından 4 yıldızlı Termal Otel İşletme Belgesi ve Sağlık Bakanlığından Termal Kaplıca Belgesi alınarak işletilmek üzere, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine uygun olarak, Kanunun 35. maddesinin (a) fıkrası uyarınca kapalı teklif usulü ile yerli ve/veya yabancı girişimcilere (25) yıllığına kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılmıştır.

2- İhale, 15.12.2009 Salı günü, saat:14.00’da, Bolu İli Mudurnu İlçesi Hükümet Binasında mevcut Mudurnu Kaymakamlığı Toplantı salonunda toplanacak olan Birlik Encümenince (İhale Komisyonu) yapılacaktır.

3- Yıllık Kira Muhammen Bedeli 9.934,20.-TL dir.

4- Süresi İçinde; kamu taşınmazı talebinde bulunan yerli ve yabancı girişimcilerin yatırım alanına ilişkin toplam yatırım bedelinin %3’ü (yüzde üçü) oranında hesaplanmış olup, Geçici Teminat 119.210,43.-TL’.dir.

5- Girişimciler 11.12.2009 günü saat 17.00 ’ye kadar “2886 sayılı Devlet İhale Kanunu” ve ‘‘Asgari 80 Yatak Kapasiteli Ve Asgari 4 Yıldızlı Termal Otel Yeri Kiralama Ve Yapım İşi İhale Şartnamesi” gereğince aşağıdaki maddelerde istenilen bilgi ve belgeleri Babas Kaplıca Birliği İhale Yeterlilik Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
Müracaat belgeleri ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında İdarenin Yeterlilik Komisyonu Başkanlığı’na verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.
Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

6- Taşınmaz İhalesi için gerçek kişi, tüzel kişi veya ortak girişim olarak( konsorsiyum veya iş ortaklığı) başvurabilir.Girişimciler Yeterlilik Belgesi almak üzere aşağıda belirtilen bilgi ve belgeleri imzalı bir dizi pusulası ekinde Mudurnu Babas Kaplıca Birliği adresine verecektir.Dizi pusulasında ekler evrakın tarih ve sayısı açıkça belirtilir.

a) Dilekçe (EK-1)
b) Beyanname ve eki Bilgi Formu (EK-2-a,EK-2-b)
c) İkametgah belgesi
ç) Avan Proje ve Vaziyet Planı
d) Tüzel kişilerin son ortaklık yapısını gösterir ticaret sicil gazetesi veya noter onaylı hazirun cetveli.
e) Geçici teminat mektubu
f) Yeminli mali müşavirce veya bağımsız denetim yetkisine sahip kurumlarca hazırlanacak mali değerlendirme raporu.
g)Taahhütname
h) Ortak girişim olarak başvurulması halinde, noter tasdikli iş ortaklığı veya konsorsiyum sözleşmesi
i) Şartname bedelinin yattığına dair banka dekontu.
k) İlana çıkarılan Asgari 80 Yatak Kapasiteli ve Asgari 4 Yıldızlı Termal Otel Yeri Kiralama ve Yapım işi ihale şartnamesini okuduğunu, şartları kabul ettiğini belirterek her sayfayı okuyup imzalayarak vermek.

7- Girişimcilerin vereceği tüm bilgi ve belgeler Türkçe dilinde olacaktır. Tüm bilgi ve belgeler, Türkçe tercümelerinin ilgili ülkelerdeki Konsolosluklarımıza veya Türkiye’deki kendi konsolosluklarına onaylattırılması koşuluyla söz konusu bilgi ve belgeler yabancı dilde verilebilir. Değerlendirmede onaylı tercüme metin esas alınacaktır.

8- Birlik İdaresine yapılan başvurular, İhale Şartnamesi’nde belirlenen hususlar kapsamında hem mali yeterlilik hem de sektörde deneyimlilik açısından değerlendirilir.

9- Başvurular Yeterlilik Komisyonu’nca değerlendirilerek sonuçlandırılır. Yeterlilik Komisyonunca İhaleye girmeye hak kazanan veya kazanamayan girişimcilere 15.12.2009 tarihinde saat.10.00’da Mudurnu Kaymakamlığı Kaygana Mah.Hükümet Binası Kat:2’de bulunan Birlik Müdürlüğü adresinde gerekçeleri belirtilmek suretiyle İhaleye girmeye, hak kazanan veya hak kazanmayan olarak yazılı bilgi verilecektir.

10- İhale kapalı teklif usulüyle yapılacak olup, taşınmazın yıllık kira bedelinin Birlikçe belirlenen ve ihale şartnamesinde belirtilen muhammen kira bedeli üzerinden artırımı suretiyle yapılacaktır.

11- Taleplerin değerlendirilebilmesi için ilan edilen parsellere ilişkin ayrıntılı açıklama ve bilgiyi içeren ‘‘Asgari 80 Yatak Kapasiteli Ve Asgari 4 Yıldızlı Termal Otel Yeri Kiralama Ve Yapım İşi İhale Şartnamesi”, Babas Kaplıca Birliğinin Kaygana Mahallesi Hükümet Binası Kat:1 de mevcut Birlik Müdürlüğü adresinden 500,00 TL (Beşyüz) ücret karşılığı temin edilecektir. Şartname ücreti Babas Kaplıca Birliğinin Ziraat Bankası Mudurnu Şubesi nezdindeki 10877271-5001 nolu hesaba yatırılacak ve banka dekontunun açıklama bölümüne “ASGARİ 80 YATAK KAPASİTELİ VE ASGARİ 4 YILDIZLI TERMAL OTEL YERİ KİRALAMA VE YAPIM İŞİ Şartname Bedeli” ifadesi ve bedeli yatıran girişimcinin adı/ünvanı ile irtibat adresi ve telefonu yazdırılacaktır.

12-Müracaat esnasında ayrıntılı bilgi Babas Kaplıca Birliğinin Kaygana Mah.Bolu Cad.Hükümet Konağı Kat:1 Mudurnu adresinden alınabilecektir.

13- “ASGARİ 80 YATAK KAPASİTELİ VE ASGARİ 4 YILDIZLI TERMAL OTEL YERİ KİRALAMA VE YAPIM İŞİ İhale Şartnamesi’ne http://www.boluozelidaresi.gov.tr/- http://www.bolu.gov.tr/ ve http://www.mudurnu.gov.tr/ adresinden erişilebilir. Şartname 02.12.2009 tarihinden İtibaren yukarıda belirtilen internet adresinden temin edilebilir.

14- Bu şartnamede istenen bilgi ve belgelerin eksik veya yetersiz olması durumunda, başvuru geçersiz sayılacaktır.

15- Bu duyuru kapsamında yapılacak kiralama işinde “2886 sayılı Devlet İhale Kanunu” ve ‘‘“ASGARİ 80 YATAK KAPASİTELİ VE ASGARİ 4 YILDIZLI TERMAL OTEL YERİ KİRALAMA VE YAPIM İŞİ ŞARTNAMESİ” hükümleri uygulanır.

16-İhale Komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 29. maddesi uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İHALEYE KONU TAHSİS EDİLECEK KAMU TAŞINMAZINA AİT BİLGİLER:

İli : Bolu
İlçesi : Mudurnu
Köy/Mah./Belde : Gürçam Köyü
Pafta No. : -
Ada :
103
Parsel : 1 ve 2 nolu parsel Parsellerin Birleştirme ve yola terk işlemleri
ihaleyi alan yatırımcı tarafından yapılacaktır.
Yüzölçüm : 4066,80- m²
Mülkiyet : Babas Kaplıca Birliği Başkanlığı
Tahsis Türü : Kiralama
Kiralama Süresi : 25 yıl (Yatırım ve İşletme süresi dahil 25 yıl)
Kullanım Türü : 4 Yıldızlı Termal Otel
Kapasite : En az 80 yatak
İşin Tanımı :Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazın üzerine turistik termal otel yaptırılmak ve işletilmek üzere kiralanması işidir.
Kiraya Veren İdare : Babas Kaplıca Birliği Başkanlığı
Girişimci : İhale neticesi kendisiyle sözleşme yapılacak sermaye şirketi niteliğinde
tüzel kişi ve gerçek kişi
Parsele İlişkin : Parseller üzerinde mevcut atıl otel ve kaplıca binası bulunmaktadır. Atıl otelin ve kaplıca binasının yıkımı ve yıkıntının kaldırılması İhaleyi alan yatırımcı tarafından yapılacaktır.