YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Metaveri

İstatistik adı

Sınır İstatistikleri

Veri: Kapsam, Dönemsellik ve Zamanlılık

Kapsam karakteristikleri

Çalışmanın amacı: Ülkemize sınır kapılarından giriş-çıkış yapan yabancı ve vatandaşlara ilişkin istatistiklerin üretilmesinin amacı karar alıcıların turizm politikalarını geliştirilmesine alt yapı sağlamak,kullanıcı ve araştırmacıların veri ihtiyacını karşılamaktır.

Verinin tanımı: Ülkemize sınır kapılarından giriş-çıkış yapan yabancı ve vatandaşlara ilişkin ay, milliyet, vasıta bilgilerine göre sınır kapısı bazında kaç kişinin turist ve günübirlikçi olduğunu, sınır kapılarının yoğunluğunu gösteren istatistiktir.

İstatistiki kavramlar ve tanımlar:

Turist: Sınır kapılarından en az bir geceleme yapmak için amacıyla ülkeye yapılan giriş sayısıdır. Sınır kapılarından giriş sayısı kişi bazlı bir değişken olmayıp, aynı turistin farklı zamanlarda yaptığı girişler ayrı girdiler olarak kaydedilmektedir.

Günübirlikçi: Sınır kapılarından bir gün içinde 24 saatten az sürede ülkeye giriş ve çıkış yapan kişi sayısıdır.

Ziyaretçi: Ziyaretçi turist ve günübirlikçiyi kapsadığından, turist sayısı ve günübirlikçi sayılarının toplamıdır.

Sınıflamalar: Veri toplama ve istatistik dağıtım sürecinde İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması, 2010 sınıflaması kullanılmaktadır.

Hedef kitle: Ülkemizde açılan ve giriş çıkış işlemi yapılan tüm sınır kapıları.

Coğrafi kapsam: İstatistiklerin coğrafi kapsamı tüm Türkiye’dir.

Coğrafi düzey: Toplama ve yayımlama düzeyi, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması, 2010 - Düzey 4 (İlçe düzeyi)

Sektörel kapsam: Sektörel kapsam yoktur.

Zaman kapsamı: Veriler 2000 yılından itibaren mevcuttur.

Diğer kapsam: Diğer kapsam bulunmamaktadır.

Kapsamdaki sınırlılıklar: Sınır kapılarında teknik (elektrik kesintisi, teknolojik alt yapı vb.) sebeplerden dolayı verinin Emniyet Genel Müdürlüğünce Bakanlığımıza geç ulaştırılması. İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerimizin bağlı bulundukları ilin sınır hudut kapılarından günübirlikçi verilerinin geç ulaşması, veri tabanına geç veri girişinin yapılması.

İstatistiki birim: Sınır Hudut kapılarından giriş-çıkış yapanlar

Temel dönem/yıl: Temel dönem/yıl bulunmamaktadır.

Referans dönemi: Bir önceki ay

Ölçü birimi:

Değişken/Gösterge

Ölçü Birimi

Sınırdan Giriş

Sayı

Sınırdan Çıkış

Sayı

Değişim Oranı

Yüzde (%) değeri

Toplam içindeki pay

Yüzde (%) değeri

Dönemsellik

Verinin toplama sıklığı: Aylık

Verinin yayımlama sıklığı: Aylık ve Yıllık

Zamanlılık

 

 

Yayımlanan her veri için ortalama üretim süresi

İlk sonuçların yayımlandığı tarih ile referans döneminin son tarihi arasındaki fark (gün): -

Nihai sonuçların yayımlandığı tarih ile referans döneminin son tarihi arasındaki fark (gün): Aylık (t+28 gün),

Yıllık (t+7 ay)

Kamuoyunun Bilgiye Erişimi

Yayımlama takviminin önceden duyurulması

Veri yayımlama takviminin internet adresi:

http://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR-213185/veri-yayimlama-takvimi.html

Veri dağıtım politikası: Veri Excel ortamında oluşturulmuş aylık ve yıllık bültenler halinde internet sayfası üzerinden bütün kullanıcılara dağıtılmaktadır. Talep üzerine edinilebilen mikro veriler de talepte bulunan kişilere Excel ortamında hazırlanmış raporlar halinde e-posta yoluyla ulaştırılmaktadır.

Eş zamanlı yayımlama

 

Tüm kullanıcılar ile aynı anda paylaşılıp paylaşılmadığı: Veriler bütün kullanıcılar ile aynı anda paylaşılmaktadır.

Basın veya diğer belirli kullanıcılar ile özel anlaşmalar kapsamında verinin önceden paylaşılıp paylaşılmadığı: Veriler yayımlanmadan önce hiçbir kurum ve kuruluş ile paylaşılmamaktadır.

Bütünlük

Resmi istatistiklerin üretilmesine ilişkin şartlar, koşullar ve gizlilik

İstatistiklerin toplanması, işlenmesi ve dağıtımına ilişkin sorumluluk: Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın her ilde yer alan İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri verinin toplanmasını takip konusunda sorumludur.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü verinin değerlendirilmesi ve istatistiklerin üretilmesinden sorumludur.

Veri üreten kuruluşlar ile veri paylaşımı ve koordinasyon: Üretilen istatistikler Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) ve Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’ne, bahsi geçen kuruluşların belirlediği formatta rutin bilgi akışı sağlanmaktadır.

Bireysel cevaplayıcılara ait verinin gizliliği: İstatistikler kişisel olmadığı için veri gizliliğine tabi değildir. Çünkü Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM) gelen idari kayıtlarda gizliliğe tabi bir veri bulunmamaktadır.

İstatistik üretiminde çalışanlar, olanaklar, finansman: Resmi istatistik üretiminde 1 Şube Müdürü (İstatistikçi), 1İstatistikçi, 1 uzman,1 işçi ve 1 adet Veri hazırlama Kontrol işletmeni olmak üzere toplam 5 adet personel ile üretilmektedir. Personelin 1 lise mezunu ve 4 lisans düzeyinde eğitim almıştır. İstatistiğin üretimi Bakanlık’a ait özel geliştirilen internet tabanlı bir yazılım üzerinden yapılmaktadır. Bu nedenle istatistik üretiminde bir maliyetle karşılaşılmamaktadır.

Kullanıcı ihtiyaçlarının izlenmesi: e-Posta yoluyla cevaplanan bilgi taleplerinin sonunda yer alan bir internet adresi üzerinden, kullanıcı memnuniyeti anketi yapılmakta ve bu yöntemle kullanıcıların ihtiyaçları ve memnuniyet seviyeleri ölçülmektedir. Ankete aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:

http://anketsistemi.kultur.gov.tr/index.php?r=survey/index&sid=413664

Kalite politikası: Uluslararası standartlara uygun, güncel, güvenilir, zamanlı ve şeffaf istatistikler üretilmesidir. Resmi İstatistik Programı (RİP) kapsamında yayımlananSınır Giriş Çıkış İstatistikleri,“Resmi İstatistiklerde Ulusal Kalite İlke ve Standartları” ilkeleri çerçevesinde üretilerek yayımlanmaktadır. Ayrıca, uluslararası standartlara uygun olarak üretilen bu istatistikler Dünya Turizm Örgütüne gönderilmektedir.

Kalitenin izlenmesi:Kalitenin izlenmesine ilişkin olarak verilerin düzenli kontrolü yapılmakta ve gerektiğinde metaveriler güncellenmektedir. Eurostat ve Dünya Turizm Örgütü tarafından önerilen kavram ve içerik talepleri gerektiğinde istatistiklere yansıtılmaktadır.

İstatistiklerin yansızlığı: Üretilen istatistikler idari kayıttan (tam sayım) elde edildiğinden örneklemeye bağlı bir yanlılık söz konusu değildir.

Veri kaynakları: Türkiye’deki bütün sınır hudut kapılarından giriş-çıkış yapan kişilerin EGM tarafından tutulan idari kayıt sayılarıdır.

Yöntem: Emniyet Genel Müdürlüğü Pasaport polisi kayıtlarından alınmak üzere İstatistik idari kayıta dayalı tam sayım yöntemi ile toplanan verilerden üretilmektedir.

Dağıtım şekilleri: Aylık İstatistik Bülteni, e-Devlet üzerinden "Turizm İstatistikleri Talebi" uygulaması veritabanı

http://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR-201113/aylik-bultenler.html

https://www.turkiye.gov.tr/kultur-bakanligi-turizm-istatistikleri-talebi

İstatistiklerin hatalı yorumlanması ve yanlış kullanımına ilişkin görüş belirtme/tekzip: İstatistiklerin basındaki kullanımları Kültür ve Turizm Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği’nce oluşturulan haber özetlerinden takip edilmektedir. Tespit edilen yanlış yorum ve kullanımlara ilişkin tekzibe esas oluşturacak bilgiler Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği’ne iletilmektedir.

İstatistiksel veri toplama, işleme ve dağıtımdaki şartlar ve koşulların açıklanması: Emniyet Genel Müdürlüğü aylık sınır giriş-çıkış verilerini ayın 2. Haftası içinde göndermektedir. Bakanlığımızca Haber Bülteni halinde her ayın son haftası Bakanlığımız Web sayfasında yayınlanmaktadır.

Mevsimsel düzeltme: Mevsimsel düzeltme yapılmamaktadır.

İstatistiğin toplanması, işlenmesi ve dağıtılması süreçlerinde bağlayıcı olan mevzuat: 10.07.2018 tarih ve Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 1 no’lu Kararnamesinin 285 (1). Maddesinin (b) bendinde "turizm talep ve türlerinde meydana gelen değişme ve gelişmelerle uyumlu turizm politikalarının oluşturulmasına ve yatırımların yönlendirilmesine elverişli, her türlü araştırmaları yapmak ve yaptırmak, istatistik verilerini toplamak, değerlendirmek ve sektörün yararına sunmak" kararı ile toplanmaktadır.

5429 Sayılı Türkiye İstatistik Kanunu – Resmi İstatistik Programı: Resmi istatistikler Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı ve Programda belirtilen kurum ve kuruluşlar tarafından üretilir, dağıtılır ve yayımlanır. Kurum ve kuruluşların, görev alanları ile ilgili resmi istatistiklere ilişkin veri derleme, değerlendirme ve yayımlama görev ve yetkisi Programda açıkça belirtilir.

Yayımlanmadan önce veriye devletin içeriden erişimi

Veri yayımlanmadan önce, verinin doğruluğunu kontrol görevi taşıyan kişi ve amirler hariç hiçbir kurum ve kişi ile paylaşılmamaktadır.

İstatistiklerin yorumlanarak yayımlanması

Veri yorumlanmadan, salt istatistik olarak yayımlanmaktadır.

Yenileme ve yöntemdeki büyük değişikliklerin önceden bildirimi

 

 

Revizyon takvimi: Revizyon takvimi bulunmamaktadır.

İlk verinin ve revize edilmiş verinin tanımlanması: Düzenli veri revizyonu yapılmamaktadır.

Metodoloji, veri kaynağı ve istatistiksel tekniklere ilişkin büyük değişikliklerin önceden duyurulup duyurulmadığı: Büyük değişikler olduğunda Bakanlık internet sitesinde duyuru yapılır.

Kalite

İstatistiklerin hazırlanmasında kullanılan yöntem ve kaynaklara ait dokümantasyonun yayımlanması

İstatistiklere ait yöntem ve kapsama ilişkin metaveriler Bakanlık internet sitesinde yayımlanmaktadır. Ayrıca yıllık yayımların içerisinde yöntem ve kavramlarla ilgili açıklamalar yer almaktadır.

http://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR-201115/metaveri.html

Bileşen detayının, ilgili veri ile uyumlaştırmanın, kabul edilebilirliğinin güvencesini sağlayan ve istatistiksel çapraz sorguları destekleyen istatistiksel çerçevenin yayımlanması

 

Verinin içsel tutarlılığı: Verilerin içsel tutarlılık kontrolleri yapılmaktadır.

Verinin zamansal tutarlılığı: İstatistikler yayımlandıkları zaman serisinin tamamında kendi içerisinde uyumludur. Zaman serisi 2000 yılından başlayıp günümüze kadar kesintisiz olarak gelmektedir.

Verinin sektörler arası ve alanlar arası tutarlılığı: Turizm talebinin ortak etkisi nedeniyle sınır istatistikleri, konaklama istatistikleri ile benzer değişim eğilimleri göstermektedir. Söz konusu istatistiklerle karşılaştırılarak tutarlılık kontrolleri yapılmaktadır.

Notlar

Metaverinin son gönderilme tarihi

 

Metaverinin son onaylanma tarihi

 

Metaverinin son güncellenme tarihi

23/01/2019