YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Metaveri

İstatistik adı

Turizm Belgeli Tesis İstatistikleri

Veri: Kapsam, Dönemsellik ve Zamanlılık

Kapsam karakteristikleri

Çalışmanın amacı: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belgelendirilen konaklama tesislerine ilişkin istatistiklerin üretilmesinin amacı karar alıcıların turizm politikalarının geliştirmesine altyapı sağlamak, kullanıcı ve araştırmacıların veri ihtiyacını karşılamaktır.

Verinin tanımı: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belgelendirilen konaklama tesislerinin oda, yatak ve tesis sayılarının türlere (otel, motel, tatil köyü ve pansiyon vb.) göre dağılımları ile il, ilçe bazında Türkiye geneli sayılarını gösteren istatistiklerdir.

İstatistiki kavramlar ve tanımlar:

Konaklama tesisi:

Otel: Oteller; asli fonksiyonları müşterilerin konaklama ihtiyaçlarını sağlamak olan, bu hizmetin yanında, yeme-içme, toplantı, kutlama etkinlikleri, spor ve eğlenceye yönelik üniteleri de bünyelerinde bulundurabilen tesislerdir. Oteller; bir, iki, üç, dört ve beş yıldızlı olarak sınıflandırılır.

Motel: Moteller, bu Yönetmelikte yer alan turizm tesisleri ve konaklama tesislerinin asgari niteliklerini sağlayan, yerleşim merkezleri dışında, karayolu güzergâhı veya yakın çevrelerinde inşa edilen, motorlu araçlarıyla yolculuk yapanların konaklama, yeme-içme ve araçlarının park ihtiyaçlarını karşılayan en az on odalı tesislerdir.

Pansiyon: Pansiyonlar; bu Yönetmelikte yer alan turizm tesisleri ve konaklama tesislerinin asgari niteliklerini sağlayan, yönetimi basit, yemek ihtiyacının idare tarafından sağlanabildiği veya müşterilerin kendi yemeklerini bizzat hazırlayabilme imkânı bulunan, en az beş, en fazla yirmi beş odalı tesislerdir.

Tatil Köyü: Tatil köyleri; doğal güzellikler içerisinde, doğal ve yöresel değerlerin korunmasına da özen gösterilerek nitelikli çevre düzenlemesi ile gerçekleştirilen, konaklama ve yeme-içme hizmetinin yanında çeşitli spor veya eğlence hizmetlerinin de sağlandığı yaygın yerleşim düzeninde, tüm cephelerinde en fazla üç katlı olarak görülen yapılardan oluşan tesislerdir.

Sınıflamalar: Veri toplama ve istatistik dağıtım sürecinde İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması, 2010 sınıflaması kullanılmaktadır.

Hedef kitle: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından işletme belgesi verilmiş olan tüm konaklama tesislerini kapsar.

Coğrafi kapsam: İstatistiklerin coğrafi kapsamı tüm TÜRKİYE’dir.

Coğrafi düzey: Toplama ve yayımlama düzeyi, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması, 2010-Düzey 4 (ilçe Düzeyi)

Sektörel kapsam: Çalışmanın “sektörel kapsamı”nı, NACE Rev.2 faaliyet sınıflaması “Konaklama Hizmetleri Faaliyetleri” başlığı altında yer alan “55.10-otel ve benzeri konaklama yerleri”, "55.30-kamp alanları, motorlu karavan ve karavan tipi treyler park hizmetleri” ve "56-yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri" alt grupları oluşturmaktadır.

Zaman kapsamı: Veriler 2000 yılından itibaren mevcuttur.

Diğer kapsam: Diğer kapsam bulunmamaktadır.

Kapsamdaki sınırlılıklar: Bakanlığımız Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından veri girişinin yapıldığı dönemlerde mücbir sebepler nedeni ile Bakanlık bilgi sistemlerinde teknik arıza yaşanması durumunda, kapsamın sınırlanma ihtimali bulunmaktadır.

İstatistiki birim: Turizm belgeli tesisler

Temel dönem/yıl: Temel dönem/yıl bulunmamaktadır.

Referans dönemi: Cari yıldan bir önceki yıl

Ölçü birimi:

Değişken/Gösterge

Ölçü Birimi

Tesis sayısı

Sayı

Oda sayısı

Sayı

Yatak sayısı

Sayı

Toplam içindeki pay

Yüzde (%) değeri

Dönemsellik

Verinin toplama sıklığı: Günlük

Verinin yayımlama sıklığı: Aylık ve Yıllık

Zamanlılık 

Yayımlanan her veri için ortalama üretim süresi

İlk sonuçların yayımlandığı tarih ile referans döneminin son tarihi arasındaki fark (gün): -

Nihai sonuçların yayımlandığı tarih ile referans döneminin son tarihi arasındaki fark (gün): Aylık (t+10 gün), Yıllık (t+2 ay)

Kamuoyunun Bilgiye Erişimi

Yayımlama takviminin önceden duyurulması

Veri yayımlama takviminin internet adresi:

https://yigm.ktb.gov.tr/TR-233611/veri-yayimlama-takvimi.html

Veri dağıtım politikası: Veri Excel ortamında oluşturulmakta olup, yıllık bültenler halinde internet sayfası üzerinden bütün kullanıcılara dağıtılmaktadır. Talep üzerine edinilebilen mikro verilerde talepte bulunan kişilere excel ortamında hazırlanarak raporlar halinde e-posta yoluyla ulaştırılmaktadır.

Eş zamanlı yayımlama

 

Tüm kullanıcılar ile aynı anda paylaşılıp paylaşılmadığı: Veriler bütün kullanıcılar ile aynı anda paylaşılmaktadır.

Basın veya diğer belirli kullanıcılar ile özel anlaşmalar kapsamında verinin önceden paylaşılıp paylaşılmadığı: Veriler yayımlanmadan önce hiçbir kurum ve kuruluş ile paylaşılmamaktadır.

Bütünlük

Resmi istatistiklerin üretilmesine ilişkin şartlar, koşullar ve gizlilik

İstatistiklerin toplanması, işlenmesi ve dağıtımına ilişkin sorumluluk: Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Kontrolör Kurulu Başkanlığı tarafından belgelendirilen tesislerin idari kayıtlarından elde edilen verilerin üretilmesi ve dağıtımından Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü sorumludur.

Veri üreten kuruluşlar ile veri paylaşımı ve koordinasyon: Üretilen istatistikler Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) ve Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’ne bahsi geçen kuruluşların belirlediği formatta rutin bilgi akışı sağlanmaktadır.

Bireysel cevaplayıcılara ait verinin gizliliği: İstatistikler 5429 sayılı Kanun ve 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında toplanmaktadır. İstatistikler 5429 sayılı Kanunda 13. Maddede yer alan “gizli veriler, ancak doğrudan veya dolaylı tanımlamaya yol açmayacak şekilde diğer bilgilerle birleştirilerek yayımlanabilir” hükmü çerçevesinde toplulaştırılarak paylaşılmaktadır.

İstatistik üretiminde çalışanlar, olanaklar, finansman: Resmi İstatistik üretiminde 1 Kariyer uzmanı ve 2 adet veri hazırlama ve kontrol işletmeni olmak üzere toplam 3 kişi görev almaktadır. Personelin 1'i istatistik, 1'i önlisans, 1'i lise düzeyinde eğitim almıştır. İstatistiğin üretimi Bakanlığa ait özel geliştirilen bir yazılım üzerinden yapılmaktadır. Bu nedenle istatistik üretiminde bir maliyetle karşılaşılmamaktadır.

Kullanıcı ihtiyaçlarının izlenmesi: e-posta yoluyla cevaplanan bilgi taleplerinin sonunda yer alan bir internet adresi üzerinden, kullanıcı memnuniyeti anketi yapılmakta ve bu yöntemle kullanıcıların ihtiyaçları ve memnuniyet seviyeleri ölçülmektedir. Ankete aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir.

http://anketsistemi.kultur.gov.tr/index.php?r=survey/index&sid=413664

Kalite politikası: Uluslararası standartlara uygun güncel, güvenilir, zamanlı ve şeffaf istatistikler üretilmesidir. Resmi İstatistik Programı (RİP) kapsamında yayımlanan Turizm Belgeli Tesis İstatistikleri “Resmi İstatistiklerde Ulusal Kalite İlke ve Standartları” ilkeleri çerçevesinde üretilerek yayımlanmaktadır. Ayrıca, uluslararası standartlara uygun olarak üretilen bu istatistikler Avrupa Birliği (Eurostat) ve Dünya Turizm Örgütüne gönderilmektedir.

Kalitenin izlenmesi: Kalitenin izlenmesine ilişkin olarak verilerin düzenli kontrolü yapılmakta ve gerektiğinde metaveriler güncellenmektedir. Eurostat ve Dünya Turizm Örgütü tarafından önerilen kavram ve içerik gerektiğinde istatistiklere yansıtılmaktadır.

İstatistiklerin yansızlığı: Üretilen istatistikler idari kayıttan (tam sayım) elde edildiğinden örneklemeye bağlı bir yanlılık söz konusu değildir.

Veri kaynakları: Türkiye'deki bütün İllerdeki Turizm Belgeli tesislerin idari kayıtları Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından sisteme tam sayım olarak kayıt edilmektedir.

Yöntem: İstatistik tam sayım yöntemi ile toplanan idari kayıt verilerine dayalı olarak üretilmektedir. Bakanlığımızca belgelendirilen tesislerin bilgileri Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü görevli personeli tarafından sisteme bire bir kayıt edilmektedir.

Dağıtım şekilleri: “Turizm İşletme Belgeli tesisler aylık bülteni” adlı İstatistik Bülteni, e-Devlet üzerinden "Turizm İstatistikleri Talebi" uygulaması veritabanı

https://yigm.ktb.gov.tr/TR-201136/turizm-yatirim-ve-isletme-bakanlik-belgeli-tesis-istati-.html

https://www.turkiye.gov.tr/kultur-bakanligi-turizm-istatistikleri-talebi

İstatistiklerin hatalı yorumlanması ve yanlış kullanımına ilişkin görüş belirtme/tekzip: İstatistiklerin basındaki kullanımları Kültür ve Turizm Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği’nce oluşturulan haber özetlerinden takip edilmektedir. Tespit edilen yanlış yorum ve kullanımlara ilişkin tekzibe esas oluşturacak bilgiler Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği’ne iletilmektedir.

İstatistiksel veri toplama, işleme ve dağıtımdaki şartlar ve koşulların açıklanması: Kültür ve Turizm Bakanlığınca belgelendirilen konaklama tesislerinin bilgileri Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünce sisteme kayıt işlemi yapılır. Her ayın sonunda merkezden rapor alınır. Takip eden ayın 8. Gününde  (hafta sonu veya resmi tatil olması durumunda bir sonraki işgününde) Turizm İşletme Belgeli aylık tesis istatistikleri bülteni internet sayfasından yayımlanır.

Mevsimsel düzeltme: Mevsimsellik yoktur.

İstatistiğin toplanması, işlenmesi ve dağıtılması süreçlerinde bağlayıcı olan mevzuat: 10.07.2018 tarih ve Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 1 no’lu Kararnamesinin 285 (1). Maddesinin (b) bendinde "turizm talep ve türlerinde meydana gelen değişme ve gelişmelerle uyumlu turizm politikalarının oluşturulmasına ve yatırımların yönlendirilmesine elverişli, her türlü araştırmaları yapmak ve yaptırmak, istatistik verilerini toplamak, değerlendirmek ve sektörün yararına sunmak" kararı ile toplanmaktadır.

5429 Sayılı Türkiye İstatistik Kanunu – Resmi İstatistik Programı: Resmi istatistikler Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı ve Programda belirtilen kurum ve kuruluşlar tarafından üretilir, dağıtılır ve yayımlanır. Kurum ve kuruluşların, görev alanları ile ilgiliresmi istatistiklere ilişkin veri derleme, değerlendirme ve yayımlama görev ve yetkisi Programda açıkça belirtilir.

Yayımlanmadan önce veriye devletin içeriden erişimi

Veri yayımlanmadan önce, verinin doğruluğunu kontrol görevi taşıyan kişi ve amirler hariç hiçbir kurum ve kişi ile paylaşılmamaktadır.

İstatistiklerin yorumlanarak yayımlanması

Veri yorumlanmadan, salt istatistik olarak yayımlanmaktadır.

Yenileme ve yöntemdeki büyük değişikliklerin önceden bildirimi

 

 

Revizyon takvimi: Revizyon takvimi bulunmamaktadır.

İlk verinin ve revize edilmiş verinin tanımlanması: Düzenli veri revizyonu yapılmamaktadır.

Metodoloji, veri kaynağı ve istatistiksel tekniklere ilişkin büyük değişikliklerin önceden duyurulup duyurulmadığı: Büyük değişikler olduğunda Bakanlık internet sitesinde duyuru yapılır.

Kalite

İstatistiklerin hazırlanmasında kullanılan yöntem ve kaynaklara ait dokümantasyonun yayımlanması

İstatistiklere ait yöntem ve kapsama ilişkin metaveriler Bakanlık internet sitesinde yayımlanmaktadır. Ayrıca yıllık yayımların içerisinde yöntem ve kavramlarla ilgili açıklamalar yer almaktadır.

https://yigm.ktb.gov.tr/TR-268376/metaveri.html

Bileşen detayının, ilgili veri ile uyumlaştırmanın, kabul edilebilirliğinin güvencesini sağlayan ve istatistiksel çapraz sorguları destekleyen istatistiksel çerçevenin yayımlanması

 

Verinin içsel tutarlılığı: Verilerin içsel tutarlılık kontrolleri yapılmaktadır.

Verinin zamansal tutarlılığı: İstatistikler yayımlandıkları zaman serisinin tamamında kendi içerisinde uyumludur. Zaman serisi 2000 yılından başlayıp günümüze kadar kesintisiz olarak gelmektedir.

Verinin sektörler arası ve alanlar arası tutarlılığı: Turizm talebinin ortak etkisi nedeniyle sınır istatistikleri, konaklama istatistikleri ile benzer değişim eğilimleri göstermektedir. Söz konusu istatistiklerle karşılaştırılarak tutarlılık kontrolleri yapılmaktadır.

Notlar

Metaverinin son gönderilme tarihi

 

Metaverinin son onaylanma tarihi

 

Metaverinin son güncellenme tarihi

 18/05/2021


Resmi İstatistik Metaveri Şablonu, Versiyon 1