YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Stratejik Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanlığı

Başkanlığın görev ve yetkileri:

-5018 Sayılı kanun kapsamında,stratejik plan, performans programı, performans ölçme ve değerlendirme, araştırma, veri tabanı oluşturma ve bu faaliyetlere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, ilgili birimlerle gerekli koordinasyonu sağlamak,
-Genel Müdürlüğün iç kontrol sistemine ve kontrol standartlarına ilişkin çalışmalarını yürütmek,
-Genel Müdürlüğün iç denetimine yönelik iş ve işlemleri yürütmek,
-Birimimiz ile ilgili kalkınma planı ve Hükümet programlarında yer alan tedbirlerin uygulanması ile ilgili Strateji Geliştirme Başkanlığına bilgi vermek, aylık ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak,
-Genel Müdürlüğün faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek.
-Genel Müdürlüğün yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,
-Genel Müdürlüğün görev alanı ile ilgili olarak, diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemleri yürütmek ve sonuçlandırmak,
-Genel Müdürlüğün yatırım ve cari bütçe bütçesini hazırlamak,
-Genel Müdürlüğün yatırım ve cari bütçe bütçesini etkin bir şekilde kullanmak,
-Yolluk, mal ve hizmet alımları işlemlerini yürütmek,
-Genel Müdürlüğün demirbaş kayıtlarını tutmak ve ayniyat işlemlerini yapmak,
-4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre yapılan ihale işlemlerini yürütmek,
-Genel Müdürlük personelinin maaş ve tahakkuk işlemlerini yürütmek.
-Genel Müdürlüğün kadrolarını izlemek,
-Genel Müdürlük personelinin özlük hakları işlerine ilişkin nakil, geçici görevlendirme, kadro ve unvan değişiklikleri, medeni durum değişikliği, mal bildirim beyanları, pasaport talepleri, sözleşmeli personel ile geçici işçilerin sözleşme ve puantajları ile sicil raporları, büyük proje kapalı mahal dışı tazminatı, kelime işlem tazminatı işlemlerini yürütmek,
-Burs, seminer ve staj gibi konularda Genel Müdürlüğümüz personelini bilgilendirmek,
-Bakanlık içi birimlerden gelen ve koordineyi gerektiren konularda koordinasyonu sağlamak, gerektiğinde Genel Müdürlük personeline duyurulması ve sonuçların ilgili birimlere ulaştırılmasını sağlamak,
-Savunma Sekreterliğince Genel Müdürlüğümüzden istenilen, güvenlik önlemleri, tahliye planları, insan gücü planlaması nöbet listesi v.b. konulara ait işlemleri yapmak ve izlemek,
-Brifing dosyaları ile ilgili faaliyetleri hazırlamak,
-Sağlık Turizmi kapsamında çalışmalara katılmak ve lejyoner hastalığına ilişkin şikâyetleri sonuçlandırmak,
-Yerli ve yabancı turistlerin bilgi taleplerini karşılamak,
-Yerli ve yabancı turistlerin karşılaştıkları sorunların çözümü için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yaparak sonuçlandırmak ve şikâyetçiye bilgi vermek,
-Havaalanlarında, sınır kapılarında ve limanlarda eksikliklerin giderilmesi ve karşılaşılan sorunların çözümü ve takibini yapmak ve bu konuda yapılan toplantılara iştirak etmek,
-Başkanlığımıza intikal eden yasa ve yönetmelikler konusunda Genel Müdürlüğümüz görüşünü oluşturmak ve ilgili birimlere iletmek,
-Avrupa Birliği ile ilgili konularda birimler arası koordinasyonu sağlamak,
-Turizm işbirliği anlaşmaları konusunda görüş oluşturmak. 


Şube Müdürlükleri