YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

9. Ortaklık Veya Yönetim Kurulu Değişikliği Talebi (Bu Talep TÜRSAB Aracılığıyla Yapılır)


İSTENEN BELGELER

 

1. Başvuru Dilekçesi

Seyahat acentası, ortak veya yönetim kurulu değişikliği talebini Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanmasından itibaren otuz gün içinde TÜRSAB’a bir dilekçe ile bildirir. Bu dilekçede talebin ne olduğu açıkça belirtilir ve başvuruda bulunan tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin adı, soyadı, imzası, acenta ve şirket unvanı, belge numarası, telefon ve faks numaraları, açık adres bilgileri, başvuru tarihi ile tüzel kişiliğin kaşesine yer verilir.

 

2. Ticaret Sicili Gazetesi

Anonim şirketlerde yönetim kurulu değişikliğinin, diğer şirketlerde ise ortaklar kurulu değişikliğinin yayımlandığı Ticaret Sicili Gazetesinin tarih ve sayısının belirtildiği beyan.

 

3. Ticaret Sicil Tasdiknamesi
Son duruma ilişkin, temsile yetkili kişi veya kişilerin de belirtildiği Ticaret Sicil Tasdiknamesi.

 

4. Sahip ve Temsile Yetkili Kişilere İlişkin Belgeler

Anonim şirketlerde yönetim kurulu üyeleri ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin, diğer şirketlerde ise tüm ortakların ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin Ek-2 de yer alan T.C Kimlik Numarası ve adli sicil beyanı.

 

5. İmza Sirküleri

Tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişilerin imza sirküleri.

 

 

 

Ticaret Sicili Gazetesi, Ticaret Sicil Tasdiknamesi, kuruluş teminatı, taahhütnameler vb. belgelerde yer alan acentanın unvanı, tüzel kişiliğin unvanı, adresi gibi bilgilerin birbirleriyle uyumlu olması gerekir.

 

 

CEZAİ YAPTIRIM

1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununun 17 nci maddesi:

“Seyahat acentalarının sahipleri, tüzel kişilerde yönetim kurulu adına yetkili yöneticiler, dilekçelerinde yazılan ve işletme belgelerinde söz konusu olan hususlarda, meydana gelen değişiklikleri, oluşundan itibaren 30 gün içinde Bakanlığa yazı ile bildirirler.”

hükmüne amir olup;

 

Aynı Kanunun 27 nci maddesinin (a) bendinin (2) numaralı alt bendi ise:

“ Bu Kanunun 7, 17, 19 veya 21 inci maddelerinden birinin veya 10 uncu maddesinin (c), (ç) veya (d) bentlerinden birinin ihlalinin tespiti halinde bin Türk Lirası.”

idari para cezası ile cezalandırılacağı hükmünü içermektedir.

 

Bu nedenle, ortaklık veya yönetim kurulu değişikliğini zamanında bildirmeyen seyahat acentasına 1618 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin (a) bendinin (2) numaralı alt bendine göre bin Türk Lirası idari para cezası verilir.

 

İŞLEM SÜRECİ

Ortak veya yönetim kurulu değişikliği talebi bulunan seyahat acentasının, söz konusu değişikliğe işlem yapılabilmesi için öncelikle yukarıda belirtilen dilekçe ve belgeler ile TÜRSAB’a başvurması gerekir. Değişiklik başvurusuna ilişkin TÜRSAB tarafından tamamlanan dosya Bakanlığa intikal ettirilir. Bakanlığa intikal eden ortak veya yönetim kurulu değişikliğine ilişkin dosya Bakanlıkça incelenir. Bakanlıkça yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda eksikliğin bulunması durumunda, eksikliğin tamamlanması TÜRSAB’a bildirilir. Talebin uygun görülmesi halinde, Makam Onayı hazırlanır.