YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE HAKKINDA

P N

Turizm Yatırım ve İşletmesi Belgesi taleplerini incelemek, denetimlerini yapmak, belgelendirme, değerlendirme ve izleme işlemlerini yürütmek, seyahat acentaları ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin denetimlerini yapmak ve bunun yanı sıra kanun, tüzük, yönetmelik ve benzeri yasal düzenlemeleri ile kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.

Genel Müdürlüğün görevlerinin yürütülmesinde gerekli görülen her türlü araştırmaları yapmak veya yaptırmak. Genel Müdürlüğün ilgi alanına giren konulara ilişkin turizm istatistikleri toplamak, derlemek, değerlendirmek ve buna ilişkin çalışmaları yapmak,Başkanlığımızca hazırlanan araştırma, envanter ve benzeri çalışmaları çeşitli ortamlarda yayım haline getirmek ve ihtiyaç halinde basımını sağlamak.

Ülke çapında imar planı bulunan veya bulunmayan alanlarda turizm potansiyelinin belirlenmesine yönelik mülkiyet araştırması yapmak, sektörün istifadesine sunulacak ve imar planında turizm kullanımına ayrılan kamuya ait taşınmaz malların gerektiğinde kamulaştırma dahil olmak üzere Bakanlık tasarrufuna alınarak turizm yatırımcılarına tahsis işlemlerini yürütmek.

Denizcilik ve turizm hizmetleri açısından deniz turizmi tesisleri ve araçlarının yatırım ve işletmeciliğinin geliştirilmesi, teşviki, bunların güvenli bir biçimde kullanılması, bu işletmelerin ülke ekonomisine ve ülke turizmine yararlı olacak şekilde nitelik ve standartlarının belirlenmesinin sağlanmak.

Kültür Merkezleri Daire Başkanlığı Bakanlığın hizmetlerine bağlı olarak ihtiyaç duyduğu üst yapılar ile, bakanlık birimlerinin yatırım programında bulunan yapı, tesis, restorasyon, restitüsyon, büyük onarımlar ve bunlarla ilgili keşif, ihale ve kontrollük işlerini yapmak ve yaptırmak.

Türkiye genelindeki Bakanlığımız hizmet binalarının; inşaat veya tadilat projelerini yapmak veya yaptırmak, keşif ve metrajlarını hazırlamak veya hazırlatmak, incelemek, onaylamak, gerekli görülenleri yatırım programına almak, yapım-bakım-onarımına ilişkin ödenek taleplerini değerlendirmek, gerekli görülenlerin yapı denetim işlemlerini yapmak.

5018 Sayılı Kanun kapsamında, stratejik plan, performans programı, performans ölçme ve değerlendirme, araştırma, veri tabanı oluşturma ve bu faaliyetlere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, ilgili birimlerle gerekli koordinasyonu sağlamak.

Ülkenin turizme tahsis edilebilecek kaynaklarını araştırmak, önceliklerini belirlemek, turizm sektöründe kullanılabilecek doğal kaynakların korunması ve değerlendirilmesiyle ilgili çalışmaları yürütmek, bu konuyla ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlarla işbirliği yapmak.