YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Başvuru İşlemleri

TÜRKİYE HAKKINDA

P N

Turizm Yatırım ve İşletmesi Belgesi taleplerini incelemek, denetimlerini yapmak, belgelendirme, değerlendirme ve izleme işlemlerini yürütmek, seyahat acentaları ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin denetimlerini yapmak ve bunun yanı sıra kanun, tüzük, yönetmelik ve benzeri yasal düzenlemeleri ile kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.

Genel Müdürlüğün görevlerinin yürütülmesinde gerekli görülen her türlü araştırmaları yapmak veya yaptırmak. Genel Müdürlüğün ilgi alanına giren konulara ilişkin turizm istatistikleri toplamak, derlemek, değerlendirmek ve buna ilişkin çalışmaları yapmak,Başkanlığımızca hazırlanan araştırma, envanter ve benzeri çalışmaları çeşitli ortamlarda yayım haline getirmek ve ihtiyaç halinde basımını sağlamak.

Ülke çapında imar planı bulunan veya bulunmayan alanlarda turizme tahsis edilebilecek kaynakları araştırmak, turizm potansiyelinin belirlenmesine yönelik mülkiyet araştırması yapmak, turizm sektörünün istifadesine sunulacak taşınmazların gerektiğinde kamulaştırma da dâhil olmak üzere temini ile yatırımcılara tahsisi işlemlerini yürütmek.

Tesisler ve deniz turizmi araçları ile ilgili talepleri incelemek, sonuçlandırmak, yabancı bayraklı deniz araçlarının Türk karasularında seyirleri ile Türkiye’de bırakılmalarına ilişkin işlemleri yürütmek ve turizm politikaları çerçevesinde konaklama sektörü ve deniz turizminin geliştirilmesi, uluslararası alanda rekabet gücünün artırılmasına ilişkin gerekli önlemlerin alınmasına yönelik çalışmalar yapmakla yükümlüdür.

Kültür Merkezleri Daire Başkanlığı Bakanlığın hizmetlerine bağlı olarak ihtiyaç duyduğu üst yapılar ile, bakanlık birimlerinin yatırım programında bulunan yapı, tesis, restorasyon, restitüsyon, büyük onarımlar ve bunlarla ilgili keşif, ihale ve kontrollük işlerini yapmak ve yaptırmak.

Türkiye genelindeki Bakanlığımız hizmet binalarının; inşaat veya tadilat projelerini yapmak veya yaptırmak, keşif ve metrajlarını hazırlamak veya hazırlatmak, incelemek, onaylamak, gerekli görülenleri yatırım programına almak, yapım-bakım-onarımına ilişkin ödenek taleplerini değerlendirmek, gerekli görülenlerin yapı denetim işlemlerini yapmak.

Seyahat acentalarının kuruluş, izleme, değerlendirme ve disipline edilmelerini sağlamak.

5018 Sayılı Kanun kapsamında, stratejik plan, performans programı, performans ölçme ve değerlendirme, araştırma, veri tabanı oluşturma ve bu faaliyetlere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, ilgili birimlerle gerekli koordinasyonu sağlamak.

Ülkenin turizme tahsis edilebilecek kaynaklarını araştırmak, önceliklerini belirlemek, turizm sektöründe kullanılabilecek doğal kaynakların korunması ve değerlendirilmesiyle ilgili çalışmaları yürütmek, bu konuyla ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlarla işbirliği yapmak.