YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bakanlığımız kültür ve turizm yatırımlarına mali, maddi ve teknik yardım sağlıyor mu, kimler nasıl başvurabilir ?

Bakanlıkça yapılan mali yardımlar

Bakanlığımız direkt olarak mali yardım yapmamakta ancak, mülkiyeti İl Özel İdarelerine veya belediyelere ait olan yerlerle ilgili altyapı ve çevre düzenleme projelerine mali yardım vermektedir.
Altyapı ve çevre düzenleme projelerine mali yardım alabilmek için aşağıda belirtilen belgelerle müracaat edilebilir.


• Talep yazısı, 
• Gerekçe raporu,
• Bakanlıktan yardım talep edildiğine dair kurul kararı (İl Daimi Encümeni, Belediye Encümeni, Birlik Yönetim Kurulu vs.),
• Proje uygulama alanına ait döküman (İmar planı, harita, pafta vs...),
• Mülkiyet sorunu olmadığına dair belge,
• Uygulanacak proje ,
• Metraj ve yaklaşık maliyet,
• Yapılacak işin zaman çizelgesi veya işin süresini belirten belge,
 Yardım talep edilen konuya ait önceki yıllarda Bakanlığımızca mali yardım yapılıp yapılmadığına ilişkin doküman (Bakanlığımızca yardım yapıldı ise miktarlarının ve yıllarının belirtilmesi),
• Mali yardım alınması halinde, alınan mali yardımın gönderilen amacın dışında kullanılmayacağına dair taahhütname,

Bakanlığımız ne gibi yardımlar yapar 

Bakanlığımız, yerel yönetimlerce gerekli belgelerin Bakanlığımıza sunulması halinde çevre düzenleme ve altyapı uygulamaları için mali; yapmayı düşündükleri çevre düzenleme uygulamaları için teknik elemanlarına proje hazırlatmak suretiyle proje yardımı yapar.

Çevre düzenleme ve altyapı uygulamaları kapsamında neler bulunmaktadır
• Katı atık bertaraf tesisi
• Atıksu arıtma tesisi
• Kanalizasyon kollektör hattı şebekesi
• İçme Suyu Hattı
• Su deposu
• Trafo ve aydınlatma sistemleri 
• Kış sporları mekanik tesisleri ve altyapı uygulamaları
• WC ve fosseptik
• Çevre, meydan, park ve yol düzenlemesi gibi altyapı uygulamaları

Proje ve mali yardım başvuruları nasıl yapıllır

Bakanlığımıza proje yapımı ve mali yardım konusunda  İl Özel İdareleri, Yatırımı Geliştirme ve Koordinasyon Başkanlıkları, Belediyeler, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri ve Altyapı Birlikleri başvurabilir.

Köylere ilişkin talepler ise Özel İdareler, Yatırımı İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları ve Köylere Hizmet Götürme Birlikleri kanalıyla gelmelidir. Bunun için;
Muhtarlar, Kaymakamlık Köylere Hizmet Götürme Birliklerine ya da Valiliklere bir dilekçe ile başvururlar. Birlik ya da Valilik, köy adına Bakanlığımıza talepte bulunur ve aktarılan ödeneği köy adına sözkonusu talep için kullanır.

Kişiler, Vakıf ve Derneklerin talepleri değerlendirilmez.

Proje yapımı ve mali yardım talebi için gerekli belgeler

Proje yapımı için:

a. Talep yazısı,
b. Gerekçe raporu,
c. Proje yapılacak yerde mülkiyet sorunu olmadığına dair belge,
d. Proje uygulama alanına ait döküman (İmar planı, harita, pafta vs.)
e. Talebe ilişkin Encümen kararı ( İl Daimi Encümen kararı, Belediye Encümeni, Birlik Yönetim Kurulu vs.)

Mali yardım için:

Proje Yapımı için gerekli olan belgeler dışında uygulama projesi, projeye ait metraj ve yaklaşık maliyet ile işe ait zaman çizelgesi, yardım talep edilen konuya ait önceki yıllarda Bakanlığımızca mali yardım yapılıp yapılmadığına ilişkin doküman (Bakanlığımızca yardım yapıldı ise miktarlarının ve yıllarının belirtilmesi), Mali yardım alınması halinde, alınan mali yardımın gönderilen amacın dışında kullanılmayacağına dair taahhütname.

Dikkat edilmesi gerekenler

Belgeler, yetkilileri tarafından imzalanmış, işlemleri tamamlanmış, mühürlenmesi gerekiyorsa mühürlenmiş olmalıdır. Bu belgelerin fotokopileri belge niteliği taşımaz. Fotokopi belgeler “aslının aynıdır” denilerek onaylanmalıdır.
Projeler de hem projeyi yapan teknik eleman tarafından imzalanmalı, kaşelenmeli hem de projeyi uygulayacak kurum amiri tarafından onaylanmalıdır.

Yaklaşık Maliyet ve Metrajlar da teknik elamanlarca hazırlanmalı imzalanmalı, amirince de onaylanmalıdır.