YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yatırım Geliştirme ve Planlama Daire Başkanlığı

Görev ve Sorumlulukları

Ülkenin turizme tahsis edilebilecek kaynaklarını araştırmak, önceliklerini belirlemek, turizm sektöründe kullanılabilecek doğal kaynakların korunması ve değerlendirilmesiyle ilgili çalışmaları yürütmek, bu konuyla ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlarla işbirliği yapmak,

Turizm talep ve türlerinde meydana gelen değişme ve gelişmelerle uyumlu turizm politikalarının oluşturulmasına ve yatırımların yönlendirilmesine elverişli, her türlü araştırmaları yapmak ve yaptırmak, istatistik verilerini toplamak, değerlendirmek ve sektörün yararına sunmak,

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ile turizm bölge, alan ve merkezlerinin tespiti, ilânı ve bu yerlerin plânları konusunda Bakanlığa verilen görev ve yetkileri yürütmek,

Tarihî, kültürel ve turistik potansiyellerin geliştirilerek sektörel kalkınma içinde kullanılması amacıyla, sınırları Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenmek üzere, kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri oluşturmak, bu sınırlar dahilinde plânlı gelişimi sağlamak için her ölçekte plân yapmak, yaptırmak, kültür ve turizm gelişim bölgelerine yatırımları yönlendirmek ve yatırım yapmak,

Kültür ve turizm alanında yerli ve yabancı yatırımcıları yönlendirmek,

Bakanlık makamınca verilecek benzeri görevleri yapmak.


Şube Müdürlükleri

1 Numaralı Planlama Şubesi Müdürlüğü

2 Numaralı Planlama Şubesi Müdürlüğü 

3 Numaralı Planlama Şubesi Müdürlüğü

Planlama ve Kış Şubesi Müdürlüğü

Planlama ve Termal Şubesi Müdürlüğü

Planlama, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Mevzuat Şubesi Müdürlüğü

Koordinasyon Şubesi Müdürlüğü


Proje ve Faaliyetleri

Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ve Turizm Merkezleri Projesi


İş Akış Şeması

Cimer Başvurularına İlişkin İş Akış Şeması.pdf

Madencilik Görüş Taleplerinin Değerlendirilmesine İlişkin İş Akış Şeması.pdf

Ödenek Aktarımına İlişkin İş Akış Şeması.pdf

Plan Revizyonu Taleplerine İlişkin İş Akış Şeması.pdf

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Taleplerinin Değerlendirilmesine İlişkin İş Akış Şeması.pdf

TM-KTKGB İlan-İptal ve Sınır Daraltma Taleplerinin Değerlendirilmesine İlişkin İş Akış Şeması.pdf