YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Acentanın Teminat Değişikliği Talebi

İSTENEN BELGELER

1- Başvuru Dilekçesi

Seyahat acentası, kuruluş teminatının değiştirilmesi talebini matbu dilekçe ile Bakanlığa yapar. Bu dilekçede talebin ne olduğu açıkça belirtilir ve eğer nakit teminatın iadesi isteniliyorsa nakit teminatın iade edileceği Banka hesap nosunu ve ıban numarası belirtilir ve başvuruda bulunan tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin adı, soyadı, imzası, acenta ve şirket unvanı, belge numarası, telefon ve faks numaraları, açık adres bilgileri, başvuru tarihi ile tüzel kişiliğin kaşesine yer verilir.

2- Kuruluş Teminatı

4734 Sayılı Kanunun 34. üncü maddesinde belirtilen değerler üzerinden

a) Acenta ve şirket unvanının yer aldığı, kesin ve süresiz teminatın T.C Merkez Bankası Ankara Şubesi nezdindeki 350 154 021-9 nolu hesabına (IBAN NO: TR 890 000 100 100 000 350 154 021) yatırıldığına dair belge aslının dilekçe ekinde gönderilmesi gerekmektedir.

b) Nakit teminatların şirket hesabından yatırılması zorunludur,

c) Şahıs hesabından yatırılan nakit teminatlar kabul edilmemektedir.

d) Teminatta acenta ve şirket unvanlarının doğru olarak yazılması gerekmektedir.

Seyahat acentası gruplarına göre yatırılacak olan teminat miktarları aşağıda belirtilmiştir.

. A grubu seyahat acentası için 7.000,00.-TL (yedi bin Türk Lirası)

. B grubu seyahat acentası için 6.000,00.-TL (altı bin Türk Lirası)

. C grubu seyahat acentası için 5.000,00.-TL (beş bin Türk Lirası)

Bakanlığa verilen belgelerde yer alan acentanın unvanı, adresi gibi bilgilerin birbiriyle uyumlu olması gerekir.

3- Seyahat Acentası Bilgi Güncelleme Formu

İŞLEM SÜRECİ

. Teminat değişikliği işlemlerinde dilekçe ekinde yeni teminat mektubu ile Bakanlığa başvurulur. Acentanın yeni teminatı ibraz etmesi hâlinde Bakanlıktaki mevcut teminatı, teminat mektubu ise teminatın düzenlendiği bankaya, nakit teminat ise acentanın dilekçesinde belirttiği Iban Nosuna veya banka hesabına iade edilir.

. Grup değişikliğinde; iki grup arasında iadesi gereken kuruluş teminatı farkı varsa, fark bir yıl süreyle Bakanlıkça alıkonulur, mahsubu gerektiren bir durum yoksa bir yılın bitiminde kuruluş teminatı farkı iade edilir.

. Her ne suretle olursa olsun teminat eksikliği hâlinde eksik kalan miktar Bakanlık bildiriminden itibaren otuz gün içinde acenta tarafından tamamlanır.

KURULUŞ TEMİNATININ EKSİLMESİNDE, GRUP DEĞİŞTİRİLMESİ HALİNDE TEMİNAT

Grup değişikliğinde; iki grup arasında iadesi gereken kuruluş teminatı farkı varsa, fark bir yıl süreyle Bakanlıkça alıkonulur, mahsubu gerektiren bir durum yoksa bir yılın bitiminde kuruluş teminatı farkı iade edilir. Her ne suretle olursa olsun teminat eksikliği hâlinde eksik kalan miktar Bakanlık bildiriminden itibaren otuz gün içinde acenta tarafından tamamlanır.