YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Adres Tashihi Talebi

İSTENİLEN BELGELER

1. Başvuru dilekçesi: Bakanlıkça hazırlanmış matbu dilekçe doldurulur. Dilekçede, talebin ne olduğu açıkça belirtilir, tesisin belge numarası, adı ve başvuruda bulunan kişinin adı-soyadı, imzası, tarih, irtibat telefonları ile tesisin adres bilgilerine yer verilir. Başvuru sahibi tüzel kişilik ise, dilekçede kaşe ve tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişilerin imzası bulunur. Bu dilekçede öncelik sırasına göre birden fazla isim belirtilir. 

2. Adres teyit yazısı: Adres tashihi taleplerinde, başvuru dilekçesine ek olarak tesisin ilgili belediyesinden en son adresinin teyit edildiği yazı istenir. Belge alma aşamasında işyeri açma ve çalışma ruhsatının ibraz edilmesi durumunda; İlgili belediyesinden alınmış, tesisin adresi ile uyumlu işyeri açma ve çalışma ruhsatının gönderilmesi gerekmektedir. Geçici işyeri açma ve çalışma ruhsatı kabul edilmeyecektir.

Önemli Bilgi:

- Bakanlığımıza, belgelerin aslı veya aslını vermeye yetkili mercii veya noterce onaylanmış örnekleri verilir. İlgili belediyesince onaylanması durumunda; onaylayan kişinin adı, görev unvanı ve imzasının bulunması gerekmektedir.

- Bakanlığımıza verilen belgelerde yer alan tesisin adı, adresi, ada-pafta-parsel numarası gibi bilgilerin birbirleriyle uyumlu olması gerekir.

İŞLEM SÜRECİ

Adres değişikliğine ilişkin talep Bakanlıkça uygun görüldükten sonra yeni adrese uygun belge düzenlenir.