YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Adres Değişikliği Talebi (Bu Talep TÜRSAB Aracılığıyla Yapılır)

İSTENEN BELGELER

1. Başvuru Dilekçesi

Seyahat acentası, merkez veya şubelerinin adres değişikliklerini, değişiklik yapılmadan (Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlatılmadan) en az on gün önce bir dilekçe ile TÜRSAB’a bildirmekle yükümlüdür. Yönetmelik gereği TÜRSAB’a yapılan bildirim Bakanlığa yapılmış sayılır. Dilekçede talebin ne olduğu açıkça belirtilir ve başvuruda bulunan tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin adı, soyadı, imzası, acenta ve şirket unvanı, belge numarası, telefon ve faks numaraları, açık adres bilgileri, başvuru tarihi ile tüzel kişiliğin kaşesine yer verilir.

Adres değişikliğine göre yeni seyahat acentası işletme belgesi düzenlenebilmesi için bir dilekçe ve aşağıdaki belgeler ile TÜRSAB’a başvuru yapılır.

 2. Adres Değişikliğine İlişkin Ticaret Sicili Gazetesi

Acentanın eski ve yeni adresinin yayımlandığı Ticaret Sicili Gazetesinin tarih ve sayısının belirtildiği beyan.

3. Ticaret Sicil Tasdiknamesi

Son duruma ilişkin, temsile yetkili kişi veya kişilerin de belirtildiği Ticaret Sicil Tasdiknamesi

Ticaret Sicili Gazetesi, Ticaret Sicil Tasdiknamesi, kuruluş teminatı, taahhütnameler vb. belgelerde yer alan acentanın unvanı, tüzel kişiliğin unvanı, adresi gibi bilgilerin birbirleriyle uyumlu olması gerekir.

4. Seyahat Acentası Bilgi Güncelleme Formu

CEZAİ YAPTIRIM

1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununun 10 uncu maddesinin (d) bendi:

“Şubeleri de dahil olmak üzere adres değişikliklerini değişiklik yapılmadan en az on gün önce Bakanlığa bildirmek”,

hükmüne amir olup

Aynı Kanunun 27 nci maddesinin (a) bendinin (2) numaralı alt bendi ise:

“ Bu Kanunun 7, 17, 19 veya 21 inci maddelerinden birinin veya 10 uncu maddesinin (c), (ç) veya (d) bentlerinden birinin ihlalinin tespiti halinde bin Türk Lirası.”

idari para cezası ile cezalandırılacağı hükmünü içermektedir.

Bu nedenle, adres değişikliğini zamanında bildirmeyen seyahat acentasına 1618 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin (a) bendinin (2) numaralı alt bendine göre bin Türk Lirası idari para cezası verilir.

İŞLEM SÜRECİ

Adres değişikliğine ilişkin olarak hazırlanan belgeler Bakanlığımıza iletilmek üzere TÜRSAB’a verilir. TÜRSAB, belge başvurusuna ilişkin dosyayı inceler ve bildirilen merkez veya şube adresinde seyahat acentası işyerinin Seyahat Acentaları Yönetmeliği’nin 17 nci maddesinde belirtilen nitelikleri haiz olup olmadığı, personele ilişkin kayıtların tutulup tutulmadığı hususlarında denetleme ve değerlendirme yapar. TÜRSAB, başvuru sonucuna ilişkin görüşünü Bakanlığa ve başvuru sahibine yazılı olarak bildirir. Uygun görülmeyen başvurunun gerekçesi belirtilir. Uygun görülen adres değişikliğine ilişkin dosya TÜRSAB tarafından Bakanlığa intikal ettirilir. Bakanlığa intikal eden adres değişikliği başvurusuna ilişkin dosya Bakanlıkça incelenir. Bakanlıkça yapılan inceleme, değerlendirme ve gerekli görüldüğü takdirde bildirilen adreste yapılan denetim sonucunda eksikliğin bulunması durumunda, eksikliğin tamamlanması TÜRSAB’a bildirilir. Talebin uygun görülmesi halinde, belge düzenlenmesi için Makam Onayı hazırlanır. Makam Onayından sonra, yeni adrese göre seyahat acentası işletme belgesi düzenlenir. Düzenlenen seyahat acentası işletme belgesi, başvuru sahibine teslim edilmek üzere ilgili İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne gönderilir ve durum TÜRSAB’a bildirilir. Belge harçlarının Bakanlığımızca belirlenen hesaplara yatırıldığına ilişkin belgelerin ibraz edilmesinden sonra, belge İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden alınır.