YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Arazi Tahsis Daire Başkanlığı

Başkanlığın Görev ve Sorumlulukları:

- Ülke çapında imar planı bulunan veya bulunmayan alanlarda turizm potansiyelinin belirlenmesine yönelik mülkiyet araştırması yapmak, sektörün istifadesine sunulacak ve imar planında turizm kullanımına ayrılan kamuya ait taşınmaz malların gerektiğinde kamulaştırma dahil olmak üzere Bakanlık tasarrufuna alınarak turizm yatırımcılarına tahsis işlemlerini yürütmek, görevle ilgili olarak diğer kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, turizm yatırımı konusunda yerli ve yabancı yatırımcıları yönlendirmek ve Makamca verilecek diğer görevleri yapmaktır.

 

Şube Müdürlükleri ve Görevleri


1) Arazi Değerlendirme ve Temin Şube Müdürlüğü

- Turizm sektörünün istifadesine sunulacak kamu arazilerinin mülkiyet araştırmasını yapmak, turizm potansiyellerini belirlemek ve taşınmaz mallar üzerinde detay mülkiyet araştırmasını (işgal, tecavüz vb.) yapmak;
- Turizm alan ve merkezi içindeki ve dışında bulunan ve imar planında turizm kullanımına ayrılan kamu arazilerinin Bakanlığa tahsisini gerçekleştirmek ve bu taşınmaz malların teslim alınmasını sağlamak;
- Bakanlığın ihtiyacı olan hizmet binaları ve altyapı hizmetleri için gerekli taşınmaz malları temin etmek;
- İmar planlarında turizm kullanımına ayrılan ve özel mülkiyette bulunan alanlarda kamulaştırma mevzuatına uygun olarak kamu yararı kararı alınması ve diğer gerekli yasal işlemleri ikmal ederek kamulaştırma işlemlerini sonuçlandırmak, bu amaçla Bakanlık bütçesinde gerekli kamulaştırma ödeneğinin tespitine ilişkin çalışmalar yapmak, kamulaştırma işlemlerine ilişkin diğer kamu kurumları ile işbirliği yapmak.

 

2) Arazi Tahsis Şube Müdürlüğü

-İlanen tahsis edilmesi uygun görülen kamu taşınmazlarının Müzakere (Açık Artırma) işlemleri ile Müzakere Komisyonunun sekretarya hizmetlerini yürütmek;
-Kamu taşınmazlarının turizm yatırımcılarına tahsis edilmesine ilişkin ön izin ve kesin tahsis işlemleri ile yatırımların süresi, tahsisin veya tahsis sahibi şirketlerin hisselerinin devri, tahsisli taşınmazlar üzerinde gerçekleştirilen tesislerin tür sınıf ve kapasite değişiklikleri, ek alan tahsisi işlemleri ve tahsis sahibi şirketlerin diğer talepleriyle ilgili olarak gerektiğinde Arazi Tahsis Komisyonu gündemini oluşturmak ve bu Komisyonun sekretarya hizmetlerini yürütmek;
-Kamu kurum ve kuruluşlarına ilansız olarak taşınmaz tahsisi işlemlerini yürütmek;
-İlgili mevzuattan doğan ve Makam tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

 

3) Plan Aplikasyon Şube Müdürlüğü

- Bakanlığın tasarrufuna alınana kamu arazilerinin tahsis duyurusu, bilgi ve harita föyleri vb. şartname koşullarını belirleyerek ilan paketini hazırlamak ve duyuru ile ilgili işlemleri yürütmek;
- Bakanlığa tahsis edilen kamu arazilerinin gerekmesi halinde ilan öncesinde plan değişikliklerinin yapılmasını sağlamak.

 

4) Uygulama ve İzleme Şube Müdürlüğü
- Tahsisi yapılan yatırımcıların tahsis, süre ve durumları ile ilgili firmalara gerekli uyarıları yapmak, işlem yapılması gerekenleri Arazi Tahsis Şube Müdürlüğüne iletmek;
- Yapılan tahsislerle ilgili istatistik, doküman ve bilgileri derlemek, yayımları hazırlamak;
- Personelle ilgili duyuruları yapmak;
- Başkanlık evrak işlemlerini yürütmek.