YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Stratejik Planlama ve Bütçe Şube Müdürlüğü

Görev ve Sorumlulukları:
 
-5018 Sayılı kanun kapsamında, stratejik plan, performans programı, performans ölçme ve değerlendirme, araştırma, veri tabanı oluşturma ve bu faaliyetlere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, ilgili birimlerle gerekli koordinasyonu sağlamak,
-Genel Müdürlüğün yatırım ve cari bütçe bütçesini hazırlamak,
-Genel Müdürlüğün yatırım ve cari bütçe bütçesini etkin bir şekilde kullanmak,
-Genel Müdürlüğün yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,
-Birimimiz ile ilgili kalkınma planı ve Hükümet programlarında yer alan tedbirlerin uygulanması ile ilgili Strateji Geliştirme Başkanlığına bilgi vermek, aylık ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak,
-Makamca verilen benzer görevleri yürütmek.