YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İşletme Şube Müdürlüğü

Şube Müdürlüğünün Görev ve Sorumlulukları

  • Kültür merkezlerinin amaçlarına uygun faaliyet göstermelerini temin etmek, Bakanlığın diğer birimleriyle koordinasyonu sağlamak, gerekli yerleri tahsis etmek,
  • Kültür merkezleri içindeki tesis ve alanların Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik ve Yönergeler çerçevesinde tahsis, devir, ve kiralama işlemlerini yürütmek,
  • Faaliyette olan kültür merkezi yapılarının bakım ve onarımlarının düzenli olarak yapılmasını sağlamak,
  • Kültür merkezlerinin işletme yönetmeliklerini ve yönergelerini hazırlamak,
  • Kültür merkezlerinin yıllık faaliyet programlarını takip etmek ve uygulanmasını sağlayıcı tedbirleri almak,
  • Kültür merkezlerinin mali ve idari durumlarını takip etmek, ihtiyaçları belirlemek ve bu konuda gerekli çalışmaları yapmak,
  • Her yıl ocak ayında doğrudan merkeze bağlı ve taşra teşkilatında yer alan kültür merkezleri bünyesindeki salon, mekan ve diğer alanların ücret tarifelerinin belirlenmesini sağlamak,
  • Kültür merkezlerinden gelen Koordinasyon Kurulu Kararlarını takip etmek ve gerekli görüldüğünde ilgili şubeleri bilgilendirmektir.