YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Deniz Turizmi Tesisleri Turizm İşletme Belgesinin Kısmi Turizm İşletme Belgesine Çevrilmesi Talebi

Turizm işletme belgesiyle faaliyette bulunan deniz turizmi tesisi işletmeleri, tür ve sınıfının gerektirdiği asgari nitelikleri sağlayacak şekilde ilave yatırım ve tadilat yapabilirler. Bu durumda ilaveler yatırım kapsamında tutulur. İşletmeye kısmi işletme belgesi verilebilir.

İSTENEN BELGELER

1. Başvuru dilekçesi: Bakanlıkça hazırlanmış wordmatbu dilekçe doldurulur. Kısmi turizm işletme belgesi talebinde bulunan gerçek kişi veya temsile yetkili kılınan kişi tarafından isim, tarih ve adres belirtilerek, tüzel kişi ise tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişiler tarafından isim, adres, tarih ve tüzel kişilik unvanı belirtilerek imzalanır.

2. İmar plan onay yazısı: Yapılacak olan yatırım, imar planı değişikliği gerektiriyorsa ilgili idarece onaylandığına ilişkin onay yazısı istenir.

3. Kıyı yapıları projesi: Yapılacak olan yatırım kıyı yapılarını kapsıyorsa Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünden alınacak uygun görüş yazı istenir.

4. Mülkiyet belgeleri: Mülkiyet durumuna göre sahibinden veya ilgili kurumlardan uygun görüş yazısı istenir.

5. Vaziyet planı: Yapılacak değişikliği de kapsayan, kara alanında ve denizde yapılacak yapıların mahal adlarını ve yerleşim durumlarını gösteren uygun ölçekli vaziyet planı istenir.

6. Rapor: Yapılacak değişikliğe ilişkin, belge talebinde bulunan yatırımcı tarafından hazırlanacak deniz turizmi tesisi raporunda; yatırımın türü, tür ve sınıfının asgari nitelikleri, adı, adresi, ada, pafta, parsel numarası, mülkiyet durumu hakkında bilgi, mal sahibinin adı, adresi, irtibat telefonu, belge sahibinin adı, adresi, irtibat telefonu, elektronik posta adresi, yatırımın başlama ve yatırımın tahmini tamamlanma süresi, toplam liman alanı metrekaresi, toplam inşaat alanı, denizde bağlama, karada park kapasitesi, rıhtım ve iskeleler, konaklama, yeme-içme, spor tesisleri, duş, tuvalet gibi ünitelerin kullanım kapasitesi, limanın yerleşim merkezlerine uzaklığı, ulaşım durumu, akaryakıt ikmal imkanları, elektrik, haberleşme, su temini, yangın ihbar ve ikaz sistemi ve istasyonu, drenaj, otopark, kanalizasyon, katı ve sıvı atıkların imhası, bedensel engellilere ilişkin düzenlemeler, finansman ve pazarlaması ile ilgili bilgiler yer alır. Söz konusu raporda temsile yetkili kişinin imzası bulunur.

Notlar:

- Bakanlığımıza belgelerin aslı veya aslını vermeye yetkili mercii tarafından “aslı gibidir” onaylı suretleri veya noterce onaylanmış suretleri ile yazılı olarak başvurulur. İstenilen belgelerin aslının getirilmesi halinde ise, belgenin ibraz edilen belgeye uygunluğu kontrol edildikten sonra, ilgili görevli tarafından isim ve unvan yazılarak tasdik edilir.
- Belgelerde yer alan liman adı, adresi, ada, pafta, parsel numarası gibi bilgilerin birbirleriyle uyumlu olması gerekir.
- Bakanlığa verilen evrak bilgilerinde değişiklik olması durumunda, bu değişiklikleri kapsayan ve son durumu gösterir belgeler Bakanlığa ayrıca verilir.

İŞLEM SÜRECİ

- Bakanlıkça belgelendirilmeleri uygun bulunan başvurular için Makam Onayı alınır.
- Belge ücret ve harcının Bakanlığımızca belirlenen hesaplara yatırıldığına ilişkin belgenin ibraz edilmesinden sonra, kısmi turizm işletme belgesi düzenlenir.
- İlgili kurum ve kuruluşlara gerekli duyuru yapılır.