YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Acenta Unvan Değişikliği Başvurusu

İSTENEN BELGELER

1- Başvuru Dilekçesi
Seyahat acentası, acenta unvanı değişikliği talebini matbu dilekçe ile Bakanlığa yapar. Bu dilekçede talebin ne olduğu açıkça belirtilir ve başvuruda bulunan tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin adı, soyadı, imzası, acenta ve şirket unvanı, belge numarası, telefon ve faks numaraları, açık adres bilgileri, başvuru tarihi ile tüzel kişiliğin kaşesine yer verilir.

2- Unvan Talep Formu
Bakanlıkça hazırlanmış unvan talep formu doldurulur. Unvan talep formunda; talep edilen birden fazla unvan öncelik sırasına göre yazılır. Bakanlık, seyahat acentası unvanının değişikliğini uygun gördüğü takdirde bu hususu başvuru sahibine ve TÜRSAB’a yazılı olarak bildirir. Başvuru sahibi, acenta unvan değişikliğine ilişkin Bakanlık yazısının kendisine tebliğ edilmesinden itibaren otuz gün içinde aşağıdaki belgelerle TÜRSAB’a başvurur.

3-Başvuru Dilekçesi (TÜRSAB)
Seyahat acentası, acenta unvanı değişikliği talebini bir dilekçe ile TÜRSAB’a yapar. Bu dilekçede talebin ne olduğu açıkça belirtilir ve başvuruda bulunan tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin adı, soyadı, imzası, acenta ve şirket unvanı, belge numarası, telefon ve faks numaraları, açık adres bilgileri, başvuru tarihi ile tüzel kişiliğin kaşesine yer verilir.

4- Kuruluş Teminatı

4734 sayılı Kanun'un 34 üncü maddesinde belirtilen değerler üzerinden TÜRSAB aracılığı ile Bakanlığımıza ibraz edilecek teminat. (acenta ve şirket ünvanının yer aldığı, kesin ve süresiz teminat mektubunun veya Kültür ve Turizm Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğüne teminatın yatırıldığına dair belgenin aslı ya da acenta tarafından Bakanlığımız emrine verilmiş olan teminatın  ilgili Banka şubesi tarafından acentanın yeni unvanına göre de geçerli olduğunu bildiren ek yazı)
 

Seyahat acentası gruplarına göre yatırılacak olan teminat miktarları aşağıda belirtilmiştir.

a) A grubu seyahat acentası için 7.000,00.-TL (yedi bin Türk Lirası)

b) B grubu seyahat acentası için 6.000,00.-TL (altı bin Türk Lirası)

c) C grubu seyahat acentası için 5.000,00.-TL (beş bin Türk Lirası)

 

5. Acenta Unvanına İlişkin Taahhütname

Bakanlığımızca gerekli görülmesi halinde acenta unvanında değişiklik yapılabileceğine ilişkin taahhütnamedir.

Ticaret Sicili Gazetesi, Ticaret Sicil Tasdiknamesi, kuruluş teminatı, taahhütnameler vb. belgelerde yer alan acentanın unvanı, tüzel kişiliğin unvanı, adresi gibi bilgilerin birbirleriyle uyumlu olması gerekir.

6.Seyahat Acentası Bilgi Güncelleme Formu

İŞLEM SÜRECİ

Bakanlıkça daha önce unvanı tescil edilmiş olan seyahat acentası tarafından bu unvanın değiştirilebilmesi için, öncelikle yukarıda belirtilen dilekçe ve unvan talep formu ile Bakanlığa başvurulması gerekir. Bakanlık, seyahat acentası unvanının değişikliğini uygun gördüğü takdirde bu hususu başvuru sahibine ve TÜRSAB’a yazılı olarak bildirir. Başvuru sahibi, acenta unvan değişikliğine ilişkin Bakanlık yazısının kendisine tebliğ edilmesini takiben yukarıdaki belgelerle TÜRSAB’a başvurur. TÜRSAB, kendisine yapılan başvuruya ilişkin belgeler tamamlandıktan sonra, ibraz edilen belgeler üzerinde inceleme ve değerlendirme yapar. Unvan değişikliği başvurusuna ilişkin dosya TÜRSAB tarafından Bakanlığa intikal ettirilir. Bakanlığa intikal eden acenta unvan değişikliğine ilişkin dosya Bakanlıkça incelenir. Bakanlıkça yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda eksikliğin bulunması durumunda, eksikliğin tamamlanması TÜRSAB’a bildirilir. Talebin uygun görülmesi halinde, belge düzenlenmesi için Makam Onayı hazırlanır. Makam Onayından sonra, yeni acenta unvanına göre seyahat acentası işletme belgesi düzenlenir. Düzenlenen seyahat acentası işletme belgesi, başvuru sahibine teslim edilmek üzere ilgili İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne gönderilir ve durum TÜRSAB’a bildirilir. Belge harçlarının Bakanlığımızca belirlenen hesaplara yatırıldığına ilişkin belgelerin ibraz edilmesinden sonra, belge İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden alınır.