YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Şube Kuruluş Talebi

İSTENEN BELGELER

1. Başvuru Dilekçesi
Şube kuruluş talebi bulunan seyahat acentası, bir dilekçe ve eki aşağıda belirtilen belgelerin aslı veya onaylı sureti ile TÜRSAB’a başvurur. Dilekçede talebin ne olduğu açıkça belirtilir ve başvuruda bulunan tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin adı, soyadı, imzası, acenta ve şirket unvanı, belge numarası, telefon ve faks numaraları, açık adres bilgileri, başvuru tarihi ile tüzel kişiliğin kaşesine yer verilir.

2. Kuruluşa İlişkin Ticaret Sicili Gazetesi
Seyahat acentasının şube kuruluşuna ilişkin, şube açık adresinin tam ve doğru olarak yayımlandığı Ticaret Sicili Gazetesinin tarih ve sayısının belirtildiği beyanı.

3. Ticaret Sicil Tasdiknamesi
Temsile yetkili kişi veya kişiler ile Merkez ve şube adresinin de belirtildiği en son duruma ilişkin Ticaret Sicil Tasdiknamesi.

 
4. Acenta Personeli İçin İstenilen Belgeler
Seyahat acentası şubesinde çalışacak en az bir personel için, acentanın merkezinde çalışan personel için gerekli olan belgeler istenir.


5. Şube Kuruluş Teminatı
4734 sayılı Kanun'un 34 üncü maddesinde belirtilen değerler üzerinden TÜRSAB aracılığı ile Bakanlığımıza ibraz edilecek teminat.(acenta ve şirket unvanının yer aldığı, kesin ve süresiz teminat mektubunun veya Kültür ve Turizm Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğüne teminatın yatırıldığına dair belgenin aslı)

Seyahat acentası gruplarına göre, şube kuruluşu için yatırılacak olan teminat miktarları aşağıda belirtilmiştir.

a) A grubu seyahat acentası şubesi için 1.750,00.-TL (bin yedi yüz elli Türk Lirası)

b) B grubu seyahat acentası şubesi için 1.500,00.-TL (bin beş yüz Türk Lirası)

c) C grubu seyahat acentası şubesi için 1.250,00.-TL (bin iki yüz elli Türk Lirası)

 

Ticaret Sicili Gazetesi, Ticaret Sicil Tasdiknamesi, kuruluş teminatı, taahhütnameler vb. belgelerde yer alan acentanın unvanı, tüzel kişiliğin unvanı, adresi gibi bilgilerin birbirleriyle uyumlu olması gerekir.

6. Seyahat Acentası Bilgi Güncelleme Formu

 

İŞLEM SÜRECİ

Şube talebine ilişkin olarak hazırlanan belgeler Bakanlığımıza iletilmek üzere TÜRSAB’a verilir. TÜRSAB, belge başvurusuna ilişkin dosyayı inceler ve bildirilen şube adresinde seyahat acentası işyerinin Seyahat Acentaları Yönetmeliği’nin 17 nci maddesinde belirtilen nitelikleri haiz olup olmadığı, personele ilişkin kayıtların tutulup tutulmadığı hususlarında denetleme ve değerlendirme yapar. TÜRSAB, başvuru sonucuna ilişkin görüşünü Bakanlığa ve başvuru sahibine yazılı olarak bildirir. Uygun görülmeyen başvurunun gerekçesi belirtilir. Uygun görülen şube talebine ilişkin dosya TÜRSAB tarafından Bakanlığa intikal ettirilir. Bakanlığa intikal eden şube kuruluş başvurusuna ilişkin dosya Bakanlıkça incelenir. Bakanlıkça yapılan inceleme, değerlendirme ve gerekli görüldüğü takdirde bildirilen adreste yapılan denetim sonucunda eksikliğin bulunması durumunda, eksikliğin tamamlanması TÜRSAB’a bildirilir. Talebin uygun görülmesi halinde, belge düzenlenmesi için Makam Onayı hazırlanır. Makam Onayından sonra, talebe ilişkin seyahat acentası işletme belgesi düzenlenir. Düzenlenen seyahat acentası işletme belgesi, başvuru sahibine teslim edilmek üzere ilgili İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne gönderilir ve durum TÜRSAB’a bildirilir. Belge harçlarının Bakanlığımızca belirlenen hesaplara yatırıldığına ilişkin belgelerin ibraz edilmesinden sonra, belge İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden alınır.