YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Şube Kapanış Talebi

İSTENEN BELGELER

1. Başvuru Dilekçesi
Seyahat acentası, şube kapanış talebini Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanmasından itibaren otuz gün içinde TÜRSAB’a bir dilekçe ile bildirir. Bu dilekçede talebin ne olduğu açıkça belirtilir ve başvuruda bulunan tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin adı, soyadı, imzası, acenta ve şirket unvanı, belge numarası, telefon ve faks numaraları, açık adres bilgileri, başvuru tarihi ile tüzel kişiliğin kaşesine yer verilir.

2. Ticaret Sicili Gazetesi
Acentanın şube kapanışının yayımlandığı Ticaret Sicili Gazetesinin tarih ve sayısının belirtildiği beyanı.

- Şubeye ait teminat mektubu şube kapanış işlemi yapıldıktan 1 sene sonra ilgili banka şubesine iade edilir.

3. Seyahat Acentası Bilgi Güncelleme Formu

CEZAİ YAPTIRIM

1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununun 17 nci maddesi:

“Seyahat acentalarının sahipleri, tüzel kişilerde yönetim kurulu adına yetkili yöneticiler, dilekçelerinde yazılan ve işletme belgelerinde söz konusu olan hususlarda, meydana gelen değişiklikleri oluşundan itibaren 30 gün içinde Bakanlığa yazı ile bildirirler hükmüne amir olup;

Aynı Kanunun 27 nci maddesinin (a) bendinin (2) numaralı alt bendi ise:

“ Bu Kanunun 7, 17, 19 veya 21 inci maddelerinden birinin veya 10 uncu maddesinin (c), (ç) veya (d) bentlerinden birinin ihlalinin tespiti halinde bin Türk Lirası.”

idari para cezası ile cezalandırılacağı hükmünü içermektedir.

Bu nedenle, şube kapanışını zamanında bildirmeyen seyahat acentasına 1618 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin (a) bendinin (2) numaralı alt bendine göre bin Türk Lirası idari para cezası verilir.

İŞLEM SÜRECİ

Şube kapanış talebi bulunan seyahat acentasının, yeni durumuna göre yeni işletme belgesi düzenlenebilmesi için öncelikle yukarıda belirtilen dilekçe ve belgeler ile TÜRSAB’a başvurması gerekir. Şube kapanış başvurusuna ilişkin TÜRSAB tarafından tamamlanan dosya Bakanlığa intikal ettirilir. Bakanlığa intikal eden şube kapanışına ilişkin dosya Bakanlıkça incelenir. Bakanlıkça yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda eksikliğin bulunması durumunda, eksikliğin tamamlanması TÜRSAB’a bildirilir. Talebin uygun görülmesi halinde, acentanın yeni durumuna göre belge düzenlenmesi için Makam Onayı hazırlanır. Makam Onayından sonra, acentanın yeni durumuna göre seyahat acentası işletme belgesi düzenlenir. Düzenlenen seyahat acentası işletme belgesi, başvuru sahibine teslim edilmek üzere ilgili İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne gönderilir ve durum TÜRSAB’a bildirilir. Belge harçlarının Bakanlığımızca belirlenen hesaplara yatırıldığına ilişkin belgelerin ibraz edilmesinden sonra, belge İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden alınır.