YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Deniz Turizmi Araçları Turizm İşletmesi Belgesi Talebi

İSTENEN BELGELER

1.Başvuru dilekçesi: Bakanlıkça hazırlanmış  wordmatbu dilekçe doldurulur. Turizm işletmesi belgesi talebinde bulunan gerçek kişi veya temsile yetkili kılınan kişi tarafından isim, tarih ve adres belirtilerek, tüzel kişi ise, tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişiler tarafından isim, adres, tarih ve tüzel kişilik unvanı belirtilerek imzalanır.

2.Teminat: Deniz turizmi aracı işletmeleri, Yönetmeliğin 50 nci maddesi uyarınca, müşterilerine sunacakları hizmetler ve faaliyetleri nedeniyle yapacakları işlemlerden doğacak yükümlülüklerine karşılık teşkil etmek üzere miktarı Bakanlıkça tespit edilecek miktarda Bakanlık emrine kati ve süresiz banka teminatı mektubunu veya Merkez Bankası Kültür ve Turizm Bakanlığı Merkez Saymanlığı hesabına para bloke edildiğine dair makbuzu Bakanlığa vermek zorundadır.

3.Sigorta poliçesi: Deniz turizmi araçları işletmelerinin, Yönetmeliğin 51 inci maddesi uyarınca belgelerinde belirtilen deniz turizmi araçlarının mürettebatına, ziyaretçilerine ve üçüncü kişilere verebileceği zararları kapsayan sigorta yaptırmaları zorunludur. Kasko sigortası bu hükümleri kapsıyorsa başka sigorta belgesi aranmaz.

4.Kayıt ve tescil belgesi: İşletme belgesi kapsamında çalıştırılacak deniz turizmi aracına ilişkin, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına bağlı ilgili Liman Başkanlığından alacakları gemi sicil tasdiknamesi veya Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi istenir.

5.Kira sözleşmesi: Kiralık deniz turizmi araçları için araç sahibi ve şirket yetkilisi arasında bir yıldan az olmamak kaydı ile yapılan kira sözleşmesi istenir.

6.Denize elverişlilik belgesi: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına bağlı ilgili Liman Başkanlığınca verilen denize elverişlilik belgesi istenir.

7.Gümrük giriş beyannamesi: Deniz turizmi aracı ithal edilmesi halinde, ilgili Gümrük Müdürlüğünce düzenlenecek onaylı gümrük giriş beyannamesi istenir.

8.İşletme müdürü: Deniz turizmi aracı işletmelerine Yönetmeliğin 33 üncü maddesindeki nitelikleri haiz işletme müdürü atanır. Bu kişilerin Türk vatandaşı olması, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefetten, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 36 ncı maddesi veya 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununun 30 uncu maddesinde yer alan suçlardan ve organize suçlardan cezalı olmadıklarına ilişkin adli sicil kaydı ve yüksekokul mezunu olduğuna dair belge istenir. İşletme müdürünün lise mezunu olması durumunda tahsil belgesinin yanı sıra denizcilik veya turizm sektöründe en az üç yıl çalıştığına ilişkin belgenin ibrazı gerekir. İşletme müdürü, Yönetmeliğin 32 nci maddesinde büro kurmak zorunda olan deniz turizmi aracı işletmelerinde aranır.
 
9.Vekaletname: Talep sahibi tarafından talebine ilişkin işlemleri yürütmek üzere görevlendirilen kişiye, noter aracılığı ile verilen yetkilendirme yazısı istenir.
 
10.Muvafakatname: Ortaklardan birinin veya birkaçının adına yatırımcı veya işletmeci olarak belge düzenlenmesinin talep edilmesi halinde bu hususta ortaklar arasında düzenlenen muvafakatname istenir. 
 

-Yüzer otel ve yüzer lokanta olarak hizmet verecek deniz turizmi araçlarında yukarıda istenilen belgelere ilave olarak deniz aracının hareket kabiliyetine göre aşağıda belirtilen belgeler de istenir.
 
11.Güzergah haritası: Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan kendiliğinden yüzer deniz turizmi aracının demirleme ve bağlama yerleri ile mola duraklarını ve dolaşacağı güzergahı belirten Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına bağlı ilgili Liman Başkanlığınca onaylanmış harita istenir.
 
12.İşletme izni yazısı: Kendiliğinden hareket etme kabiliyeti olmayan yüzer otel veya yüzer lokanta hizmeti veren deniz turizmi araçları için bağlama izin yazısı istenir.
 
13.Can ve mal güvenliği uygunluk yazısı:
Kendiliğinden hareket etme kabiliyeti olmayan yüzer otel veya yüzer lokanta hizmeti veren deniz turizmi araçlarının can ve mal güvenliği ve deniz mevzuatı yönünden uygunluğunu belirten Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına bağlı ilgili Liman Başkanlığınca verilen yazı istenir. 
 
14.Yeterlilik belgesi: Su altı ve su üstü faaliyetinde bulunacak işletmelerin ilgili mevzuat gereği yeterli olduğunu belirten mahalli Sportif Turizm Kurulu tarafından düzenlenecek belge istenir. 
 
 
Notlar:

- Bakanlığımıza, belgelerin aslı veya aslını vermeye yetkili mercii tarafından aslı gibidir onaylı suretleri veya noterce onaylanmış suretleri ile yazılı olarak başvurulur. İstenilen belgelerin aslının getirilmesi halinde ise, belgenin ibraz edilen belgeye uygunluğu kontrol edildikten sonra, ilgili görevli tarafından isim ve unvan yazılarak tasdik edilir.
- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesindeki adresle başvuru dilekçesindeki adresin aynı olması gerekir.
- Bakanlığa verilen evrak bilgilerinde değişiklik olması durumunda, bu değişiklikleri kapsayan ve son durumu gösterir belgeler Bakanlığa ayrıca verilir.

İŞLEM SÜRECİ 
 
-Başvurusu Bakanlıkça uygun bulunan deniz turizmi araçlarının Deniz Turizmi Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre denetimi yapılır.
-Denetim sonucu olumlu ise Makam Onayı alınır.
-Belge ücretlerinin Bakanlığımızca belirlenen hesaplara yatırıldığına ilişkin belgelerin ibraz edilmesinden sonra, deniz turizmi araçları turizm işletmesi belgesi düzenlenir.
-İlgili kurum ve kuruluşlara gerekli duyuru yapılır.
-Her yıl yenilenmesi gereken süreli evrakların Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.