YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Metaveri

İstatistik adı

Konaklama İstatistikleri ( Mahalli İdarelerce Belgelendirilen)

Veri: Kapsam, Dönemsellik ve Zamanlılık

Kapsam karakteristikleri

Çalışmanın amacı: Mahalli idarelertarafından belgelendirilen konaklama tesislerine ilişkin istatistiklerin üretilmesinin amacı, karar alıcıların turizm politikalarını geliştirilmesine alt yapı sağlamak, kullanıcı ve araştırmacıların veri ihtiyacını karşılamaktır.

Verinin tanımı: Mahalli idarelertarafından otel, motel, tatil köyü gibi konaklama tesislerinde hangi milliyetten kaç kişinin kaldığını, giriş ve geceleme sayılarını, tesislerin doluluk oranlarını ve ortalama kalış sürelerini gösteren istatistiktir.

İstatistiki kavramlar ve tanımlar:

Tesise geliş: Belediye Belgeli konaklama tesislerine geceleme yapmak amacıyla yapılan giriş sayısıdır. Tesise giriş sayısı kişi bazlı bir değişken olmayıp, aynı turistin farklı zamanlarda yaptığı girişler ayrı girdiler olarak kaydedilmektedir.

Geceleme: Belediye Belgeli konaklama tesislerinde konaklayan turistlerin tesislerde geçirdikleri gecelerin sayısıdır.

Doluluk oranı:Bir otel,ilçe veya şehirde kullanıma sunulan yatak kapasitesinin ay boyunca ne ölçüde kullanıldığını gösteren değişkendir.

Ortalama kalış süresi: Bir otel,ilçe veya şehirde yapılan gecelemelerin, tesis giriş sayısına bölünmesi ile bulunan, giriş başına ortalama geceleme sayısını gösteren değişkendir.

Sınıflamalar: Veri toplama ve istatistik dağıtım sürecinde İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması, 2010 sınıflaması kullanılmaktadır.

Hedef kitle: Mahalli idarelertarafından belgelendirilmiş olan konaklama tesisleri.

Coğrafi kapsam: İstatistiklerin coğrafi kapsamı tüm Türkiye’dir.

Coğrafi düzey: Yayımlama ve toplama düzeyindeİstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması, 2010 - Düzey 4 (İlçe düzeyi)

Sektörel kapsam: Çalışmanın “sektörel kapsamı”nı, NACE Rev.2 faaliyet sınıflaması “Konaklama Hizmetleri Faaliyetleri” başlığı altında yer alan “55.10 - Otel ve benzeri konaklama yerleri” ve “55.30 - Kamp alanları, motorlu karavan ve karavan tipi treyler park hizmetleri" alt grupları oluşturmaktadır.

Zaman kapsamı: Veriler 2000 yılından itibaren mevcuttur.

Diğer kapsam: Diğer kapsam bulunmamaktadır.

Kapsamdaki sınırlılıklar: Tesisler tarafından veri girişinin yapıldığı dönemde (Her ayın ilk 10 günü) mücbir sebepler nedeniyle (toplu internet kesintisi, vb.) sağlanamaması durumunda ve Bakanlık bilgi sistemlerinde teknik arıza yaşanması durumunda, kapsamın sınırlanma ihtimali bulunmaktadır.

İstatistiki birim: Belediye belgeli konaklama tesisi

Temel dönem/yıl: Temel dönem/yıl bulunmamaktadır.

Referans dönemi: Bir önceki ay

Ölçü birimi:

Değişken/Gösterge

Ölçü Birimi

Tesise geliş

Sayı

Geceleme

Sayı

Doluluk Oranı

Yüzde (%) değeri

Ortalama Kalış Süresi

Sayı

Dönemsellik

Verinin toplama sıklığı: Aylık

Verinin yayımlama sıklığı: Aylık ve Yıllık

Zamanlılık

 

 

Yayımlanan her veri için ortalama üretim süresi

İlk sonuçların yayımlandığı tarih ile referans döneminin son tarihi arasındaki fark (gün): -

Nihai sonuçların yayımlandığı tarih ile referans döneminin son tarihi arasındaki fark (gün): Aylık (t+15 gün),

Yıllık (t+7 ay)

Kamuoyunun Bilgiye Erişimi

Yayımlama takviminin önceden duyurulması

Veri yayımlama takviminin internet adresi:

http://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR-213185/veri-yayimlama-takvimi.html

Veri dağıtım politikası: Veri Excel ortamında oluşturulmuş aylık ve yıllık bültenler halinde internet sayfası üzerinden bütün kullanıcılara dağıtılmaktadır. Talep üzerine edinilebilen mikro veriler de talepte bulunan kişilere Excel ortamında hazırlanmış raporlar halinde e-posta yoluyla ulaştırılmaktadır.

Eş zamanlı yayımlama

 

Tüm kullanıcılar ile aynı anda paylaşılıp paylaşılmadığı: Veriler bütün kullanıcılar ile aynı anda paylaşılmaktadır.

Basın veya diğer belirli kullanıcılar ile özel anlaşmalar kapsamında verinin önceden paylaşılıp paylaşılmadığı: Veriler yayımlanmadan önce hiçbir kurum ve kuruluş ile paylaşılmamaktadır.

Bütünlük

Resmi istatistiklerin üretilmesine ilişkin şartlar, koşullar ve gizlilik

İstatistiklerin toplanması, işlenmesi ve dağıtımına ilişkin sorumluluk: Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın her ilde yer alan İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri verinin toplanmasını takip konusunda sorumludur.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü verinin değerlendirilmesi ve istatistiklerin üretilmesinden sorumludur.

Veri üreten kuruluşlar ile veri paylaşımı ve koordinasyon: Üretilen istatistikler Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) ve Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’ne, bahsi geçen kuruluşların belirlediği formatta rutin bilgi akışı sağlanmaktadır.

Bireysel cevaplayıcılara ait verinin gizliliği: İstatistikler 5429 Sayılı Kanun ve 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında soru formları aracılığıyla toplanmaktadır. İstatistikler 5429 Sayılı Kanunda 13. Maddede yer alan "gizli veriler, ancak doğrudan veya dolaylı tanımlamaya yol açmayacak şekilde diğer bilgilerle birleştirilerek yayımlanabilir" hükmü çerçevesinde toplulaştırılarak paylaşılmaktadır.

İstatistik üretiminde çalışanlar, olanaklar, finansman: Resmi istatistik üretiminde 2 Kariyer Uzmanı ve 2 adet İşçi olmak üzere toplam 4 adet personel ile üretilmektedir. Personelin tamamı lisans düzeyinde eğitim almıştır. İstatistiğin üretimi Bakanlık’a ait özel geliştirilen internet tabanlı bir yazılım üzerinden yapılmaktadır. Bu nedenle istatistik üretiminde bir maliyetle karşılaşılmamaktadır.

Kullanıcı ihtiyaçlarının izlenmesi: e-Posta yoluyla cevaplanan bilgi taleplerinin sonunda yer alan bir internet adresi üzerinden, kullanıcı memnuniyeti anketi yapılmakta ve bu yöntemle kullanıcıların ihtiyaçları ve memnuniyet seviyeleri ölçülmektedir. Ankete aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:

http://anketsistemi.kultur.gov.tr/index.php?r=survey/index&sid=413664

Kalite politikası: Uluslararası standartlara uygun, güncel, güvenilir, zamanlı ve şeffaf istatistikler üretilmesidir. Resmi İstatistik Programı (RİP) kapsamında yayımlanan Konaklama İstatistikleri (Belediye Belgeli Konaklama Tesisleri),“Resmi İstatistiklerde Ulusal Kalite İlke ve Standartları” ilkeleri çerçevesinde üretilerek yayımlanmaktadır. Ayrıca, uluslararası standartlara uygun olarak üretilen bu istatistikler Avrupa Birliği-Eurostat ve Dünya Turizm Örgütüne gönderilmektedir.

Kalitenin izlenmesi: Kalitenin izlenmesine ilişkin olarak verilerin düzenli kontrolü yapılmakta ve gerektiğinde metaveriler güncellenmektedir. Eurostat ve Dünya Turizm Örgütü tarafından önerilen kavram ve içerik talepleri gerektiğinde istatistiklere yansıtılmaktadır.

İstatistiklerin yansızlığı: Üretilen istatistikler tam sayım yöntemiyle toplandığından örnekleme bağlı bir yanlılık söz konusu değildir.

Veri kaynakları: Veriler Türkiye’deki bütün belediye belgeli konaklama tesislerinden online anket formu ile tamsayım olarak toplanmaktadır.

Yöntem:İstatistik tam sayım yöntemi ile toplanan verilere dayalı olarak üretilmektedir. İlgili dönemde soru formu göndermeyen konaklama tesislerine ait veriler aşağıdaki adımlar takip edilerek imputasyon yapılmaktadır:

  • 1-Soru formu gönderen tesislere ait veriler, il, ilçe ve yatak sayısına (0-50, 51-100, 101-250, 251-500, 501+)göre gruplanmaktadır.
  • 2-Belirlenen alt gruplara ilişkin doluluk oranları ve milliyet dağılımı göstergeleri hesaplanmaktadır.
  • 3-Soru formu göndermeyen tesislerin doluluk oranları, bulundukları gruba ait doluluk oranı tesisin kapasitesine göre uygulanarak hesaplanmaktadır.
  • 4-Bu doluluğu oluşturan gecelemelerin milliyet dağılımı ise, tesislerin içinde bulunduğu gruba ait milliyet dağılımlarına göre hesaplanmaktadır.
  • 5-Eğer tesisin içinde bulunduğu alt grupta veri yoksa, imputasyon için bir üst grubun göstergeleri kullanılmaktadır.

Dağıtım şekilleri: "Belediye Belgeli Aylık Bülten" adlı İstatistik bülteni, e-Devlet üzerinden "Turizm İstatistikleri Talebi" uygulaması veritabanı

http://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR-201122/belediye-belgeli-tesis-konaklama-istatistikleri.html

https://www.turkiye.gov.tr/kultur-bakanligi-turizm-istatistikleri-talebi

İstatistiklerin hatalı yorumlanması ve yanlış kullanımına ilişkin görüş belirtme/tekzip: İstatistiklerin basındaki kullanımları Kültür ve Turizm Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği’nce oluşturulan haber özetlerinden takip edilmektedir. Tespit edilen yanlış yorum ve kullanımlara ilişkin tekzibe esas oluşturacak bilgiler Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği’ne iletilmektedir.

İstatistiksel veri toplama, işleme ve dağıtımdaki şartlar ve koşulların açıklanması: Konaklama tesisleri her ayın 1 ile 10’u arasında veri girmek zorundadır. Bu tarihin aşılması durumunda Türkiye İstatistik Kanunu uyarınca idari para cezası kesilebilmektedir. Veri girişinin tamamlanmasının ardından, her ayın son gününde anket girişleri merkezden kapatılır. Bu işlemin ardından eksik veriler tahmin edilir ve takip eden ayın 7nci gününde (hafta sonu veya resmi tatil olması durumunda bir sonraki iş gününde) Belediye Belgeli Aylık Konaklama İstatistikleri bülteni Bakanlık internet sayfasından yayımlanır.

Mevsimsel düzeltme: Mevsimsel düzeltme yapılmamaktadır.

İstatistiğin toplanması, işlenmesi ve dağıtılması süreçlerinde bağlayıcı olan mevzuat: 10.07.2018 tarih ve Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 1 no’lu Kararnamesinin 285 (1). Maddesinin (b) bendinde "turizm talep ve türlerinde meydana gelen değişme ve gelişmelerle uyumlu turizm politikalarının oluşturulmasına ve yatırımların yönlendirilmesine elverişli, her türlü araştırmaları yapmak ve yaptırmak, istatistik verilerini toplamak, değerlendirmek ve sektörün yararına sunmak" kararı ile toplanmaktadır.

5429 Sayılı Türkiye İstatistik Kanunu – Resmi İstatistik Programı: Resmi istatistikler Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı ve Programda belirtilen kurum ve kuruluşlar tarafından üretilir, dağıtılır ve yayımlanır. Kurum ve kuruluşların, görev alanları ile ilgili resmi istatistiklere ilişkin veri derleme, değerlendirme ve yayımlama görev ve yetkisi Programda açıkça belirtilir.

Yayımlanmadan önce veriye devletin içeriden erişimi

Veri yayımlanmadan önce, verinin doğruluğunu kontrol görevi taşıyan kişi ve amirler hariç hiçbir kurum ve kişi ile paylaşılmamaktadır.

İstatistiklerin yorumlanarak yayımlanması

Veri yorumlanmadan, salt istatistik olarak yayımlanmaktadır.

Yenileme ve yöntemdeki büyük değişikliklerin önceden bildirimi

 

 

Revizyon takvimi: Revizyon takvimi bulunmamaktadır

İlk verinin ve revize edilmiş verinin tanımlanması: Düzenli veri revizyonu yapılmamaktadır.

Metodoloji, veri kaynağı ve istatistiksel tekniklere ilişkin büyük değişikliklerin önceden duyurulup duyurulmadığı: Büyük değişikler olduğunda Bakanlık internet sitesinde duyuru yapılır.

Kalite

İstatistiklerin hazırlanmasında kullanılan yöntem ve kaynaklara ait dokümantasyonun yayımlanması

İstatistiklere ait yöntem ve kapsama ilişkin metaveriler Bakanlık internet sitesinde yayımlanmaktadır. Ayrıca yıllık yayımların içerisinde yöntem ve kavramlarla ilgili açıklamalar yer almaktadır.

http://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR-201130/metaveri.html

Bileşen detayının, ilgili veri ile uyumlaştırmanın, kabul edilebilirliğinin güvencesini sağlayan ve istatistiksel çapraz sorguları destekleyen istatistiksel çerçevenin yayımlanması

 

Verinin içsel tutarlılığı: Verilerin içsel tutarlılık kontrolleri yapılmaktadır.

Verinin zamansal tutarlılığı: İstatistikler yayımlandıkları zaman serisinin tamamında kendi içerisinde uyumludur. Zaman serisi 2000 yılından başlayıp günümüze kadar kesintisiz olarak gelmektedir.

Verinin sektörler arası ve alanlar arası tutarlılığı: Turizm talebinin ortak etkisi nedeniyle konaklama istatistikleri, sınır istatistikleri ile benzer değişim eğilimleri göstermektedir. Söz konusu istatistiklerle karşılaştırılarak tutarlılık kontrolleri yapılmaktadır.

Notlar

Metaverinin son gönderilme tarihi

 

Metaverinin son onaylanma tarihi

 

Metaverinin son güncellenme tarihi

23/01/2019