YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Deniz Turizmi Araçları Turizm Yatırımı Belgesi Talebi

İSTENEN BELGELER

1.Başvuru dilekçesi: Bakanlıkça hazırlanmış wordmatbu dilekçe doldurulur. Turizm yatırımı belgesi talebinde bulunan gerçek kişi veya temsile yetkili kılınan kişi tarafından isim, tarih ve adres belirtilerek, tüzel kişi ise tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişiler tarafından isim, adres, tarih ve tüzel kişilik unvanı belirtilerek imzalanır.

2.Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi: Talebin şirket veya adi ortaklık adına yapılması halinde şirket tesciline ilişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi istenir. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, faaliyet konuları arasında deniz turizmi araçları yatırım ve işletmeciliğinin bulunması gerekir. İsim tescili yapılmış ise tescile ilişkin belge istenir.

3.İmza sirküleri: Belge başvurusunun şirket veya adi ortaklık adına yapılması durumunda imza sirküleri verilir. İmza sirküleri noter tarafından düzenlenir ve tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişilerin isimleri ve temsil yetkisinin sınırlarını içerir.

4.Muvafakatname: Ortaklardan birinin veya birkaçının adına yatırımcı veya işletmeci olarak belge düzenlenmesinin talep edilmesi halinde bu hususta ortaklar arasında düzenlenen muvafakatname istenir.

5.Deniz turizmi aracı Türkiye’de inşa edilecek ise: Gemi Mühendisleri Odasınca tasdikli 2 takım projenin, deniz aracı yatırımının başlayış ve bitiş tarihlerini belirten tersane sözleşmesinin, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından
alınan gemi inşa izin belgesinin verilmesi gerekir.

Deniz turizmi aracı ithal edilecek ise: Global listenin, proforma faturanın, deniz turizmi aracı katalogunun verilmesi gerekir.

6.Vekaletname: Talep sahibi tarafından talebine ilişkin işlemleri yürütmek üzere görevlendirilen kişiye, noter aracılığı ile verilen yetkilendirme yazısı istenir.

7.Yatırım ve deniz aracı hakkında bilgi:
Yatırımın yaklaşık maliyeti ve finansal kaynakları; öz sermaye, iç kredi ve dış kredilerden herhangi birinden yararlanarak yatırımı tamamlayacaklarını belirten açıklayıcı yazının ve yatırımın işletmeye yönelik pazarlaması hakkında bilgilerin dosyada bulunması gerekmektedir.

Notlar:

- Bakanlığımıza, belgelerin aslı veya aslını vermeye yetkili mercii tarafından aslı gibidir onaylı suretleri veya noterce onaylanmış suretleri ile yazılı olarak başvurulur. İstenilen belgelerin aslının getirilmesi halinde ise, belgenin ibraz edilen belgeye uygunluğu kontrol edildikten sonra, ilgili görevli tarafından isim ve unvan yazılarak tasdik edilir.
- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesindeki adresle başvuru dilekçesindeki adresin aynı olması gerekir.
- Bakanlığa verilen evrak bilgilerinde değişiklik olması durumunda, bu değişiklikleri kapsayan ve son durumu gösterir belgeler Bakanlığa ayrıca verilir.

İŞLEM SÜRECİ

-Bakanlıkça incelenerek uygun bulunmuş başvurular sonucunda, Makam Onayı alınır.
-Belge ücretinin Bakanlığımızca belirlenen hesaplara yatırıldığına ilişkin belgelerin ibraz edilmesinden sonra, turizm yatırımı belgesi düzenlenir.
-İlgili kurum ve kuruluşlara gerekli duyuru yapılır.
-Yatırımın kısmen tamamlanması durumunda, söz konusu işletmenin kısmi turizm işletmesi belgesi talebinde bulunması gerekir.
-Belge kapsamında bulunan deniz araçlarının tümünün yatırımının tamamlanması halinde ise turizm işletme belgesi için Bakanlığa başvuruda bulunulması gerekmektedir.
-Yatırım süresi tamamlandığı halde başvuruda bulunulmamış ise, şirkete yazı ile uyarıda bulunulur. Şirketten herhangi bir cevap alınamaması halinde 2634 sayılı Kanun gereği belgesi iptal edilir.