YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ticaret Unvanı Değişikliği Talebi

İSTENEN BELGELER

1. Başvuru Dilekçesi
Seyahat acentası, ticaret unvanı değişikliği talebini Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanmasından itibaren otuz gün içinde TÜRSAB’a bir dilekçe ile bildirir. Bu dilekçede talebin ne olduğu açıkça belirtilir ve başvuruda bulunan tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin adı, soyadı, imzası, acenta ve şirket unvanı, belge numarası, telefon ve faks numaraları, açık adres bilgileri, başvuru tarihi ile tüzel kişiliğin kaşesine yer verilir.

2. Ticaret Sicili Gazetesi
Acentanın eski ve yeni ticaret unvanının yayımlandığı Ticaret Sicili Gazetesinin tarih ve sayısının belirtildiği beyanı.

3. Ticaret Sicil Tasdiknamesi
Son duruma ilişkin temsile yetkili kişi veya kişilerin de belirtildiği Ticaret Sicil Tasdiknamesi.

4. Kuruluş Teminatı
4734 sayılı Kanun'un 34 üncü maddesinde belirtilen değerler üzerinden TÜRSAB aracılığı ile Bakanlığımıza ibraz edilecek teminat. (acenta ve şirket ünvanının yer aldığı, kesin ve süresiz teminat mektubunun veya Kültür ve Turizm Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğüne teminatın yatırıldığına dair belgenin aslı)

Seyahat acentası gruplarına göre yatırılacak olan teminat miktarları aşağıda belirtilmiştir.

a) A grubu seyahat acentası için 7.000,00.-TL (yedi bin Türk Lirası)

b) B grubu seyahat acentası için 6.000,00.-TL (altı bin Türk Lirası)

c) C grubu seyahat acentası için 5.000,00.-TL (beş bin Türk Lirası)

Ticaret Sicili Gazetesi, Ticaret Sicil Tasdiknamesi, kuruluş teminatı, taahhütnameler vb. belgelerde yer alan acentanın unvanı, tüzel kişiliğin unvanı, adresi gibi bilgilerin birbirleriyle uyumlu olması gerekir.

5. Acenta Unvanına İlişki Taahhütname
Bakanlığımızca gerekli görülmesi halinde acenta unvanında değişiklik yapılabileceğine ilişkin taahhütnamedir.

6. Seyahat Acentası Bilgi Güncelleme Formu

CEZAİ YAPTIRIM
1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununun 17 nci maddesi:

“Seyahat acentalarının sahipleri, tüzel kişilerde yönetim kurulu adına yetkili yöneticiler, dilekçelerinde yazılan ve işletme belgelerinde söz konusu olan hususlarda, meydana gelen değişiklikleri oluşundan itibaren 30 gün içinde Bakanlığa yazı ile bildirirler."
hükmüne amir olup;

Aynı Kanunun 27 nci maddesinin (a) bendinin (2) numaralı alt bendi ise:
“ Bu Kanunun 7, 17, 19 veya 21 inci maddelerinden birinin veya 10 uncu maddesinin (c), (ç) veya (d) bentlerinden birinin ihlalinin tespiti halinde bin Türk Lirası.”
idari para cezası ile cezalandırılacağı hükmünü içermektedir.

Bu nedenle, ticaret unvanı değişikliğini zamanında bildirmeyen seyahat acentasına 1618 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin (a) bendinin (2) numaralı alt bendine göre bin Türk Lirası idari para cezası verilir.