YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Teknik Yardım Şube Müdürlüğü

Görev ve Sorumlulukları
 
Şube Müdürlüğünün görevleri Valiliklere 12/12/2019 tarih ve 1033232 sayılı yazı ekinde gönderilen Bakanlık Makamının 13.12.2019 tarih ve 1033680 sayılı 2019/01 No’lu Genelgesi’nde belirtildiği üzere, mahalli idarelerin turizm amaçlı altyapı ve çevre düzenleme kapsamında aşağıdaki projelerine bütçe imkanları dahilinde mali yardım yapılmasını sağlamaktadır.
 
Mali Yardım Konuları:
 

- Katı atık bertaraf tesisi,
- Atıksu arıtma tesisi/sistemleri,
- Kanalizasyon-kollektör hattı veya şebekesi,
- İçmesuyu tesis ve sistemleri,
- Jeotermal suyun tesis ve sistemleri,
- Trafo ve aydınlatma sistemleri,
- Kış sporları mekanik tesisleri ve altyapı uygulamaları,
- WC ve fosseptik,
- Çevre, meydan, park ve yol düzenlemesi gibi altyapı uygulamaları.

 
Mali Yardım Dosyasında Bulunması Gerekenler:
 
1-Talep yazısı,
2-Gerekçe raporu, (mali yardın talebinde bulunulan işin turizme katkısının belirtilmesi), 
3-Bakanlıktan mali yardım talep edildiğine ilişkin kurul kararı (İl Daimi Encümeni - Belediye Encümeni - Birlik Yönetim Kurulu vs.), yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarının başvurularında Valilik Oluru,
4-Proje uygulama alanına ait doküman (onaylı imar planı, vaziyet planı, harita vs.),
5-Mülkiyet sorunu olmadığına dair belge (tapu, kira kontratı, tahsis belgesi ile, yol, kanalizasyon hattı, içme suyu isale hattı vb. uygulamalar için mülkiyet sorunu olmadığına dair ilgili idarece hazırlanarak onaylanacak beyan),
6-Uygulanacak proje (proje yapımı talebinde istenmez),
7-Yaklaşık Maliyet (Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuata uygun),
8-Yapılacak işin zaman çizelgesi veya işin yapım süresini belirten belge,

9-Yardım talep edilen konuya ait önceki yıllarda Bakanlığımızca mali yardım yapılıp yapılmadığına ilişkin doküman (Bakanlığımızca yardım yapıldı ise miktarlarının ve yıllarının, herhangi bir ödenek alınmamış ise alınmadığının belirtilmesi),

10-Mali yardım alınması halinde, alınan mali yardımın gönderilen amacın dışında kullanılmayacağına dair taahhütname.
 
Not: Belgelerin, yetkilileri tarafından onaylanmış asılları ya da yetkilileri tarafından onaylı suretleri olmalıdır. Bu belgelerin fotokopileri belge niteliği taşımaz. Eksik belgeli talepler değerlendirmeye alınmaz.

 

Dosyanın teslim edileceği yer :
 
1(bir) takım mali yardım talep dosyası İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine verilebildiği gibi,
 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü
İsmet İnönü Bulvarı No:32 Emek 06100 ANKARA
 
Adresine de gönderilebilir.
 
Ayrıntılı Bilgi İçin  
Tel    :  0312 470 80 00  (Santral)
   0312 212 20 01
  Faks  :   0312  470 69 86