YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

14.03.2012 - İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Güçlendirme ve Tamirat - Tadilat işleri uygulama işi

İHALE İLANI
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü

İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Güçlendirme ve Tamirat - Tadilat işleri uygulama işi: “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak Sağlıklaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri ve Bunların Uygulamaları İle Değerlendirme, Muhafaza, Nakil İşleri ve Kazı Çalışmalarına İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Yönetmelik”in  23. Maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale kayıt numarası : 2012/27458
 
1- İdarenin
 
    a) Adresi : İsmet İnönü Bulvarı No: 5, Kat: 5   Balgat / ANKARA 
    b) Telefon ve faks numarası : 0312 – 222 85 09 – 0312 212 83 00 Faks: 0312- 215 55 89
    c) Elektronik posta adresi (varsa) :
    ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :   
 
2- İhale konusu yapım işinin
 
    a) Niteliği, türü, miktarı : Güçlendirme ve Tamirat - Tadilat işleri, 1 Adet
    b) Yapılacağı yer : İstanbul 
    c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
    d) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 540 (Beşyüzkırk) takvim günüdür. 

3- İhalenin :

    a) Yapılacağı yer : KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 
        Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü
        İsmet İnönü Bulvarı No: 5  Zemin Kat Toplantı Salonu
        Balgat / ANKARA
     b) Tarihi ve saati : 09/04/2012 Pazartesi günü, saat: 10:00 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1  İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

    4.1.1-Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sânatkar odası belgesi.
        4.1.1.1  Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
        4.1.1.2  Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

    4.1.2     Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
        4.1.2.1  Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
        4.1.2.2  Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
        4.1.3 Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname 
        4.1.4  Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu 
        4.1.5  Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
        4.1.6 Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi
        4.1.7 İsteklinin ortak girişim olması halinde İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.
        4.1.8 İdari şartnamenin 5 inci maddesinde verilmesi halinde, teklif edilen fiyatlara ilişkin olarak idarenin tanımladığı her bir iş kaleminin yapım şartlarına uygun analizler
        4.1.9  Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması veya her iki ortağında mühendis veya mimar olması ve belgelenmesi halinde ise tüzel kişiliğe %50-%50 ortak olmaları, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve ilan tarihinden önce kurdukları veya ortak olduklarını gösteren belge.
        4.1.10  Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

4.2  Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

    4.2.1  Bankalardan temin edilecek belgeler: 
    Teklif edilen bedelin % 10’undan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. 

    4.2.2  Bilanço veya eşdeğer belgeler:
        İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait:
        a) Yıl sonu bilançosunun, bilançonun gerekli görülen bölümleri,
        b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeleri,
        a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir.

        İsteklinin;
        a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
        b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması,
        c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’ den küçük olması,
        yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. 

    Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

    4.2.3  İş hacmini gösteren belgeler:
        a)İhalenin yapıldığı yıldan önceki son üç yıllık dönemdeki her yıla ait toplam ciroları gösteren gelir tabloları,
        b)Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının ve bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren son üç yılda düzenlenmiş faturalar,
        Son üç yıla ilişkin bu iki belgeden birinin sunulması yeterlidir. Bu belgelerin sunulan yıllara ait tutarların toplamının 1/3’ünün; toplam cirosunun teklif edilen bedelin % 25’inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarın ın ise teklif edilen bedelin % 15’inden az olmaması gerekir.
Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir. Bu kriterleri son üç yılda sağlayamayanlar, son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3  Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

    4.3.1 İş deneyim belgeleri
    Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 60 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

    4.3.2  İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler
    a)Anahtar Teknik Personel
    İstenilen anahtar teknik personel sayısı ve niteliği aşağıda yazılmıştır.
 AdetMesleki Ünvanı  Mesleki Özellikleri 
 1 Mimar En Az 5 Yıl deneyimli 
 1 İnşaat Mühendisi En Az 5 Yıl deneyimli 
 1 Elektrik  Elektronik Mühendisi En Az 5 Yıl deneyimli 

    Anahtar teknik personelin en az 5 yıl deneyimli olması yeterlidir. Ancak, bu kişilerin mimar veya mühendis olması, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; isteklinin bünyesinde bulunuyor olduğu hususu ise, ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir.

    Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz. İş ortaklığında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve diğer ortaklara ait anahtar teknik personelin tamamı değerlendirilir. Anahtar teknik personel olarak gösterilen personel, aynı zamanda teknik personel olarak ihale konusu işte istihdam edilemez.

    b)Teknik Personel
    İstenilen Teknik Personel sayısı ve niteliği aşağıda yazılmıştır.
AdetPozisyonu  Mesleki Ünvanı Mesleki Özellikleri 
 1 Şantiye Şefi Restorasyon Uzmanı
Y.Mimar
 En az 5 yıl deneyimli
 1 Saha Mühendisi İç Mimar En az 5 yıl deneyimli
 1 Saha Mühendisi İnşaat Mühendisi En az 5 yıl deneyimli
 1 Saha Mühendisi Elektrik Mühendisi En az 5 yıl deneyimli
 1 Saha Mühendisi Elektrik-Elektronik Mühendisi
veya Elektronik Mühendisi
 En az 5 yıl deneyimli
 1 Saha Mühendisi Makine Mühendisi En az 5 yıl deneyimli

    4.3.3 Kalite ve Çevre Yönetim Sistem Belgeleri :
    Bu belgenin/Belgelerin Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. Teyit yazısı ihale veya son başvuru tarihinde geçerli olması koşuluyla düzenlendiği tarihten itibaren bir yıl süreyle geçerlidir. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir.
    İş ortaklığında, ortaklardan en az birinin kalite ve standarda ilişkin belgeleri sunması yeterlidir.

    4.3.4 Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler:
    İstenen Asgari Ekipman Listesi : 

 AdetAdı-Cinsi-Çeşidi Özelliği-Kapasitesi 
  İş İskelesi En az 3000 m2 (kaynak oksitlenmesi, bozulması veya malzeme paslanması bulunmayan boyalı)
 Şantiye Kamyonu 15-20 ton kapasiteler arası (azami 4 yaş)
 1 Kazıcı - Yükleyici iş Makinası Kepçe kapasitesi 1-1,5 m3, 100 HP ve üstü (azami 4 yaş)
 1 Dizel Jeneratör Stand by güç 130-140 KVA/104-112 KW toplam değerleri vermesi halinde 2 adet de kullanılabilecektir.


Tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır.

Ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamede, aday veya isteklinin kendi malı olması istenen ve teknik kriterlerine yönelik düzenleme yapılan, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgelerin de başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur.

Adayın veya isteklinin kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir ve mali müşavir raporu ile tevsik edilir.

Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş tesis, makine, teçhizat ve ekipmanın, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın veya isteklinin kendi malı sayılır.

İş ortaklığında, tesis, makine, teçhizat ve ekipman ortakların biri veya birkaçı tarafından sağlanır.

4.4  - Bu ihalede benzer iş olarak 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan: (B) Üst  Yapı (Bina) işleri I. Grup veya II.Grup: Bina İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 

İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri diplomaları kabul edilmeyecektir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre  belirlenecektir.

6- İhale sadece yerli isteklilere açıktır.

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

    7.1 İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve  Ziraat Bankası Heykel Şubesi nezdinde yer alan “Gelirler Hesabı” IBAN NO: TR 7500 0100 1233 0348 3170 5005 nolu Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü hesabına5.000,00 TL. yatırılarak makbuz karşılığıKÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI - Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü- İsmet İnönü Bulvarı No: 5,   5. kat 543 nolu   Toplantı Salonu Balgat / ANKARA adresinden satın alınabilir.                                                                                        

    7.2  İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI - Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü- İsmet İnönü Bulvarı No: 5,    5. kat 543 nolu toplantı salonu Balgat / ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi)  takvim günüdür.

12 – Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde İdare serbesttir.

13 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

14 – İhalede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmayıp, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak Sağlıklaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri ve Bunların Uygulamaları İle Değerlendirme, Muhafaza, Nakil İşleri ve Kazı Çalışmalarına İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Yönetmelik esasları uygulanacaktır.

DİĞER HUSUSLAR

15- Yapı denetim elemanlarının kullanımı için 2 (iki) adet C sınıfı binek araç (1600-2000cc, azami 3 yaş) tahsis edilecektir. Araçların yakıt, bakım, sigorta, şöför gibi tüm ihtiyaçları yüklenici tarafından bedelsiz olarak karşılanacaktır.