YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Acentalardan Alacakların İstenilmesi Talebi

1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu’nun 10. maddesinin (e) bendi gereği Bakanlığımızdan belgeli seyahat acentaları, “müşterileri ile biletlerini satacakları ulaştırma müesseselerine sunacakları hizmetler ve sigorta limiti kapsamındaki yükümlülükler hariç olmak üzere tüm seyahat acentalığı işlemlerinden doğacak yükümlülüklerini yerine getirmek, karşılığı olmak ve bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde Bakanlıkça paraya çevrilerek ilgililere ödeme yapılmak üzere miktarı Bakanlıkça belirlenecek kuruluş teminatını Bakanlığımıza vermek zorundadır.”

Seyahat Acentaları Yönetmeliği’nin 32. maddesine göre de, Kanunun 10. maddesinin (e) bendi kapsamındaki acenta borçlarından dolayı, acentadan alacaklı olan gerçek veya tüzel kişilerin, alacağının acentanın kuruluş teminatından karşılanmasının ilgili icra dairesinden istenilmesi gerekmekte olup, kuruluş teminatı yükümlülükler dışında başka bir alacak dolayısıyla temlik, terkin ve haciz edilememektedir.

Acentanın Bakanlığımız nezdindeki teminatına haciz uygulanabilmesi için borcun, seyahat acentalığı faaliyetinden kaynaklanması ve bu durumun da icra istem yazısında açıkca belirtilmesi gerekmektedir. Ayrıca icra dairelerinden Bakanlığımıza ulaşan istem yazılarına Bakanlığımız evrak kaydına giriş yaptığı tarih ve sayıya göre işlem yapılmaktadır.

Her ne suretle olursa olsun teminat eksikliği hâlinde eksik kalan miktar Bakanlık bildiriminden itibaren otuz gün içinde acenta tarafından tamamlanmak zorundadır.