YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Arazi Tahsis Daire Başkanlığı

Başkanlığın Görev ve Sorumlulukları:

- Ülke çapında imar planı bulunan veya bulunmayan alanlarda turizme tahsis edilebilecek kaynakları araştırmak, turizm potansiyelinin belirlenmesine yönelik mülkiyet araştırması yapmak, turizm sektörünün istifadesine sunulacak taşınmazların gerektiğinde kamulaştırma da dâhil olmak üzere temini ile yatırımcılara tahsisi işlemlerini yürütmek, bu konuyla ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlarla işbirliği yapmak, turizm yatırımı konusunda yerli ve yabancı yatırımcıları yönlendirmek ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu, 21.07.2006 tarihli ve 26235 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca verilen diğer görevleri yerine getirmekle sorumludur.

 

Şube Müdürlükleri ve Görevleri


1) Arazi Tahsis Şube Müdürlüğü

- İlanen tahsis edilmesi uygun görülen kamu taşınmazlarının Müzakere (Açık Artırma) işlemleri ile Müzakere Komisyonunun sekretarya hizmetlerini yürütmek;
- Kamu taşınmazlarının turizm yatırımcılarına tahsis edilmesine ilişkin ön izin ve kesin tahsis işlemlerini yürütmek;
- Tahsis edilen taşınmazlar üzerinde gerçekleştirilecek yatırımların süresi, tahsisin veya tahsis sahibi şirketlerin hisselerinin devri, tahsisli taşınmazlar üzerinde gerçekleştirilen tesislerin tür, sınıf ve kapasite değişiklikleri ile ilgili işlemleri yürütmek;
- Ek alan tahsisi ile personel lojmanı alanı tahsisi ve ücretsiz girişli günübirlik tesis alanı tahsisi ile ilgili işlemleri yürütmek;
- Kamu kurum ve kuruluşlarına ilansız olarak taşınmaz tahsisi işlemlerini yürütmek;
- Tahsis sahibi şirketlerin diğer talepleriyle ilgili olarak gerekli iş ve işlemleri yürütmek;
- Gerektiğinde Arazi Tahsis Komisyonu gündemini oluşturmak suretiyle gerekli iş ve işlemleri ve bu Komisyonun sekretarya hizmetlerini yürütmek;
- İlgili mevzuattan doğan ve Makam tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

 

2) Arazi Temin ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü

- Turizm sektörünün istifadesine sunulacak kamu taşınmazlarının detaylı mülkiyet araştırmasını (işgal, tecavüz vb.) yapmak;
- Kamu arazilerinin turizm potansiyellerini belirlemek;
- Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezleri içinde ve dışında bulunan kamu taşınmazlarının Bakanlığa tahsisini ve bu taşınmaz malların teslim alınmasını sağlamak;
- Bakanlığın ihtiyacı olan hizmet binaları ve altyapı hizmetleri için gerekli taşınmaz malları temin etmek;
- Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri içinde yer alan ve özel mülkiyete konu arazi ve arsalar için kamulaştırma mevzuatına uygun olarak kamu yararı kararı alınması ve diğer gerekli yasal işlemleri yürüterek kamulaştırma işlemlerini sonuçlandırmak, bu amaçla Bakanlık bütçesinde gerekli kamulaştırma ödeneğinin tespitine ilişkin çalışmalar yapmak, kamulaştırma işlemlerine ilişkin diğer kamu kurumlan ile işbirliği yapmak;
- Bakanlığa tahsisi gerçekleştirilen kamu taşınmazlarının yatırımcılara tahsisi amacıyla bilgi ve harita föyleri vb. şartname koşullarını belirleyerek ilan paketini hazırlamak ve duyuru ile ilgili işlemleri yürütmek;
- Bakanlığa tahsisi gerçekleştirilen kamu taşınmazlarına ilişkin olarak, gerekmesi halinde ilan öncesinde plan değişikliklerinin yapılmasını sağlamak;
- İlgili mevzuattan doğan ve Makam tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

 

3) İdari İşler Şube Müdürlüğü

- Bakanlıkça tahsisi gerçekleştirilen taşınmazlarla ilgili istatistik, doküman ve bilgileri derlemek, yayımları hazırlamak;
- Başkanlığa gelen ve personele duyurulması gereken evrakları tebliğ etmek ve personelin izin ve rapor işlemlerini yürütmek;
- Başkanlığın evrak işlemlerini yürütmek;
- Diğer kamu idareleri veya Bakanlığın diğer birimleri tarafından gönderilen mevzuat taslakları veya diğer konular hakkında görüş bildirmek;
- İlgili mevzuattan doğan ve Makam tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.