YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sektörel İlişkiler ve İzleme Şube Müdürlüğü

Görev ve Sorumlulukları

- Deniz turizmi ile ilgili Kanun ve Yönetmeliklerin günün koşullarına uygun hale getirilmesiyle ilgili çalışmaları yürütmek,

- Deniz Turizmi Yönetmeliği Uyarınca Bakanlıkça her yıl belirlenen ücretlerin tespitine ilişkin işlemleri yürütmek,

- Yabancı bayraklı deniz turizmi araçlarının Türk sahilleri ve Türk limanları arasında seyir esasları kabotaj hakları ile ilgili gerekli çalışma ve yazışmaları yapmak,

- Deniz Turizmi uygulamalarına ilişkin kamu ve yat personeline seminer programı hazırlamak ve uygulamasına ilişkin ilgili birimlerle koordinasyonunu sağlamak,

- Seyir İzin Belgesi kapsamındaki uygulamalara ilişkin çalışmaları yapmak,

- Deniz Turizmi Dairesinin evrak giriş çıkış işlemlerine ilişkin büro hizmetlerini yürütmek ve hizmetleri sonucunda oluşan dosya ve dokümantasyonun muhafazasını sağlamak ve istatistiki verileri oluşturmak,

- Daire Başkanlığına gelen ve personele duyurulması gerekli evrakı tebliğ etmek,

- İşletme belgeli deniz turizmi işletmelerinin teminat değişikliği ve teminat akıbetine ilişkin işlemleri yürütmek,

- Deniz turizmi tesisleri ve deniz araçları işletmelerinin hizmet kalitelerinin artırılmasını sağlamak amacıyla yurt içinde ve yurt dışında konuya ilişkin gerekli inceleme ve araştırma yapmak,

- Türk karasularında sportif amaçlarla yapılacak sualtı dalışlarına ilişkin ilgili kuruluşlar nezdinde gerekli işlemleri yürütmek,

- Deniz turizmi ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümü için ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak,

- Genel Müdürlüğün diğer Daireleri ile Deniz Turizmi Dairesi arasında koordinasyonu sağlamak,

- Makamca verilecek diğer görevleri yapmak.