YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Seyahat Acentası Unvan Talebi (Yeni Kurulacak Seyahat Acentaları İçin)

SEYAHAT ACENTASI UNVAN TALEBİ
Mevzuat gereğince seyahat acentası unvan talebine sadece tüzel kişiler  başvurabilir.
 • 1- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 • 1.1- BAŞVURU DİLEKÇESİ 

  Seyahat acentası işletme belgesi talebine esas olacak acenta unvan talebinde bulunmak isteyen tüzel kişiler, Bakanlıkça hazırlanmış dilekce veya istenilen bilgilere uygun olarak başvuru sahibince hazırlanmış dilekçe ve varsa isim tesciline ilişkin belge ile seyahat acentası unvanı almak üzere Bakanlığa başvurur.

 • Dilekçede bulunması gereken bilgiler:

  Dilekçede talebin ne olduğu açıkça belirtilerek, başvuruda bulunan tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin adı, soyadı, imzası, unvanı, telefon ve faks numaraları, açık adres bilgileri, BAŞVURU TARİHİ (Unvan başvurusu takip ekranından sorgulama yapabilmek için mutlaka yazılması gerekmektedir.) ile tüzel kişiliğin kaşesine yer verilir.

  Yeni kurulacak seyahat acentası başvurusunda matbu dilekçede bulunan acenta unvanı kısmına tüzel kişilik unvanı yazılır, belge no kısmı ise boş bırakılır.

  Tüzel kişiliği temsile haiz kişinin adı soyadı ve imzası ile şirket kaşesi olmayan dilekçeler işleme alınmamaktadır.

 • Bakanlıkça hazırlanmış veya başvuru sahibince hazırlanacak Acenta Unvan Talep Formu öncelik sırasına göre doldurulur. 
  Değerlendirme sıra ile yapılacak olup, uygun görülen unvan belirlenince talep edilen diğer unvanlara bakılmayacaktır. (Örneğin 6 unvan doldurulan bir formda 3. sırada yer alan unvan uygun görülmüş ise; 4 ve 5. Sıralarda yer alan unvanlara bakılmayacaktır). Form doldurulurken bu husus göz önünde bulundurulmalıdır.
  Talep edilecek unvanlar Unvan Talep Formu gerekmeksizin dilekçede de belirtilebilir.

 • 1.3- BAŞVURU EKLERİ

  Şirket adına 25.000 TL.lik (Yirmi Beş bin) başvuru ücretinin TR35 0001 0017 4503 4831 7055 39 nolu IBAN hesabına yatırıldığına ilişkin Banka Dekontu(Banka yetkilisince imzalanmış ıslak imzalı),
  Şirkete ait Ticaret Sicili Gazetesi sayfalarının birer örneği
  , Ticaret Sicil Gazetesinde henüz yayımlanmamış olması durumunda Ticaret Sicil Tasdiknamesi aslı veya örneği,
  İmza sirküsü aslı veya örneği,

  bulunmaması durumunda başvuru işleme alınmayacaktır.

 •  

   

İŞLEM SÜRECİ

Yeni acenta kurmak isteyen tüzel kişilerin talebinin değerlendirilebilmesi için, yukarıda belirtilen dilekçe, unvan talep formu ve eklerin elden ya da posta yolu ile Bakanlığa ulaştırılması gerekmektedir. Bakanlıkça incelenerek uygun görülen unvan, talep sahibine (PTT kanalı ile başvuruda belirtilen adrese İadeli-Taahhütlü olarak) ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’ne (TÜRSAB) yazılı olarak bildirilir.

BAŞVURUNUN İŞLEMDEN KALDIRILMASI

Bakanlık tarafından acenta unvanının uygun görüldüğünün bildirilmesinden itibaren otuz gün içerisinde Türkiye Seyahat Acentaları Birliğine (TÜRSAB) müracaat edilmemesi veya TÜRSAB’a yapılan başvurudan sonra TÜRSAB tarafından bildirilen eksik belge veya işlemlerin bildirim tarihinden itibaren otuz gün içinde tamamlanmaması durumunda başvuru işlemden kaldırılır.

BAŞVURUNUN TAKİP EDİLMESİ

Başvurular;

http://yatirimisletmeleruygulama.kultur.gov.tr/Acente.Web.Sorgu/Sorgu/unvansorgu

linkinden üç farklı şekilde sorgulanabilmektedir.

 • Başvuru dilekçelerini posta yolu ile gönderenler;

  Evrak arama türünü Dilekçe Bilgisine göre seçerek dilekçe tarihini ve ticaret (şirket) unvanının en az beş harfini yazarak başvurunuz hakkında bilgi alabilirsiniz.

  ÖRNEK 1:

  dilekçe bilgisine göre.PNG

   

 • Başvuru dilekçelerini Bakanlığımız Genel Evrak Birimine şahsen verenler;

  Evrak arama türünü Evrak Bilgisine göre seçerek Genel Evrak Birimi tarafından verilen evrak tarih ve numarasını yazarak başvurunuz hakkında bilgi alabilirsiniz.

  ÖRNEK 2:

        evrak bilgisine göre.PNG

 • Başvuru sahibi şirketin vergi kimlik numarasına göre sorgulama

  Evrak arama türünü Vergi Numarasına Göre seçerek şirketin vergi numarasını yazarak sorgulama yapabilirsiniz.


          vergi kimlik numarasına göre.PNG


  Başvuru sorgulama sonucunda unvan talep başvurunuz onaylanmış ise;

  Tarafınıza posta yolu ile gönderilecek olan Bakanlığımız cevap yazısını PTT takip numarasının (ekranın sağ alt köşesinde bulunan TB ile başlayan)  yanında bulunan linki (PTT Gönderi Takibi için tıklayın) tıklayarak ya da http://gonderitakip.ptt.gov.tr/ internet adresinde gönderi takipten takip edebilirsiniz.

  • ÖRNEK 3:

         olumlu unvan.PNG