YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü

Şube Müdürlüğünün Görev ve Sorumlulukları

  • Taşradaki kültür merkezlerinin giderleri için cari ödenek taleplerini değerlendirmek,
  • Yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere göre Dairenin mali işlerini yürütmek,
  • Personel konuları ile ilgili genelge ve talimatlar ile Başkanlık Makamınca gönderilen diğer genelge ve talimatların duyurulmasını yapmak ve yaptırmak,
  • Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve amirlerce verilen görevleri yapmak ve yaptırmak,
  • Daire Başkanlığına gelen ve giden evrakların kayıtlarını tutmak, gelen evrakın şubelere göre sevkini yapmak,
  • Daire Başkanlığının yazı işlerini yerine getirmek,
  •  Yeni hizmete açılacak olan kültür merkezlerinin kuruluşu ile kadro ihdas tekliflerine ait yazışmalar yapmak,
  • Kültür merkezlerinin mali ve idari durumlarını takip etmek, ihtiyaçlarını belirlemek ve bu konuda gerekli çalışmaları yapmak,
  •  Yatırım programlarının hazırlanmasını yapmak,
  • Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Destek Projesi kapsamında yardım sağlamak amacıyla talep dosyalarının incelemesini, değerlendirilmesini, makam onaylarının alınmasını, protokollerin hazırlanmasını, ödeneklerinin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığının takibini yapmak.