YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İllerdeki Kültür Merkezi Müdürlüklerinin görev ve sorumlulukları nelerdir?

  • Diğer Kültür Merkezi Müdürlükleri (Taşra), 15.02.1994 tarih ve 21850 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kültür Merkezi Müdürlüklerinin Görev, Yetki, Sorumluluk, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında belirtilen esaslar çerçevesinde görev yapmak,
  • Kültür Merkezi’nin amaçlarına uygun faaliyet göstermesini temin etmek, Bakanlığın diğer birimleriyle koordinasyonu sağlamak, gerekli yerleri tahsis etmek,
  • Kültür Merkezi içindeki tesis ve alanların Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik ve Yönergeler çerçevesinde tahsis ve kiralama işlemlerini yürütmek,
  • Kültür Merkezi’nin bakım ve onarımının düzenli olarak yapılmasını sağlamak,
  • Kültür Merkezi’nin yıllık faaliyet programlarını takip etmek ve uygulanmasını sağlayıcı tedbirleri almak; aylık ve yıllık faaliyet raporlarını Bakanlığa iletmek,
  • Kültür Merkezi’nin mali ve idari durumlarını takip etmek, ihtiyaçları belirlemek ve bu konuda gerekli çalışmaları yapmak,
  • Her yıl Ocak ayında Kültür Merkezi’nin bünyesindeki salon, mekan ve diğer alanların ücret tarifelerinin belirlenmesi için Bakanlığa bilgi sunmak,
  • Kültür Merkezleri’nden gelen Koordinasyon Kurulu Kararlarını takip etmek ve gerekli görüldüğünde ilgili şubeleri bilgilendirmek.