YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

14. Acentaların Faaliyetleri İle İlgili Şikayet Başvurusu


İSTENEN BELGELER

 

1. Başvuru Dilekçesi

Bakanlığımızca hazırlanmış matbu dilekçe doldurulur. Dilekçede; talebin ne olduğu açıkça belirtilir ve başvuruda bulunan yetkili kişinin adı, soyadı, imzası, acentanın unvanı, belge numarası, acenta sahibinin adı, soyadı, telefon ve faks numaraları, açık adres bilgileri ile başvuru tarihine yer verilir. Başvuru sahibi tüzel kişilik ise dilekçede; kaşe ve tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişilerin imzası bulunur.

 

2. Şikayete ilişkin belgeler

Şikayetle ilgili olarak katılınan tura ilişkin tur programı, sözleşme, yatırılan ücretle ilgili banka dekontu, faturalar ve benzeri belgeler ile varsa şikayetle ilgili olarak acenta ile yapılan yazışmaların birer sureti verilir.

 

- Bakanlığımıza, belgelerin aslı veya aslını vermeye yetkili mercii veya noterce onaylanmış örnekleri verilir.
- Bakanlığa verilen belgelerde yer alan acentanın ünvanı, adresi gibi bilgilerin birbiriyle uyumlu olması gerekir.

 

 

 

İŞLEM SÜRECİ

Konuya ilişkin acentanın savunması alınır. Yapılan incelemede; şikayetçinin şikayetinde haklı olduğunun anlaşılması halinde 1618 sayılı Yasa gereği acenta hakkında cezai yaptırımlar uygulanır.

 

ALACAK HUSUSU

Acentanın Bakanlığımız nezdindeki teminatına haciz uygulanabilmesi için borcun, seyahat acentalığı faaliyetinden kaynaklanması ve bu durumunda icra istem yazısında açıkca belirtilmesi gerekmektedir.Ayrıca icra dairelerinden Bakanlığımıza ulaşan istem yazılarına Bakanlığımız evrak kaydına giriş yaptığı tarih ve sayıya göre işlem yapılmaktadır.