YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Şirket Birleşmesi Talebi

İSTENEN BELGELER

1. Başvuru Dilekçesi

Seyahat acentası, şirket birleşmesi talebini Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanmasından itibaren otuz gün içinde TÜRSAB’a bir dilekçe ile bildirir. Bu dilekçede talebin ne olduğu açıkça belirtilir ve başvuruda bulunan tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin adı, soyadı, imzası, acenta ve şirket unvanı, belge numarası, telefon ve faks numaraları, açık adres bilgileri, başvuru tarihi ile tüzel kişiliğin kaşesine yer verilir.

2. Ticaret Sicili Gazetesi

Acentanın eski ve yeni ticaret unvanının yayımlandığı Ticaret Sicili Gazetesinin tarih ve sayısının belirtildiği beyan.

3. Ticaret Sicil Tasdiknamesi

Son duruma ilişkin temsile yetkili kişi veya kişilerin de belirtildiği Ticaret Sicil Tasdiknamesi.

4. Sahip ve Temsile Yetkili Kişilere İlişkin Belgeler

Anonim şirketlerde yönetim kurulu üyeleri ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin, diğer şirketlerde ise tüm ortakların ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin Ek-2 de yer alan T.C Kimlik Numarası ve adli sicil beyanı.

5. İmza Sirküleri
Tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişilerin imza sirküleri.

6. Kuruluş Teminatı*

4734 sayılı Kanun'un 34 üncü maddesinde belirtilen değerler üzerinden TÜRSAB aracılığı ile Bakanlığımıza ibraz edilecek teminat. (acenta ve şirket ünvanının yer aldığı, kesin ve süresiz teminat mektubunun veya Kültür ve Turizm Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğüne teminatın yatırıldığına dair belgenin aslı)

Seyahat acentası gruplarına göre yatırılacak olan teminat miktarları aşağıda belirtilmiştir.

a) A grubu seyahat acentası için 7.000,00.-TL (yedi bin Türk Lirası)

b) B grubu seyahat acentası için 6.000,00.-TL (altı bin Türk Lirası)

c) C grubu seyahat acentası için 5.000,00.-TL (beş bin Türk Lirası)

7. Acenta Unvanına İlişkin Taahhütname

Birleşme sonrasında ticaret unvanı değişikliği oluşmuşsa istenir.

Ticaret Sicili Gazetesi, Ticaret Sicil Tasdiknamesi, kuruluş teminatı, taahhütnameler vb. belgelerde yer alan acentanın unvanı, tüzel kişiliğin unvanı, adresi gibi bilgilerin birbirleriyle uyumlu olması gerekir.

8. Seyahat Acentası Bilgi Güncelleme Formu

CEZAİ YAPTIRIM

1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununun 17 nci maddesi:

“Seyahat acentalarının sahipleri, tüzel kişilerde yönetim kurulu adına yetkili yöneticiler, dilekçelerinde yazılan ve işletme belgelerinde söz konusu olan hususlarda, meydana gelen değişiklikleri, oluşundan itibaren 30 gün içinde Bakanlığa yazı ile bildirirler.”

hükmüne amir olup;

Aynı Kanunun 27 nci maddesinin (a) bendinin (2) numaralı alt bendi ise:

“ Bu Kanunun 7, 17, 19 veya 21 inci maddelerinden birinin veya 10 uncu maddesinin (c), (ç) veya (d) bentlerinden birinin ihlalinin tespiti halinde bin Türk Lirası.”

idari para cezası ile cezalandırılacağı hükmünü içermektedir.

Bu nedenle, ticaret unvanı değişikliğini zamanında bildirmeyen seyahat acentasına 1618 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin (a) bendinin (2) numaralı alt bendine göre bin Yeni Türk Lirası idari para cezası verilir.

İŞLEM SÜRECİ

Şirket birleşmesi talebi bulunan seyahat acentasının, söz konusu şirket birleşmesine ilişkin işlemlerinin yapılabilmesi için öncelikle yukarıda belirtilen dilekçe ve belgeler ile TÜRSAB’a başvurması gerekir. Şirket birleşmesi başvurusuna ilişkin TÜRSAB tarafından tamamlanan dosya Bakanlığa intikal ettirilir. Bakanlığa intikal eden şirket birleşmesine ilişkin dosya Bakanlıkça incelenir. Bakanlıkça yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda eksikliğin bulunması durumunda, eksikliğin tamamlanması TÜRSAB’a bildirilir. Talebin uygun görülmesi halinde, Makam Onayı hazırlanır.

Makam Onayından sonra, birleşme sonrasında ticaret unvanı değişikliği oluşmuşsa yeni ticaret unvanına göre seyahat acentası işletme belgesi düzenlenir. Düzenlenen seyahat acentası işletme belgesi, başvuru sahibine teslim edilmek üzere ilgili İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne gönderilir ve durum TÜRSAB’a bildirilir. Belge harçlarının Bakanlığımızca belirlenen hesaplara yatırıldığına ilişkin belgelerin ibraz edilmesinden sonra, belge İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden alınır.