YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Esas ve Usuller

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

KAMU ELİYLE YAPILAN KÜLTÜR YATIRIMLARINA DESTEK PROJESİ

HAKKINDA ESAS VE USULLER

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç

MADDE 1

Bu esas ve usullerin amacı, Bakanlığımız Yatırım Programında yer alan 2009H040050 proje numaralı “Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Destek Projesi”nin harcamaya ilişkin uygulama esaslarını oluşturmaktır.

Kapsam

MADDE 2

Bu esas ve usuller, Bakanlığımız Yatırım Programında yer alan 2009H040050 proje numaralı “Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Destek Projesi” ile ilgili hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3

Bu esas ve usuller, 12 Ocak 2013 tarih ve 28526 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazetede yayımlanan 2013 Yılı Yatırım Programının Bakanlığımızla ilgili bölümünde “Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Destek Projesi”nin bulunduğu sayfanın (26) numaralı dip notunda yer alan, “Bakanlıkça hazırlanıp Kalkınma Bakanlığınca Onaylanacak Esas ve Usuller kapsamında harcama yapılabilecektir” hükmü gereğince hazırlanmıştır.

Tanımlar ve Kısaltmalar

MADDE 4

Bu esas ve usullerde geçen;

a) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,

b) Bakan: Kültür ve Turizm Bakanını,

c) SGB: Kültür ve Turizm Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığını,

d) Proje: Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına (Kültür Merkezleri, Kongre Merkezleri, Müzeler, Kütüphaneler ve benzeri amaçlı yapılar) Destek Projesini,

e) Destek Kararı: Kamu eliyle yapılan kültür yatırımının Bakanlıkça desteklenmesine ilişkin Bakanlık kararını,

f) Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımı: Bakanlık dışında diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan / yapılacak kültür merkezleri, kongre merkezleri, müzeler, kütüphaneler ve benzeri yatırımları,

g) Yatırım projesi: Kamu eliyle yapılan kültür yatırımı projesini,

h) KDV: Katma Değer Vergisini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Proje İle İlgili Genel Hususlar

Projenin Amacı

MADDE 5

Projenin amacı, Bakanlığın görev alanı içinde olmakla birlikte, diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından başlanacak veya başlanılan, ancak mali kaynak yetersizliği nedeniyle başlanılamayan veya bitirilemeyen kültür yatırımlarının gerçekleştirilerek kamunun hizmetine sunulmasını sağlamaktır.

Destek Kararı

MADDE 6

(1) Destek kararı, destek verilecek yatırım projesinin, Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Destek Projesi kapsamında desteklenmesine ilişkin Bakan Onayından ibarettir.

(2) Destek kararı verilen yatırım projelerine ödenek aktarılabilmesi için yatırım projesinin en az %50 oranında fiziki gerçekleşmesinin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce tespit edilmiş olması gereklidir.

(3) Destek kapsamına alınacak projeler belirlenirken; il-ilçe merkezi önceliği, yerleşim yerinin nüfusu ve kültür yatırımı ihtiyacı göz önünde bulundurulur.

(4) Destek kararı verilmeden önce Bakanlık yerinde inceleme yaptırabilir.

(5) Ticari amaçla yapılan yatırımlar bu projenin kapsamı dışındadır.

Destek Oranı

MADDE 7

(1) Proje kapsamında Bakanlık tarafından diğer kamu kurum ve kuruluşlarının onarım ve yatırım projelerine sağlanacak ödenek desteği;

(a) Söz konusu projenin uygulanmasına ilişkin ihaleye çıkılarak yaptırılan işlerde, sözleşme bedelinin % 50’sini,

(b) İhaleye çıkılmadan ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının kendi imkânları ile yapılan işlerde, bağlı bulundukları Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce onaylanacak işin tamamını kapsayan yaklaşık maliyet bedelinin %50’sini, geçmeyecektir.

(c) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait mevcut binalarda;

c-1- İhaleye çıkılarak yaptırılacak olan kültür merkezi, kongre merkezi, kütüphane, müze ve benzeri amaçlı yapıların dönüşümüne ilişkin tadilat ve onarım işlerinde sözleşme bedelinin % 50’sini,

c-2- İhaleye çıkılmadan kamu kurum ve kuruluşlarının kendi imkanları ile yapacakları kültür merkezi, kongre merkezi, kütüphane, müze ve benzeri amaçlı yapıların dönüşümüne ilişkin tadilat ve onarım işlerinde, bağlı bulundukları Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce onaylanacak işin tamamını kapsayan yaklaşık maliyet bedelinin % 50’sini, geçmeyecektir.

(2) Proje kapsamında ihtiyaç duyulması halinde, yatırım projesinin proje yapım bedeli veya bir kısmı (KDV hariç) ayrıca Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Destek Projesinden karşılanabilir.

(3) Bakanlığımız Yatırım Programında yer alan kültür merkezi projelerinden fiziki gerçekleşmeleri % 50’nin altında olan projelere, yerel yönetimlere devredilmeleri durumunda, Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Destek Projesi kapsamında öncelikli olarak ödenek tahsis edilebilir.

(4) Proje kapsamında sağlanacak ödenek desteği bedellerine Katma Değer Vergisi (KDV) dâhil edilmez.

Diğer Hususlar

MADDE 8

(1) Yardım talebine konu alan Kültür Merkezi projelerinde; Kültür Merkezinin kullanım fonksiyonu itibariyle ana ünitesi olan konferans, toplantı, tiyatro ve gösterilere imkan sağlayacak şekilde planlanmış çok amaçlı salon, salonun kullanım fonksiyonuna bağlı olarak yer alması zorunlu olan fuaye, yeterli sayıda wc ve lavabolar, sahne, sahneye bağlı soyunma, dinlenme ünitelerinin ve kütüphane, sergi, atölye vb. mekanların bulunması gerekmektedir.

(2) Kültür Evi niteliğinde kullanılması planlanmış yapılarda ise; en az 100 kişi kapasiteli toplantı, konferans vb. nitelikte etkinliklerin yapılabileceği salon, kütüphane, sergi alanı, atölye gibi mekânların yer alması gerekmektedir.

(3) Yardım talebine konu olan projenin; içerisinde ticari alanlar, spor aktiviteleri ve düğün salonu v.b. gibi mekânları da kapsaması durumunda, yalnızca “kültür merkezi, kongre merkezi, kütüphane, müze vb.” kısmına ödenek desteği verilmesi mümkün olacaktır.

(4) Müze yapılmak üzere destek kararı verilen yapı tescilli taşınmaz ise en az % 50 oranında fiziki gerçekleşmesinin ilgili Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğünce tespit edilmesi gereklidir.

(5) Proje kapsamında ödenek desteği sağlayacak ilgili birim tarafından Destek Kararı verilen her bir iş için “Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Destek Projesi Hakkında Esas ve Usullerde yer alan şart ve nitelikleri taşımaktadır.” ibaresinin bulunduğu uygunluk yazısı Strateji Geliştirme Başkanlığına gönderilir.

(6) İş veya keşif artışlarından kaynaklanan durumlarda ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde işlem yapılır.

Protokol

MADDE 9

Destek verilmesi kararlaştırılan projelerden söz konusu desteğe ilişkin tarafların hak ve yükümlülükleri bir protokolle düzenlenir. Protokol, Bakanlık adına Bakan, desteği alacak kurum adına kurumun en üst yöneticisi tarafından imzalanır. Bakan, imza yetkisini yazılı olarak uygun gördüğü yöneticilere devredebilir.

Proje Parametrelerinde Yıl İçinde Yapılacak Değişiklikler

MADDE 10

Proje kapsamında yer alan ödeneklerin Bakanlığımızın diğer yatırım projelerine aktarılmaması esastır. Ancak, zorunlu hallerde Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararda yer alan usullere uyulur.

İzleme ve Rapor

MADDE 11

(1) Desteklenen projelere ilişkin harcamalar ve fiziki gerçekleşme durumları, ödenek desteğini sağlayan birim tarafından izlenir ve buna ilişkin bilgiler periyodik olarak mali yılın bitimini müteakip 1 (bir) ay içinde Strateji Geliştirme Başkanlığına gönderilir.

(2) Projenin gerçekleşmesi ve gelişimiyle ilgili genel değerlendirmelerin yapıldığı raporlar, Kalkınma Bakanlığına gönderilmek üzere periyodik olarak mali yılın bitimini müteakip 1 (bir) ay içinde Strateji Geliştirme Başkanlığına gönderilir.

Amaç Dışı Kullanma

MADDE 12

(1) Bakanlık tarafından sağlanan destekler amacı dışında kullanılamaz.

(2) Sağlanan desteğin amacına uygun kullanıp kullanılmadığı Valilikçe (Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü) izlenir ve gerekli görüldüğünde Bakanlık tarafından denetlenebilir.

(3) Desteğin amacı dışında kullanıldığının tespiti halinde, sağlanan desteğin geri alınması için gerekli yasal işlemler yapılır.

SON HÜKÜMLER

Son Hükümler

Tereddütlerin Giderilmesi

MADDE 13

(1) Proje kapsamında, doğacak tereddütleri ve uygulamaya ilişkin aksaklıkları gidermeye, uygulamayı yönlendirmeye, gerekli düzenlemeleri yapmaya ve bilgi talep etmeye SGB yetkilidir.

GEÇİCİ MADDE (1)

Bu esas ve usullerin yürürlüğe girmesinden önce imzalanmış protokoller geçerlidir. Gerek görülmesi halinde mevcut protokollere bu esas ve usuller çerçevesinde ek protokoller düzenlenebilir.

Yürürlük

MADDE 14

Bu esas ve usuller Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15

Bu esas ve usulleri Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

SGB yazısı ve eki usul ve esaslar