YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kuruluş Amacı ve Görevleri

Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, 29 Nisan 2003 gün ve 25093 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Kültür ve Turizm Bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkındaki 16 Nisan 2003 gün ve 4848 nolu Kanunla yeniden oluşturulmuş, görev, yetki ve sorumlulukları belirtilmiştir.
 
Yetki, görev ve sorumlulukları
 
 • Ülkenin Turizme tahsis edilebilecek kaynaklarını araştırmak, önceliklerini belirlemek turizm sektöründe kullanılabilecek doğal kaynakların korunması ve değerlendirilmesiyle ilgili çalışmaların yürütmek, bu konuyla ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlarla işbirliği yapmak,
 • Turizm talep türlerinde meydana gelen değişme ve gelişmelerle uyumlu turizm politikalarının oluşturulmasına ve yatırımların yönlendirmesine elverişli, her türlü araştırmalar yapmak ve yaptırmak, istatistik verilerini toplamak, değerlendirmek ve sektörün yararına sunmak,
 • 2634/4957 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ile Turizm Bölge, Alan ve Merkezlerinin tespiti, ilanı ve bu yerlerin planları konusunda Bakanlığa verilen görev ve yetkileri yürütmek,
 • Tarihi, Kültürel ve Turistik potansiyellerin geliştirilerek sektörel kalkınma içinde kullanılması amacıyla, sınırları Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenmek üzere, Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri oluşturmak, bu sınırlar dâhilinde planlı gelişimi sağlamak için her ölçekte plan yapmak, yaptırmak, Kültür ve Turizm Gelişim Bölgelerine yatırımları yönlendirmek ve yatırım yapmak,
 • Sektörün istifadesine sunulacak taşınmazların gerektiğinde kamulaştırma da dâhil olmak üzere, temini ile yatırımcılara tahsisi işlemlerini yürütmek,
 • Kültür ve Turizm alanında yerli ve yabancı yatırımcıları yönlendirmek,
 • Kültür ve Turizm sektöründe yatırım yapan kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörün altyapı ve üst yapı yatırımlarını, sektörün tespit edilen öncelik ve ihtiyaçlarına göre yönlendirmek, yıllık yatırım programlarını hazırlamak, gerekli görülenlerin uygulanmalarını yapmak ve yaptırmak,
 • Genel Müdürlüğün görevleri ile ilgili konularda bilgilerin değerlendirilmesi ve ilgili kuruluşlar ve birimlere ulaştırılması amacıyla dokümantasyon merkezi kurmak,
 • Sektörün öncelikle ihtiyaçlarına göre, her türlü teşvik aracından yararlanmak suretiyle turistik yatırım ve işletmeleri daha verimli çalışmalarının temini ile mevcutların kalitesini yükseltilmesini sağlamak,
 • Turizm Yatırım ve İşletmelerinin belgelendirme işlemlerini yürütmek,
 • Dünya Turizm piyasasının gerekleri de dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenecek politika ve esaslara uygun olarak turizm işletmelerinin uygulayacakları fiyatların tanzim ve tasdik işlemlerini yürütmek,
 • Turizm işletmelerinin turizm meslek kuruluşlarının faaliyetlerinin denetlemek, denetim sonuçlarına göre, bu işletme, kuruluş ve kişilerin ödüllendirme veya cezalandırma işlemlerini yürütmek,
 • Belirtilen hizmetlerin yürütülmesi için ilgili kamu kuruluşları, mahalli idareler, turizm meslek kuruluşları, üniversiteler, iktisadi devlet teşekkülleri ile kamu iktisadi kuruluşları ve bunların müesseseleri ve iştirakleri ile gerekli işbirliğini sağlamak,
 • Bakanlıktan belgesiz mahal ve tesislerde turistlerin karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak araştırma ve inceleme yapmak ve yaptırmak, bu amaçla ilgili kuruluşlardan yardım talep etmek,
 • Bakanlığın hizmetlerine bağlı olarak ihtiyaç duyduğu üst yapılar ile Bakanlık birimlerinin yatırım programında bulunan yapı, tesis, restorasyon, restitüsyon büyük onarımlar ve bunlarla ilgili proje, keşif ihale ve kontrollük işlerini yapmak ve yaptırmak,
 • 2876 Sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanunun 104 üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde Bakanlığa tahsis edilmiş ve edilecek tesis ve alanların yönetim, işletme, kullanma, devir ve kiraya verilmesi işlemlerini yapmak,
 • Kültür Merkezlerinde Milli Kültürün tanıtılması çerçevesinde toplantılar, sergiler, kurslar, gösteriler, yarışmalar, sesli ve görüntülü programlar düzenlemek, okuma alışkanlığını ve fikri faaliyetleri geliştirici çalışmalar yapmak, hologram ve etnografya galerileri açmak ve bu amaçla özel ve tüzel kişiliği haiz kurum ve kuruluşlarla ulusal ve uluslararası işbirliği yapmak,
 • İl ve İlçelerdeki kültür merkezlerinin inşa, onarım, yönetim, işletme ve diğer mali işleri yürütmek,
 • Genel Müdürlüğün görev alanına giren işlemleri kontrolörleri vasıtasıyla incelemek ve denetlemek,
 • Bakanlık Makamınca verilecek benzeri e diğer görevleri yapmaktır.
 •  
  Adres:
  İsmet İnönü Bulvarı No:32 Emek-ANKARA
  Tel:+90.312.470 80 00 Fax:+90.312.212 83 88