YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Belgeye İşletici Adına Şerh Düşülmesi Talebi

 
Bünyesinde Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik kapsamında üniteleri bulunan deniz turizmi tesislerine ana belge ve alt belge veya belgeler düzenlenebilir. Alt belge veya belgelerin düzenlenmesi durumunda bu husus ana belge üzerinde belirtilir. Alt belge üzerinde alt belge sahibinin adı ve ünvanı, ana belgeye bağlı olduğu hususu ile birlikte belge türüne göre yukarıda belirlenen bilgilere yer verilir.
 İSTENEN BELGELER

1.Başvuru dilekçesi: Bakanlıkça hazırlanmış wordmatbu dilekçe doldurulur. Belgeye şerh düşülmesi talebinde bulunan gerçek kişi veya temsile yetkili kılınan kişi tarafından isim, tarih ve adres belirtilerek, tüzel kişi ise tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişiler tarafından isim, adres, tarih ve tüzel kişilik unvanı belirtilerek imzalanır.

2.İşyeri açma ve çalışma ruhsatı: Belediye sınırları içerisindeki tesislerde ilgili belediyesinden alınmış, belediye sınırları dışındaki tesislerde ise il özel idaresi tarafından düzenlenmiş tesisin kullanım türü ile uyumlu işyeri açma ve çalışma ruhsatı istenir. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı, geçici, süreli, şartlı gibi ifadelerle verilmiş olmamalıdır.

Notlar
:

- Belge sahibinden uygun görüş yazısı istenir.
- Tahsisli arazilerde yer alan tesislerin Turizm İşletmesi Belgelerine işletici adına şerh düşülmesi taleplerinde, tesisin tamamının/kiralanan ünitelerin üçüncü şahıslarla devredilmesinin şartsız olarak uygun görüldüğünü belirten, tahsisin yapıldığı kurumdan alınan koşulsuz uygunluk yazısı gerekir.
- Bakanlığımıza belgelerin aslı veya aslını vermeye yetkili mercii tarafından “aslı gibidir” onaylı suretleri veya noterce onaylanmış suretleri ile yazılı olarak başvurulur. İstenilen belgelerin aslının getirilmesi halinde ise, belgenin ibraz edilen belgeye uygunluğu kontrol edildikten sonra, ilgili görevli tarafından isim ve unvan yazılarak tasdik edilir.
- Bakanlığa verilen evrak bilgilerinde değişiklik olması durumunda, bu değişiklikleri kapsayan ve son durumu gösterir belgeler Bakanlığa ayrıca verilir.

İŞLEM SÜRECİ

- Bakanlıkça belgelendirilmeleri uygun bulunan başvurular için Makam Onayı alınır.
- Belge ücret ve harcının Bakanlığımızca belirlenen hesaplara yatırıldığına ilişkin belgenin ibraz edilmesinden sonra, işletici adına şerh düşülerek belge düzenlenir.
- İlgili kurum ve kuruluşlara gerekli duyuru yapılır.