YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Etüt ve Proje Şube Müdürlüğü

Şube Müdürlüğünün Görev ve Sorumlulukları

 • Kültür Merkezleri Daire Başkanlığı görev ve yetki alanına giren her türlü projenin yapılması veya yaptırılması, incelenmesi ve onaylanmasını sağlamak.
 • Kent bütününde arsanın büyüklüğü, kent içindeki konumu ve ulaşılabilirliğinin değerlendirilerek, kültür merkezi için en uygun yerin seçimi ile imar mevzuatı açısından gerekli tüm incelemeleri yapmak (Plan değişikliği ve önerisi),
 • Seçilen arsaların, Milli Emlak Genel Müdürlüğünden Bakanlığımız adına tahsisin sağlanması işlemlerini yaptırmak,
 • Arsa bilgilerinin değerlendirilmesi, arsa alt yapısı ve zemin durumu, plankote gibi projelendirmeyi etkileyecek bilgilerin değerlendirmesini yapmak,
 • Kültür merkezi yapılacak kentin varsa mimari özelliklerinin ve yerel malzeme özelliklerinin değerlendirilmesini yapmak,
 • Yukarıda bahsi geçen tüm verilerin elde edilerek değerlendirilmesi sonucunda, yapılacak kültür merkezinde yer alacak fonksiyonların ve gerekli mekan büyüklüklerinin yer aldığı “İhtiyaç Programı”nı hazırlamak ve oluşturulan ihtiyaç programı doğrultusunda 1/200 ölçekli fikir projelerinin hazırlanması, 1/100 ölçekte kesin ve 1/50 ölçekte uygulama projelerinin (mimari, statik, makine tesisat, elektrik tesisat projeleri vb.) yapılması ve yaptırılması ile gerekli tüm detayları ihale, yarışma veya müteahhit firma aracılığı ile elde etmek,
 • Etüt ve Proje Şubesi Müdürlüğü bünyesinde ihale, yarışma veya müteahhit firma aracılığı ile hazırlanarak elde edilen projelerin incelenerek onaylanma işlerinin takibini yapmak,
 • Projelerin şantiye uygulamasında gerek duyulabilecek her türlü detay ve proje revizyonlarını yapmak,
 • Yeni tasarımlarla elde edilen kültür merkezi binaları dışında, mimari mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacı ile kültür merkezi işlevlerine cevap verebilecek nitelikteki yapıların restorasyon ilkelerine göre projelendirilmesini yapmak,
 • Bina yapım aşamasında proje uygulamaları ile ilgili olarak mimari kontrollük hizmetlerini yapmak,
 • Kültür merkezi hizmet binasının yapımının tamamlanmasından sonra kullanıma yönelik olarak gerekli donanım malzemelerinin tespitini yapmak.
 • Yapımı devam eden veya tamamlanarak hizmete açılan kültür merkezlerinin, kamu kurum ve kuruluşlarından talep gelmesi halinde, tahsisine ilişkin değerlendirmeleri yaparak makamca uygun görülmesi durumunda düzenlenecek protokol doğrultusunda, Milli Emlak Genel Müdürlüğü ve Strateji ve Bütçe Başkanlığından uygun görüş alındıktan sonra tahsis işlemlerine ilişkin gerekli yazışmaları yapmak.
 • Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Destek Projesi” kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarından Bakanlığımızca ödenek desteği sağlanması talebi gelmesi durumunda, destek talebine konu olan proje incelenerek, projenin kültür yatırımlarına uygun nitelikte olması halinde, gerekli ödenek desteğinin sağlanması için Şube Müdürlüğüne iletmek.