YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile Turizm Merkezlerinin İlanı

1) Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ve Turizm Merkezleri (Tanımlar için bakınız, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu) “Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile Turizm Merkezlerinin Belirlenmesine ve İlanına İlişkin Yönetmelik”doğrultusunda Bakanlığımızın önerisiveCumhurbaşkanıkararıylatespitveilanedilmektedir.

2) Bakanlığımız (Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü), Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi (KTKGB) ve/veya Turizm Merkezi (TM) ilan edilecek bölgelerin tespiti konusunda yetkilidir. Bu çerçevede Bakanlığımız uzmanları tarafından Ülke çapında dönem dönem yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda KTKGB ve/veya TM ilan edilebilecek potansiyele sahip yöreler tespit edilmektedir. KTKGB ve/veya TM seçiminde, organize turizm faaliyetlerinin geliştirilebileceği geniş alanlar tercih edilmekte, oluşacak artı değer, mülkiyet, altyapı ve çevre etkisi üzerinde önemle durulmaktadır. Bakanlığımız tespitlerinden başka ayrıca yerel yönetimler veya turizm sektöründe faaliyet gösteren firmalar tarafından, potansiyel arz eden alanlar Bakanlığımıza KTKGB ve/veya TM ilan edilmesi için önerilebilir.

KTKGB ve/veya TM ilan edilen/edilecek yerlerde, yatak kapasitesi yaratmak ve mevcut kapasiteyi artırmak, mekân kalitesini iyileştirmek hedeflerinin yanı sıra turizmin aynı zamanda bir seyahat planlaması, turizm hareketlerinin ve yatırımlarının (konaklama, kamping, kaplıca, kayak merkezi v.b.) planlama ve tahsis yetkisi ile yönlendirilmesi olgusu olduğundan hareket eden Bakanlığımız, bu amaçla gelen teklifler için hazırlanacak raporlara dair bir çerçeve belirlemiştir. Teklif edilen bir KTKGB ve/veya TM’nin değerlendirilebilmesi için;

a-Teklif alanın yerinin, konumunun ve sınırlarının 1/25.000 ölçekli harita üzerine işaretlenmesi,

b-Söz konusu turizm merkezi sınırlar içerisine giren belediyelerin isimlerinin, belediye ve mücavir alan sınırlarının ve Valilik denetim ve yetki alanı sınırlarının işaretlenmesi,

c-Teklif alan içinde bulunan hazine, orman, belediye, il özel idaresine ait mülkiyetlerin hektar olarak belirtilmesi ve harita üzerinde konumlarının işaretlenmesi,

d-Varsa onanlı imar planlarının imzalı ve mühürlü kopyalarının gönderilmesi ile,

e-Yerin ulaşım imkanlarının,

f-Teklif sınırlar içerisinde yer alan doğal, tarihi, kültürel ve arkeolojik değerlerin ve yerin turizm potansiyelinin,

g-Teklif alanı ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısı ve profilinin,

h-Teklif alanın yakın ve uzak (saatlik, günlük) mesafesinde bulunan turizm kaynaklarının,

i-İçme ve kullanma suyu, kanalizasyon, sosyal (hastane, okul v.s.) ve teknik altyapıya ilişkin durumun,

j-Düşünülen turizm aktivitelerinin ve turizm türlerinin, belirtildiği bir raporun,

hazırlanması gerekmektedir. Teklifin bu çerçevede hazırlanarak ve teklif alana ait görüntüleri içeren CD, fotoğraf albümü gibi görsel malzemelerin de eklenmek suretiyle gönderilmesi halinde teklif Bakanlığımız uzmanlarınca değerlendirmeye alınabilir.

3) KTKGB ile TM’ler; Ülkemizin doğal, tarihi, arkeolojik ve sosyo-kültürel turizm değerleri ile deniz, kış, dağ, yayla, sağlık, termal, kültür, spor, golf, av, doğa turizmi ile mevcut diğer turizm imkânları göz önünde bulundurularak belirlenir.

İlan edilmesi, iptal edilmesi, sınır daraltılması veya genişletilmesi öngörülen KTKGB ile TM’lerin mevki ve sınırlarını belirlemeklegörevli olan "Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ile Turizm Merkezi Belirleme Komisyonu"; Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünden sorumlu Bakan Yardımcısının başkanlığında, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü ile Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün Yatırım Geliştirme ve Planlama Daire Başkanlığından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Yatırım Geliştirme ve Planlama Daire Başkanı ve Arazi Tahsis Daire Başkanından oluşur.

Komisyon tarafından uygun bulunarak mevki ve sınırları belirlenen KTKGB ve TM’lere ilişkin komisyon kararı Bakanlık Makamınca onaylanır.

Komisyonun kararı, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri ile birlikte mevkii ve sınırları haritalar üzerinde belirlenen KTKGB ve TMilanına ilişkin öneriler, Cumhurbaşkanının onayına sunulmak üzere Bakanlıkça Cumhurbaşkanlığına gönderilir.

Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan KTKGB ve TM’ler, Resmi Gazetede yayımlanmak suretiyle ilan olunur.

4) Resmi Gazetede yayımlanmak suretiyle ilan olunan KTKGB ve TM’ler kapsamında planlama faaliyetleri başlatılır.