YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Mali İşler ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü

Görev ve Sorumlulukları:
 
-Genel Müdürlüğün görev alanı ile ilgili olarak, diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemleri yürütmek ve sonuçlandırmak,
-Yolluk, mal ve hizmet alımları işlemlerini yürütmek,
-Genel Müdürlük demirbaş kayıtlarını tutmak ve ayniyat işlemlerini yapmak,
-4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre yapılan ihale işlemlerini yürütmek,
-Genel Müdürlük personelinin ilgili kanun ve mevzuat çerçevesinde maaş ve vb. ödemelerini yapmak,
-Makamca verilen benzer görevleri yürütmek.