YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Değerlendirme Şube Müdürlüğü

Görev ve Sorumlulukları

- Talih oyunları salonlarıyla ilgili doğrudan mahkemelerden veya İl Muhakemat Müdürlükleri’nden, Hukuk Müşavirliği’nden gelen bilirkişi raporlarını incelemek ve değerlendirerek, Bakanlığımızın görüşünü hazırlamak ve ilgili Kurumlara intikal ettirmek,

- Talih oyunları salonlarına ilişkin Hukuk Müşavirliği’nce istenilen bilgi ve belgeleri göndermek,

- Davası devam eden ve davası sonuçlanan (icra yoluyla katkı payı borçlarını tahsil etmek üzere) talih oyunları salonları hakkında Defterdarlık İl Muhakemat Müdürlükleri’nce istenilen bilgi ve belgeleri göndermek,

- Mahkemelerden, Defterdarlık İl Muhakemat Müdürlüklerinden veya Hukuk Müşavirliği’nden intikal eden (İdare Mahkemeleri’nin, Adli Mahkemelerin, Danıştay ve Yargıtay’ın) mahkeme kararlarını Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü’ne intikal ettirmek,

- Teminat mektuplarının iadesi ile ilgili işlemleri yürütmek,

- Kapatılan bütün talih oyunları salonlarında kullanılmış olan ve yedieminlere teslim edilmiş bulunan oyun masaları, oyun makineleri, oyun araç ve gereçlerinin durumlarını izlemek, bu oyun araç gereçlerinin yurt dışına ihracı veya Hurdasan İşletmesi Müdürlüğü’ne hurda olarak teslim edilmesi için yapılan talepleri sonuçlandırmak, ihraçları yapılan oyun araç gereçleri için alınan teminat mektuplarının iadesi ile ilgili işlemleri yürütmek,

- Talih oyunları salonlarına ilişkin ilgili kamu kurumları ile gerekli yazışmaları yapmak,

- Talih oyunları salonlarıyla ilgili bilgi taleplerini neticelendirmek,

- Talih oyunları salonlarıyla ilgili yapılan işlemler sonucu oluşan dosya ve dokümantasyonun muhafazasını sağlamak,

- Deniz turizmi tesisleri ve deniz turizmi araçlarına 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 23/5/2019 tarihli ve 7175 sayılı Kanunla değişik 32 nci maddesi uyarınca verilecek uyarma cezaları ile 33 üncü maddesi uyarınca verilecek idari para cezalarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

- Makamca verilecek diğer görevleri yapmak.