YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Arazi Tahsis

Kamu Taşınmazları Tahsisinde İzlenen Prosedüre İlişkin İş Akış Şeması
• 4957 sayılı Kanunla değişik 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ve bu kanunun 8 inci maddesine dayanılarak yürürlüğe konulan "Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak turizm amaçlı yatırım yapmak üzere yerli ve yabancı girişimcilere tahsis edilmesi düşünülen taşınmazlar için hazırlanan “Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Şartnamesi” Resmi Gazete, ulusal 3 büyük gazete ve Bakanlığımızın web sayfasında yayımlanarak kamuoyuna duyurulmaktadır.

 
• Süresi içerisinde “Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Şartnamesi” ile istenilen bilgi ve belgelerle birlikte Bakanlığımıza yapılan başvurular, Yönetmeliğin 11 inci maddesinde ve Tahsis Şartnamesinde belirlenen hususlar kapsamında hem mali yeterlilik hem de sektörde deneyimlilik açısından değerlendirilir.
 
• Birden fazla başvuru yapılan taşınmazlar için yeterli görülen girişimciler arasında sosyal ve teknik altyapıya katılım amaçlı müzakere yapılır. Tek başvurunun yapıldığı taşınmazlar ise Müzakere Komisyonunca değerlendirilir. Bu durumda da yatırımın gerçekleştirileceği bölgenin ve projenin niteliğine göre girişimciden Müzakere Komisyonunca belirlenecek miktarda sosyal ve teknik altyapıya katılım payı isteyebilir.

• Bakanlıkça istenilen teminat; kesin ve süresiz teminat mektubu olarak verilir. Bakanlık, ön izin verilmeyen girişimcilerin müzakere (başvuru) teminatını iade eder.