YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Teknik Yardım Şube Müdürlüğü

Görev ve Sorumlulukları
 
Şube Müdürlüğünün görevleri Valiliklere 11.03.2015 tarih ve 48358 sayılı yazı ekinde gönderilen Bakanlık Makamının 10.03.2015 tarih ve 46936 sayılı 2015/04 No’lu Genelgesi’nde belirtildiği üzere, mahalli idarelerin turizm amaçlı altyapı ve çevre düzenleme kapsamında aşağıdaki projelerine bütçe imkanları dahilinde mali yardım yapılmasını sağlamaktadır.
 
Mali Yardım Konuları:
 
- Katı atık bertaraf tesisi,
- Atıksu arıtma tesisi-sistemleri,
- Kanalizasyon-kollektör hattı veya şebekesi,
- İçmesuyu tesis ve sistemleri,
- Trafo ve aydınlatma sistemleri,
- Kış sporları mekanik tesisleri ve altyapı uygulamaları,
- WC ve fosseptik,
- Çevre, meydan, park ve yol düzenlemesi gibi altyapı uygulamaları.

 
Mali Yardım Dosyasında Bulunması Gerekenler:
 
1-Talep yazısı,
2-Gerekçe raporu,
3-Bakanlıktan mali yardım talep edildiğine ilişkin kurul kararı (İl Daimi Encümeni - Belediye Encümeni - Birlik Yönetim Kurulu vs.),
4-Proje uygulama alanına ait doküman (onaylı imar planı, vaziyet planı, harita vs.),
5-Mülkiyet sorunu olmadığına dair belge (tapu, kira kontratı, tahsis belgesi ile, yol, kanalizasyon hattı, içme suyu isale hattı vb. uygulamalar için mülkiyet sorunu olmadığına dair ilgili idarece hazırlanarak onaylanacak beyan),
6-Uygulanacak proje (proje yapımı talebinde istenmez),
7-Yaklaşık Maliyet (Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuata uygun),
8-Yapılacak işin zaman çizelgesi veya işin yapım süresini belirten belge,

9-Yardım talep edilen konuya ait önceki yıllarda Bakanlığımızca mali yardım yapılıp yapılmadığına ilişkin doküman (Bakanlığımızca yardım yapıldı ise miktarlarının ve yıllarının, herhangi bir ödenek alınmamış ise alınmadığının belirtilmesi),

10-Mali yardım alınması halinde, alınan mali yardımın gönderilen amacın dışında kullanılmayacağına dair taahhütname.
 
Not: Belgelerin, yetkilileri tarafından onaylanmış asılları ya da yetkilileri tarafından onaylı suretleri olmalıdır. Bu belgelerin fotokopileri belge niteliği taşımaz. Eksik belgeli talepler değerlendirmeye alınmaz.

 
Dosyanın teslim edileceği yer :
 
1(bir) takım mali yardım talep dosyası İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine verilebildiği gibi,
 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü
İsmet İnönü Bulvarı No:32 Emek 06100 ANKARA
 
Adresine de gönderilebilir.
 
Ayrıntılı Bilgi İçin  
Tel    :  0312 470 80 00  (Santral)
   0312 212 20 01
  Faks  :   0312 223 54 48