YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

7. Grup Değişikliği Talebi (Bu Talep TÜRSAB Aracılığıyla Yapılır)


İSTENEN BELGELER

 

1. Başvuru Dilekçesi

Seyahat acentası, grup değişikliği talebini bir dilekçe ile TÜRSAB’a yapar. Bu dilekçede talebin ne olduğu açıkça belirtilir ve başvuruda bulunan tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin adı, soyadı, imzası, acenta ve şirket unvanı, belge numarası, telefon ve faks numaraları, açık adres bilgileri, başvuru tarihi ile tüzel kişiliğin kaşesine yer verilir.

 

2. Kuruluş Teminatı

4734 sayılı Kanun'un 34 üncü maddesinde belirtilen değerler üzerinden TÜRSAB aracılığı ile Bakanlığımıza ibraz edilecek teminat. (acenta ve şirket ünvanının yer aldığı, kesin ve süresiz teminat mektubunun veya Kültür ve Turizm Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğüne teminatın yatırıldığına dair belgenin aslı)
 

Seyahat acentası gruplarına göre yatırılacak olan teminat miktarları aşağıda belirtilmiştir.

a) A grubu seyahat acentası için 7.000,00.-TL (yedibin Türk Lirası)

b) B grubu seyahat acentası için 6.000,00.-TL (altıbin Türk Lirası)

c) C grubu seyahat acentası için 5.000,00.-TL (beşbin Türk Lirası)
Ticaret Sicili Gazetesi, Ticaret Sicil Tasdiknamesi, kuruluş teminatı, taahhütnameler vb. belgelerde yer alan acentanın unvanı, tüzel kişiliğin unvanı, adresi gibi bilgilerin birbirleriyle uyumlu olması gerekir.


 

 

İŞLEM SÜRECİ

Grup değişikliği talebi bulunan seyahat acentasının, söz konusu değişikliğin yapılabilmesi için öncelikle yukarıda belirtilen dilekçe ve belgeler ile TÜRSAB’a başvurması gerekir. TÜRSAB, kendisine yapılan başvuruya ilişkin belgeler tamamlandıktan sonra, ibraz edilen belgeler üzerinde inceleme ve değerlendirme yapar. Grup değişikliği başvurusuna ilişkin dosya TÜRSAB tarafından Bakanlığa intikal ettirilir. Bakanlığa intikal eden grup değişikliğine ilişkin dosya Bakanlıkça incelenir. Bakanlıkça yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda eksikliğin bulunması durumunda, eksikliğin tamamlanması TÜRSAB’a bildirilir. Talebin uygun görülmesi halinde, belge düzenlenmesi için Makam Onayı hazırlanır. Makam Onayından sonra, yeni gruba göre seyahat acentası işletme belgesi düzenlenir. Düzenlenen seyahat acentası işletme belgesi, başvuru sahibine teslim edilmek üzere ilgili İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne gönderilir ve durum TÜRSAB’a bildirilir. Belge harçlarının Bakanlığımızca belirlenen hesaplara yatırıldığına ilişkin belgelerin ibraz edilmesinden sonra, belge İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden alınır.