YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1. Seyahat Acentası İşletme Belgesi Talebine Esas Olacak Unvan Talebi


İSTENEN BELGELER


1. Başvuru Dilekçesi

Seyahat acentası işletme belgesi talebine esas olacak acenta unvan talebinde bulunmak isteyen tüzel kişiler, Bakanlıkça hazırlanmış matbu dilekçe ve varsa isim tesciline ilişkin belge ile seyahat acentası unvanı almak üzere Bakanlığa başvurur. Bu matbu dilekçede talebin ne olduğu açıkça belirtilir ve başvuruda bulunan tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin adı, soyadı, imzası, şirket unvanı, belge numarası, telefon ve faks numaraları, açık adres bilgileri, başvuru tarihi ile tüzel kişiliğin kaşesine yer verilir.


2. Unvan Talep Formu

Bakanlıkça hazırlanmış unvan talep formu doldurulur. Unvan talep formunda; talep edilen birden fazla unvan öncelik sırasına göre yazılır. Bakanlık tarafından uygun görülen unvan yazısı ile birlikte 30 gün içinde TÜRSAB'a müracaat edilmesi gerekmektedir.


3. Vekaletname

Talep sahibi tarafından talebine ilişkin işlemleri yürütmek üzere görevlendirilen kişiye, noter aracılığı ile verilen yetkilendirme yazısıdır. Bu yazı, talep sahibi adına hareket ettiğini belirten kişilerden istenir.


-Bakanlığımıza intikal edecek belgelerin aslı veya aslını vermeye yetkili mercii veya noterce onaylanmış olması gerekmektedir.
-Dilekçe,Ticaret Sicili Gazetesi, Ticaret Sicil Tasdiknamesi, kuruluş teminatı, taahhütnameler vb. belgelerde yer alan acentanın unvanı, tüzel kişiliğin  unvanı, adresi gibi bilgilerin birbirleriyle uyumlu olması gerekir.
İŞLEM SÜRECİ

Yeni acenta kurmak isteyen tüzel kişilerin talebinin değerlendirilebilmesi için, yukarıda belirtilen dilekçe ve unvan talep formunun Bakanlığa verilmesi gerekmektedir. Bakanlıkça incelenerek uygun görülen unvan, talep sahibine ve TÜRSAB’a yazılı olarak bildirilir.


BAŞVURUNUN İŞLEMDEN KALDIRILMASI

Bakanlık tarafından acenta unvanının uygun görüldüğünün bildirilmesinden itibaren otuz gün içinde TÜRSAB’a müracaat edilmemesi veya TÜRSAB’a yapılan başvurudan sonra TÜRSAB tarafından bildirilen eksik belge veya işlemlerin bildirim tarihinden itibaren otuz gün içinde tamamlanmaması durumunda başvuru işlemden kaldırılır.