YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

13. Acentanın Teminat Mektuplarının Değiştirilmesi Talebi


28/12/2006 tarihli ve 5571 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu ile Turizmi Teşvik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun yürürlüğe girdiği 13/1/2007 tarihinden önce kurulmuş bulunan seyahat acentaları, 1618 Sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (e) bendinde belirtilen teminatı, Seyahat Acentaları Yönetmeliğinin yayımından (05/10/2007 tarih ve 26664 sayılı Resmi Gazete) itibaren iki yıl içinde Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen esaslar çerçevesinde Bakanlığa ibraz etmekle yükümlüdürler. Bu teminatın ibrazı hâlinde Bakanlıktaki mevcut teminatı iade edilir.

 

 

İSTENEN BELGELER

 

1. Başvuru Dilekçesi

Seyahat acentası, kuruluş teminatının değiştirilmesi talebini matbu dilekçe ile Bakanlığa yapar. Bu dilekçede talebin ne olduğu açıkça belirtilir ve başvuruda bulunan tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin adı, soyadı, imzası, acenta ve şirket unvanı, belge numarası, telefon ve faks numaraları, açık adres bilgileri, başvuru tarihi ile tüzel kişiliğin kaşesine yer verilir.

 

2. Kuruluş Teminatı

4734 sayılı Kanun'un 34 üncü maddesinde belirtilen değerler üzerinden TÜRSAB aracılığı ile Bakanlığımıza ibraz edilecek teminat. (acenta ve şirket ünvanının yer aldığı, kesin ve süresiz teminat mektubunun veya Kültür ve Turizm Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğüne teminatın yatırıldığına dair belgenin aslı)
 

Seyahat acentası gruplarına göre yatırılacak olan teminat miktarları aşağıda belirtilmiştir.

a) A grubu seyahat acentası için 7.000,00.-TL (yedibin Türk Lirası)

b) B grubu seyahat acentası için 6.000,00.-TL (altıbin Türk Lirası)
c) C grubu seyahat acentası için 5.000,00.-TL (beşbin Türk Lirası) 


 

- Bakanlığa verilen belgelerde yer alan acentanın unvanı, adresi gibi bilgilerin birbiriyle uyumlu olması gerekir.
 

  

İŞLEM SÜRECİ

Teminat değişikliği işlemlerinde dilekçe ekinde yeni teminat mektubu ile Bakanlığa başvurulur. Acentanın yeni teminatı ibraz etmesi hâlinde Bakanlıktaki mevcut teminatı, teminatın düzenlendiği bankaya iade edilir.

 

KURULUŞ TEMİNATININ EKSİLMESİNDE, GRUP DEĞİŞTİRİLMESİ HÂLİNDE TEMİNAT

Grup değişikliğinde; iki grup arasında iadesi gereken kuruluş teminatı farkı varsa, fark bir yıl süreyle Bakanlıkça alıkonulur, mahsubu gerektiren bir durum yoksa bir yılın bitiminde kuruluş teminatı farkı iade edilir.

 

Her ne suretle olursa olsun teminat eksikliği hâlinde eksik kalan miktar Bakanlık bildiriminden itibaren otuz gün içinde acenta tarafından tamamlanır.