YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  • Neredeyim :

Teknik Yardım Desteği

GENEL BİLGİ
 
Destek Programı Hakkında
 
Bakanlığımızca, Mahalli İdareler’den (Belediyeler, İl Özel İdareleri, Mahalli İdare Birlikleri) ve Yatırımı İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarından doğrudan veya İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri kanalı ile gelen çevre düzenlemesi ve altyapı uygulamalarına ilişkin mali yardım taleplerine, Bakanlık bütçe imkanları çerçevesinde yardım yapılabilmektedir.
 
Sıkça Sorulan Sorular
 
Soru 1) Mali Yardım yapılan konular nelerdir?

- Katı atık bertaraf tesisi,
- Atıksu arıtma tesisi/sistemleri,
- Kanalizasyon-kollektör hattı veya şebekesi, WC ve fosseptik,
- İçme suyu tesis ve sistemleri, 
- Jeotermal suyun tesis ve sistemleri, 
- Uygulanacak proje Termal Turizm Merkezi içinde ise; Çevre, meydan, park, yol düzenlemesi, elektrik işleri gibi altyapı uygulamalarının yapılması,
- Kış sporları mekanik tesisleri ve altyapı uygulamaları,
- Uygulanacak proje Kış Turizm Merkezi içinde ise; Çevre, meydan, park, yol düzenlemesi, elektrik işleri gibi altyapı uygulamalarının yapılması.

 
 
 
Soru 2) Kimler başvurabilir?

Bakanlığımıza mali yardım konusunda İl Özel İdareleri, Yatırımı İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları, Belediyeler, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri ve Altyapı Birlikleri vb. başvurabilir.
 
Köylere ilişkin talepler ise İl Özel İdareler ya da Köylere Hizmet Götürme Birlikleri kanalıyla gelmelidir. Bunun için; Muhtarlar, Kaymakamlık Köylere Hizmet Götürme Birliklerine ya da Valiliklere bir dilekçe ile başvururlar.  Birlik ya da Valilik ya köy adına Bakanlığımıza talepte bulunur ve aktarılan ödeneği köy adına söz konusu talep için kullanır.
 
Kişiler, Vakıf ve Derneklerin talepleri değerlendirilmez.
 
İLGİLİ BELGELER VE FORMLAR
 
Mali yardım talep dosyasında bulunması gerekli belgeler

- Talep yazısı,
- Gerekçe raporu, (mali yardım talebinde bulunulan işin turizme katkısının belirtilmesi),
- Bakanlıktan mali yardım talep edildiğine ilişkin kurul kararı (İl Daimi Encümeni- Belediye Encümeni- Birlik Yönetim Kurulu vs.),  yatırım izleme koordinasyon başkanlıklarının başvurularında Valilik Oluru,
- Proje uygulama alanına ait doküman (Onaylı imar planı, vaziyet planı, harita vs.),
- Mülkiyet sorunu olmadığına dair belge (tapu, kira kontratı, tahsis belgesi ile yol, kanalizasyon hattı, içme suyu isale hattı vb. uygulamaları için mülkiyet sorunu olmadığına dair ilgili idarece hazırlanarak onaylanacak beyan),
- Uygulanacak proje (proje yapımı talebinde istenmez),
- Yaklaşık Maliyet (Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuata uygun),
- Yapılacak işin zaman çizelgesi veya işin yapım süresini belirten belge,
- Yardım talep edilen konuya ait önceki yıllarda Bakanlığımızca mali yardım yapılıp yapılmadığına ilişkin doküman (Bakanlığımızca yardım yapıldı ise miktarlarının ve yıllarının, herhangi bir ödenek alınmamış ise alınmadığının belirtilmesi),
-Mali yardım alınması halinde, alınan mali yardımın gönderilen amacın dışında kullanılmayacağına dair taahhütname.
 

Dikkat edilmesi gerekenler :
 
Belgeler, yetkilileri tarafından imzalanmış, işlemleri tamamlanmış, mühürlenmesi gerekiyorsa mühürlenmiş (belgelerin asılları ya da yetkilileri tarafınca onaylı suretleri) olmalıdır. Bu belgelerin fotokopileri belge niteliği taşımaz. Fotokopi belgeler “aslının aynıdır” denilerek onaylanmalıdır. Projeler de hem projeyi yapan teknik eleman tarafından imzalanmalı, kaşelenmeli hem de projeyi uygulayacak kurum amiri tarafından onaylanmalıdır. Yaklaşık maliyet ve metrajlar da teknik elamanlarca hazırlanmalı imzalanmalı, amirince de onaylanmalıdır.
 
Değerlendirme Formları

Teknik Yardım Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan, mali yardım talep dosyası konusunun, dosyanın tarih/sayısının, Bakanlık girişi tarih/sayısının, talep edilen miktarın, dosyadaki belgelerin eksik/tam olup, olmadığının işlendiği İnceleme Formu.
 
DEĞERLENDİRME SÜRECİ
 
Destek Programının değerlendirme süreci 1 yıllık zamanı kapsar.
 
YÖNETMELİK VE ESASLARI