YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yabancı Bayraklı Deniz Turizmi Araçları İçin Deniz Turizmi Araçları Turizm İşletmesi Belgesi Talebi

Mülkiyetlerinde işletme belgeli 30 yatak ve üzerinde Türk bayraklı yatlara sahip olan Bakanlığımızdan belgeli işletmeler, yabancı bayraklı yat kiralayarak ve işletme belgesi kapsamına alarak faaliyette bulunabilirler.

İSTENEN BELGELER

1.Başvuru dilekçesi: Bakanlıkça hazırlanmış  wordmatbu dilekçe doldurulur. Turizm işletmesi belgesi talebinde bulunan gerçek kişi veya temsile yetkili kılınan kişi tarafından isim, tarih ve adres belirtilerek, tüzel kişi ise, tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişiler tarafından isim, adres, tarih ve tüzel kişilik unvanı belirtilerek imzalanır.

2.Deniz turizmi aracına ait kira sözleşmesi: Kiralanan yabancı bayraklı deniz turizmi araçlarına ait, bir yıldan az olmamak kaydı ile 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ve buna bağlı Deniz Turizmi Yönetmeliği hükümlerine uyulacağını belirtir şekilde, deniz aracı sahibi ve şirket yetkilisinin kaşe ve imzasının bulunduğu kira sözleşmelerini ve Türkçe tercümelerini başvuru dosyasında bulundurmak zorundadırlar.

3.Sertifika: Yabancı bayraklı deniz turizmi araçlarına ait mülkiyet belgesi ve Türkçe tercümesi istenir.

4.Teminat: Deniz turizmi araçları işletmecileri, Yönetmeliğin 50 nci maddesi uyarınca, müşterilerine sunacakları hizmetler ve faaliyetleri nedeniyle yapacakları işlemlerden doğacak yükümlülüklerine karşılık teşkil etmek üzere miktarı Bakanlıkça tespit edilecek miktarda Bakanlık emrine kati ve süresiz banka teminatı mektubunu veya Merkez Bankası Kültür ve Turizm Bakanlığı Merkez Saymanlığı hesabına para bloke edildiğine dair makbuzu Bakanlığa vermek zorundadır.

5.Sigorta poliçesi: Deniz turizmi araçları işletmelerinin, Yönetmeliğin 51 inci maddesi uyarınca belgelerinde belirtilen deniz turizmi araçlarının mürettebatına, ziyaretçilerine ve üçüncü kişilere verebileceği zararları kapsayan sigorta yaptırmaları zorunludur. Kasko sigortası bu hükümleri kapsıyorsa başka sigorta belgesi aranmaz. Ayrıca, yabancı bayraklı deniz turizmi araçlarının yurtdışında yapılan sigorta poliçelerinin tasdikli Türkçe tercümelerinin de ibrazı gerekmektedir.

6.Vekaletname: Talep sahibi tarafından talebine ilişkin işlemleri yürütmek üzere görevlendirilen kişiye, noter aracılığı ile verilen yetkilendirme yazısı istenir.

7.Katkı payı: Yabancı bayraklı deniz turizmi aracı işletmelerinden deniz turizminin geliştirilmesi altyapı hizmetlerine katkı payı her yıl belirlenen miktarda belgelendirme aşamasında Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü hesabına yatırılır ve dekontu Bakanlığa ibraz edilir.

8.Uygun teknik sörvey raporu: Yabancı bayraklı deniz turizmi araçlarına, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca Uygun Teknik Sörvey Raporu düzenlenir ve bir örneği başvuru aşamasında işletmeci tarafından Bakanlığa gönderilir. Yabancı bayraklı deniz turizmi araçlarından CE uygunluk işareti taşıyan tekneler için üreticisi tarafından düzenlenen uygunluk beyanı veya onaylanmış kuruluş sertifikasının Bakanlığa verilmesi halinde Uygun Teknik Sörvey Raporu aranmaz. 

Notlar:

- Bakanlığımıza, belgelerin aslı veya aslını vermeye yetkili mercii tarafından aslı gibidir onaylı suretleri veya noterce onaylanmış suretleri ile yazılı olarak başvurulur. İstenilen belgelerin aslının getirilmesi halinde ise, belgenin ibraz edilen belgeye uygunluğu kontrol edildikten sonra, ilgili görevli tarafından isim ve unvan yazılarak tasdik edilir.
- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesindeki adresle başvuru dilekçesindeki adresin aynı olması gerekir.
- Bakanlığa verilen evrak bilgilerinde değişiklik olması durumunda, bu değişiklikleri kapsayan ve son durumu gösterir belgeler Bakanlığa ayrıca verilir.

İŞLEM SÜRECİ

-Başvurusu Bakanlıkça uygun bulunan deniz turizmi araçlarının Deniz Turizmi Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre denetimi yapılır.
-Denetim sonucu olumlu ise Makam Onayı alınır.
-Belge ücretlerinin ve katkı payının Bakanlığımızca belirlenen hesaplara yatırıldığına ilişkin belgelerin ibraz edilmesinden sonra, deniz turizmi araçları turizm işletmesi belgesi düzenlenir.
-İlgili kurum ve kuruluşlara gerekli duyuru yapılır.
-Her yıl yenilenmesi gereken süreli evrakların Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.
-Deniz turizmi araçları turizm işletmesi belgesinin yenilenebilmesi için, belge kapsamında bulunan yabancı bayraklı deniz turizmi araçlarına ait tüm belgelerin her yıl Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.

*Yabancı bayraklı yatların Bakanlığımızdan belgeli deniz turizmi tesisinde kışlama yapması şarttır. Kışlama yapılmaması halinde, deniz turizminin geliştirilmesi için Bakanlıkça her yıl belirlenen miktarda altyapı hizmetlerine katkı payının ilgili hesaba yatırılması ve dekontunun Bakanlığa ibraz edilmesi gerekir.