YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ortaklık Veya Yönetim Kurulu Değişikliği Talebi (Bu Talep TÜRSAB Aracılığıyla Yapılır)

İSTENEN BELGELER

1- Başvuru Dilekçesi

Seyahat acentası, ortak veya yönetim kurulu değişikliği talebini Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanmasından itibaren otuz gün içinde TÜRSAB’a bir dilekçe ile bildirir. Bu dilekçede talebin ne olduğu açıkça belirtilir ve başvuruda bulunan tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin adı, soyadı, imzası, acenta ve şirket unvanı, belge numarası, telefon ve faks numaraları, açık adres bilgileri, başvuru tarihi ile tüzel kişiliğin kaşesine yer verilir.

2. Ticaret Sicili Gazetesi

Anonim şirketlerde yönetim kurulu değişikliğinin, diğer şirketlerde ise ortaklar kurulu değişikliğinin yayımlandığı Ticaret Sicili Gazetesinin tarih ve sayısının belirtildiği beyan.

3. Ticaret Sicil Tasdiknamesi

Son duruma ilişkin, temsile yetkili kişi veya kişilerin de belirtildiği Ticaret Sicil Tasdiknamesi.

4. Sahip ve Temsile Yetkili Kişilere İlişkin Belgeler

Anonim şirketlerde yönetim kurulu üyeleri ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin, diğer şirketlerde ise tüm ortakların ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin Ek-2 de yer alan T.C Kimlik Numarası ve Adli Sicil Beyanı

5. İmza Sirküleri

Tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişilerin imza sirküleri.

Ticaret Sicili Gazetesi, Ticaret Sicil Tasdiknamesi, kuruluş teminatı, taahhütnameler vb. belgelerde yer alan acentanın unvanı, tüzel kişiliğin unvanı, adresi gibi bilgilerin birbirleriyle uyumlu olması gerekir.

6. Seyahat Acentası Bilgi Güncelleme Formu