YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İdari İşlemler Şubesi Müdürlüğü

Görev ve Sorumlulukları

- Genel Müdürlük teşkilat ve Görev alanına giren konulara ilişkin olarak ilgili Dairelerce hazırlanacak kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, yönetmelik, tebliğ, usul ve esas, genelge, iç genelge vb. taslaklara ilişkin tüm işlemleri yürütmek,

- Diğer kamu idareleri veya Bakanlığın diğer ilgili birimleri tarafından daire Genel Müdürlüğün görevleri ile ilgili konularda hazırlanan mevzuat taslakları hakkında görüş bildirmek ve yapılan toplantılara katılım sağlamak,

- Turizm işletmeleri ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümü için ilgili mevzuat kapsamında kurum ve kuruluşlara görüş bildirmek ve gerekli koordinasyonu sağlamak,

- 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca Kontrolörler Kurulunun Raporuna istinaden veya görev ve yetkileri kapsamında, yatırım ve işletmelere ilişkin idari yaptırım uygulanması ile Rapor gereği belgeli tesislerin yazışmalarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

- Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği kapsamında sualtı ve su üstü sportif faaliyetlere ilişkin ilgili kuruluşlar nezdinde gerekli işlemleri yürütmek,

- Yabancı bayraklı deniz turizmi araçlarının Türkiye’de bırakılmalarına ve Türk sahilleri ve Türk limanları arasında seyir esaslarına ilişkin kabotaj hakları ile ilgili gerekli çalışma ve yazışmaları yapmak,

- Seyir İzin Belgesi kapsamındaki uygulamalara ilişkin çalışmaları yapmak,

- Makamca verilecek diğer görevleri yapmak.